ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 02 Φεβρουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

05η/02.02.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 13/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.     Την έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου, για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο αυτής.

Β.      Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για σύνταξη εξώδικης απάντησης του Δήμου Σκιάθου στην από 27.01.2021 εξώδικη απάντηση - πρόσκληση - όχληση της Ελένης Κλάδου, ως νομίμου εκπροσώπου της “KLADOS ΚΣΕΝ - S IKE”.

Α.Ο.Ε 14/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Α.Ο.Ε 15/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Σκιάθου του Δ΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζονται στους παρακάτω συνημμένους πίνακες και υποβάλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει και αναφέρεται στην εισήγηση στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή του για το έτος 2021

Α.Ο.Ε 16/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου, ποσού 2.000,00 € για το έτος 2021.

Β. Ορίζει υπόλογο παγίας προκαταβολής του Δήμου Σκιάθου για το οικονομικό έτος 2021, τον δημοτικό υπάλληλο, Μελαχροινάκη Ανάργυρο του Ιωάννη, στο όνομα του οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου, αναπληρώτριά του ορίζεται η δημοτική υπάλληλος , Τσουρού Ευαγγελία του Χριστόφορου.

Γ. Τις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού να είναι οι εξής:

1) κ.α. 20.6263 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000   €

2) κ.α 10-6265   Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, 1.000 €  

3)κ.α. 30-6265   Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού, 1.000 €

4)κ.α. 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, 4.000 €

5)κα. 10-6611   Προμήθεια βιβλίων κλπ. 400 €

Δ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 173 του Ν.3463/06.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 24.800,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προβολή της Σκιάθου με στοχευμένες δράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο της ενίσχυση της επισκεψιμότητας προς το νησί μας.

Α.Ο.Ε 17/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 24.800,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο "Έξοδα ενημέρωσης και προβολής"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.782,80 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια τέντας, στοριών, ζελατίνας και υλικών για την τοποθέτηση τους, για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Α.Ο.Ε 18/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 6.782,80 ευρώ στον ΚΑΕ 20-7133.01 με τίτλο "Έπιπλα Σκεύη"

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε 19/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε 20/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2020 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή