ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 30 Μαρτίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

18η/30.03.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT04 18214/29-09-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Α.Ο.Ε 74/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 18214/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

2

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 2895/30-3-2020, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης»

Α.Ο.Ε 75/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 2895/30-3-2020, Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης»

 1. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ   ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά, πλην Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης»

 1. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

 1. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

3

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT05 14575/24-07-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

4

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT11 14578/24-07-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας(προσεισμικός έλεγχος)»

Α.Ο.Ε 76/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 14578/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ11 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας(προσεισμικός έλεγχος)».

 1. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας(προσεισμικός έλεγχος)».

 1. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

 1. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

5

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT07 16401/28-08-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»

Α.Ο.Ε 77/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 16401/28-08-2020 Πρόσκλησης ΑΤ07 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

 1. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
 2. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

 1. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

6

«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT10 18213/29-09-2020 ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»

Α.Ο.Ε 78/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 18213/29-09-2020 Πρόσκλησης ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

 1. Εγκρίνειτην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

 1. Βεβαιώνειότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από ιδίους πόρους

 1. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11111

Επικύρωση πρακτικού (ι) αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων και ματαίωση διαδικασίας.

Α.Ο.Ε 79/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 3019/19-03-2021 Πρακτικού αποσφράγισης που περιλαμβάνει την αποσφράγιση και αξιολόγηση των σταδίων του διαγωνισμού(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , «Τεχνική Προσφορά»)
 2. Την ματαίωση της διαδικασίας του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων διότι προσκομίσθηκε μια και μοναδική προσφορά η οποία απορρίφθηκε διότι παρουσίαζε μια σημαντική τεχνική απόκλιση ( άλλος τύπος κινητήρας ) και η οποία απόκλιση δεν επιδέχεται συμπλήρωση.

 

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 7.160,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια μεταλλικής κατασκευής περιπτέρου δράσεων με στόχο την ασφάλεια στη θάλασσα.

Α.Ο.Ε 80/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 7.160,00 στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.070,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια δύο αναλογίων για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε 81/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.070,00 στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.686,40 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια στοριών ρόλερ σκίασης για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε 82/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.686,40 στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια ενός φορητού βιντεοπροβολέα laser για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε 83/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.400,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»

Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2021 της Τριμελούς επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Α.Ο.Ε 84/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής με τους αναπληρωματικούς, για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και η οποία αποτελείται από:

1. Παπαγεωργίου Αθηνά με αναπληρωτή Κλιφόπουλο Κλεάνθη

2. Ντούσκου Παρασκευή του Αποστόλου με αναπληρώτρια την Κουτσίκου Πηνελόπη

3. Μουτζούρη Αναστασία του Θεοδώρου με αναπληρώτρια Μολώνη Ελένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή