ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 15 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

87η/15.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-6473 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τις υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης και αναμετάδοσης εορταστικών τραγουδιών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και Φώτων από το Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε 382/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.000,00 στον ΚΑΕ 15-6473 με τίτλο «έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων»

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για να παραστεί και να κατάθεσει προτάσεις καθώς και προσθήκη - αντίκρουση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) στην από 09.09.2020 και με αριθμ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 144/16.09.2020 αγωγή της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία ¨ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε¨, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπουμένης, με Α.Φ.Μ: 095244711/Δ.Ο.Υ Β’ Λάρισας κατά του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, με Α.Φ.Μ: 090122534/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου. Ο Δήμος Σκιάθου οφείλει μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αγωγής να καταθέσει τις προτάσεις και να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται σύμφωνα με το άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ με σκοπό την απόρριψη της ασκηθείσας αγωγής και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 383/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 620,00 ευρώ

Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά- οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Α.Ο.Ε 384/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΗΝ επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 13794/14-12-2020 Πρακτικό αποσφράγισης που περιλαμβάνει την αποσφράγιση και αξιολόγηση όλων των σταδίων του διαγωνισμο («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική προσφορά»).

ΤΗΝ ανάδειξη της «HELLASPARTS Ε.Π.Ε.» ως προσωρινή ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου γιατί η προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα καθώς είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

   Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2020.

Α.Ο.Ε 385/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

Α. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

1) Το σχέδιο

2) Συνοπτική οικονομική κατάσταση εσόδων- εξόδων

3. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (που αποτελεί αναπόσπαστο έγγραφο της παρούσης απόφασης) και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Β) πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου "Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου"

  1. 2.

Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε. 386/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

  1. 3.

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε. 387/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με τρία μέλη

  1. 4.

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Α.Ο.Ε. 388/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από 3 (τρία) μέλη

  1. 5.

Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

Α.Ο.Ε. 389/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων

  1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.450,00 ευρώ  στον   Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια χειροποίητων ξύλινων Χριστουγεννιάτικων στολιδιών που θα χρειαστούν για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 390/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.450,00 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή