ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 06 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

20η/06.04.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ, του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε 87/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρακτικό για την εκμίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται   στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ, του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας , με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ.270/81.

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου (ΑΔΑ ΨΧΗΛΟΞΔ6-Θ1Ω), περί έγκρισης Προϋπολογισμού καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2021.

Α.Ο.Ε 88/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου (ΑΔΑ ΨΧΗΛΟΞΔ6-Θ1Ω), περί έγκρισης Προϋπολογισμού καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου και για τα Ν.Π.Δ.Δ. του, έγκριση της αριθμ. 1/2021 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε 89/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου και για τα Ν.Π.Δ.Δ. του, συνολικού προϋπολογισμού 231.366,02 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 177.044,10 στους ΚΑΕ 10-6643, 15-6643, 20-6641, 30-6644, 35-6641 του προϋπολογισμού του έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. Για τα δε Ν.Π.Δ.Δ. οι συμβάσεις θα καλυφθούν από τα έσοδά τους.

2. Την έγκριση της αριθμ. 1/2021 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT08 19576/19-10-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19».

Α.Ο.Ε 90/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδεχέται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 19576/19-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την ΤοπικήΑυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19».
 2. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο «Smartcities, ευφυείςεφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19»
 3. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους
 4. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT09 14577/24-07-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

Α.Ο.Ε 91/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».
 2. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

 1. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους
 2. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT14 20003/27-10-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»

Α.Ο.Ε 92/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
 2. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
 3. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους
 4. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση και κατάθεση προτάσεων καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία - ΟΚΧΕ - Άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998), του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου στην από 11.01.2021 αγωγή και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 04/14.01.2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) των 1) Εταιρείας με την επωνυμία “ALCO SHIPPING COMPANY” που εδρεύει στη Μονρόβια Λιβερίας (80 Broad Street), με Α.Φ.Μ: 098043297 και που εκπροσωπείται νόμιμα και 2) της Μαρίας - Ελένης συζ. Στέφανου Νικολαΐδη, το γένος Γεωργίου Μουρίκη, κατοίκου Αθηνών, πλατεία Κουμουνδούρου με αρ. 16, Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 065210063, στρεφόμενη κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 93/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.050,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ποδηλατοστασίων που θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία του νησιού μας.

Α.Ο.Ε 94/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.050,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες αναμετάδοσης της Θείας Λειτουργίας, των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Αγίου Πάσχα.

Α.Ο.Ε 95/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή