ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 23 Φεβρουαρίου 2021
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
                        Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 
9η/23.02.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
11111 Έγκριση διενέργειας εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 12/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγρα-φών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.
Α.Ο.Ε 41/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.Την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του εθνικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνι-σμού της προμήθειας ενός (01) καινούργιου οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, συνο-λικού προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ συ-μπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 130.000,00 στον ΚΑΕ 62-7132.01 με τίτλο « προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων» του προϋπολο-γισμού του έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου.  
2. Την έγκριση της αριθμ. 12/2020 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προ-μήθειας που περιγράφονται σε αυτή.
 
3. Τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης
Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΙΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την 205.2/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΧΨ46Ψ844-22Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» ύψους 165.295,00€.
Α.Ο.Ε 42/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδοχή χρηματοδότησης τις Πράξης «ΔΙΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Τα-μείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σύμφωνα με την 205.2/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΧΨ46Ψ844-22Π) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συνολικό ποσό ένταξης 165.295,00€.
 
Την Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) τις Απόφασης Ένταξης τις Πράξης «ΔΙΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» ύψους 165.295,00€
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για την υπογραφή του και για τις περεταίρω ενέρ-γειες.
 
 
 
«Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 250.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου»
Α.Ο.Ε 43/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται το ποσό των 250.000,00 €, ώστε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).
 
 
«Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
 
Α.Ο.Ε 44/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Αποδέχεται το σύνολο των όρων της υπ΄ αριθμ. Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υ-πηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκη-ση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δή-μους». 
 
2. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματο-δότησης (πλήρους φακέλου πρότασης), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ε-φαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), του Προγράμματος Ανά-πτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
 
3. Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δα-πάνες του προγράμματος θα καλυφ-θούν από ιδίους πόρους
4. Αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο Σκιάθου
 
«Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
    
Α.Ο.Ε 45/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση τιμών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 (Α.Π.18125/25.09.2020 - «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους») του Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρόγραμ-μα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπι-κή Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» η ο-ποία αποτελείται από τους κάτωθι: 
α) Σάχου Αικατερίνη ως Πρόεδρος 
β) Σταματίου Χρήστος ως μέλος και 
γ) Γραμματικός Ευστάθιος ως μέλος.
 
Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εγγρά-φου γνωμοδοτικού αναφορικά με 1) κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με τριετή διάρκεια με αντικείμενο την από κοινού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 2) αν δύναται και με ποιο τρόπο αν υπογραφεί σύμβαση του Δήμου Σκιάθου με Χειριστή μηχανήματος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, δεδομένου ότι χρειάζονται 2 χειριστές για τη λειτουργία του  ΧΥΤΑ
Α.Ο.Ε 46/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Ορίζει δικηγόρο τον Πάνο Ζυγούρη και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 3.100,00€ 
Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγ-γράφου γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με το αν δύναται να λειτουργήσει από το Δήμο η συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθος – Κου-κουναριές για το έτος 2021 (αναγκαίο προσωπικό, συντήρηση οχημά-των, προμήθεια καυσίμων), και ενόψει του ότι με την αρ. πρ. 24314/3-2-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-λίας-Στερεάς Ελλάδας ακυρώθηκε η αρ. 153/2020 απόφαση του Δημο-τικού Συμβουλίου Σκιάθου περί ανάληψης από το Δήμο λειτουργίας της μικροσυγκοινωνίας της άγονης γραμμής Σκιάθου- Κουκουναριών;
Α.Ο.Ε 47/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Ορίζει δικηγόρο τον Πάνο Ζυγούρη και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 755,00€
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 15.624,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021  για την προβολή της  Σκιάθου μέσω καταχώρισης σε έντυπο "inflyght" περιοδικό πτήσης   αεροπορικής εταιρείας με προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Α.Ο.Ε 48/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 15.624,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για τις υπηρεσίες παραγωγής ενός βίντεο virtual tour για την τουριστική προβολή της Σκιάθου.
Α.Ο.Ε 49/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 24.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής»
Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.688,32 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηχητικής αναμετάδοσης. Α.Ο.Ε 50/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.688,32 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»
Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙ-ΟΥ 2021.
Α.Ο.Ε 51/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή