ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 26 Φεβρουαρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 
11η/26.02.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ορισμός δικηγόρου για να καταθέσει την από 26.02.2021 μηνυτήρια αναφορά του Δήμου Σκιάθου κατ’ αγνώστων στο Λιμεναρχείο Σκιάθου, επιφυλασσόμενος να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εφ’ όσον ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους, ζητώντας την διερεύνηση των αναφερομένων παράνομων πράξεων και την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των υπαιτίων και τον συσχετισμό της δικογραφίας της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται στο Λιμεναρχείο Σκιάθου.
Α.Ο.Ε 52/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
 
 
Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11 «Εισήγηση περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σκιάθου». 
Α.Ο.Ε 53/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την έγκριση  για την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σκιάθου»,  προς την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας προκειμένου να  ενταχθεί  και  να  χρηματοδοτηθεί  στο  πλαίσιο  του  άξονα  προτεραιότητας  3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.» του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται από  το  Ευ-ρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  με  τίτλο  «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία»
 
2. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. 175/19-02-2021 Πρόσκλησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Δήμου Σκιάθου». 
 
3. Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχου Σκιάθου για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγρά-φων που απαιτούνται από την Πρόσκλη-ση. 
 
4. Ορίζει τον Δήμαρχο Σκιάθου ως νόμιμο εκπρόσωπο των σχολικών κτιρίων που περιλαμβάνονται στην πράξη. 
 
5. Τη δέσμευση του Δήμου Σκιάθου ότι το επιπλέον απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους όπως αυτό  θα προκύψει ενδεχομένως από τον Προϋπολογισμό του Έργου και τα ποσά χρηματοδότησης όπως ορίζονται από την προαναφερθείσα πρόσκληση.
 
6. Τη δέσμευση του Δήμου Σκιάθου για έ-γκαιρη υλοποίηση του Έργου.
 
7. Τη δέσμευση του Δήμου Σκιάθου για τη μη διακοπή και μη αλλαγής χρήσης των υπό αναβάθμιση κτιρίων.
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή