ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 08 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

85η/08.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111 Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑΕ 00-6731.00 του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, ποσού 45.458,12 ευρώ για την έκτακτη επιχορήγηση, επιπροσθέτως της τακτικής που λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή Α/Βάθμιας, η οποία θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 5 σχολικών μονάδων της.

Α\

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Α) Έγκριση του υπ΄αριθμ Πρωτ  12975/25-11-2020 αίτηματος της Κουμιώτη Δήμητρας Β) Μείωση του μισθώματος για το μήνα Νοέμβριο κατά ποσοστό 40% σύμφωνα με τον  Ν4753/2020 ΦΕΚ Α 227/18-11-2020. 

Α.Ο.Ε 369/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Έγκριση της 47/2020 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση ψήφισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020"

Α.Ο.Ε 370/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 17/2020 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Έγκριση ψήφισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020"

 1. 2.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Ο.Ε. 371/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» κατά τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 516.832,77€ εκ των οποίων 416.800,61€ για εργασίες, 0,01€ λογιστικό λάθος και 100.032,15€ για ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι συντάχθηκε με μείωση της εγκεκριμένη δαπάνης κατά 4.922,71 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) ή ποσοστό 0,94%.

 1. 3.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για κατάθεση γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την παρακάτω υπόθεση: Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10740/30-9-2020 κατατέθηκε στο δήμο φάκελος διορθωτικής πράξης στο Ο.Τ. 198 για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010204 από την μία εκ των τριών κληρονόμων Ελευθερίου Δάφνη του Σταμέλου Γεωργίου & της Σταμέλου Σοφίας. Στις 3/11/2020 με το υπ' αριθμ. πρωτ. 12017/3-11-2020 στάλθηκε πρόσκληση για δημοσίευση στις εφημερίδες στην οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός 15 ημερών να προσέλθουν για να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις. Οι άλλοι δύο ιδιοκτήτες είναι κάτοικοι Καναδά. Ζητήθηκε από την αιτούσα να τους τα κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή για να έχει και η υπηρεσία απόδειξη ότι ενημερώθηκαν. Οι αιτούσα δια μέσου του μηχανικού της κοινοποίησε την πρόσκληση, με δικαστικό επιμελητή στον Σταυριανάκη Παναγιώτη (Δικηγόρο), ο οποίος απάντησε  ότι δεν είναι αντίκλητος. Στη συνέχεια με δικαστικό επιμελητή η ίδια πρόσκληση θυροκολλήθηκε στην εν λόγω ιδιοκτησία. Με το αριθμ. πρωτ. 13111/30-11-2020 (μέσω e-mail) οι άλλοι δύο κληρονόμοι γνωστοποιούν στην υπηρεσία τις ταχυδρομικές τους διευθύνσεις στον Καναδά, οι οποίες δόθηκαν και στον μηχανικό της αιτούσας. Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: 1. Με την θυροκόλληση στην Σκιάθο θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί οι άλλοι δύο ιδιοκτήτες; 2. Ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα πιθανά βήματα; 2α. Να ζητηθεί από την αιτούσα να τους το κοινοποιήσει με δικαστικό επιμελητή στις διευθύνσεις κατοικίας τους; 2β. Η υπηρεσία μπορεί να στείλει στο mail των ιδιοκτητών την πρόσκληση και την τεχνική έκθεση για να λάβουν γνώση και να περιμένει 15 μέρες για τυχόν αντιρρήσεις;

Α.Ο.Ε. 372/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20€

 1. 4.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.777,54 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση και καθαρισμό των χώρων πρασίνου και των πρανών του οδικού δικτύου του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 373/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.777,54 στον ΚΑΕ 35-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»

 1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 830,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια υλικών για την τοποθέτηση δεξαμενών νερού.

Α.Ο.Ε. 374/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 830,80 στον ΚΑΕ 20-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)»

 1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.860,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δικτυακής IP συσκευής και τηλεφώνων για τη δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για τα νέα γραφεία και τις υπόλοιπες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Α.Ο.Ε. 375/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.860,00 στον ΚΑΕ 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη»

 1. 7.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.372,80 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα-Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια κλιματιστικού και θερμοπομπών για τα νέα γραφεία και τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

Α.Ο.Ε. 376/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.372,80 στον ΚΑΕ 20-7133.01 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη»

 1. 8.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 290,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα-Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ενός κρεβατιού φυσικοθεραπείας για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Γραφείο Προστασίας Ηλικιωμένων-Φυσικοθεραπευτηρίου-ΚΕΠ Υγείας).

Α.Ο.Ε. 377/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 290,00 στον ΚΑΕ 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα-Σκεύη»

 1. 9.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 160,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δύο (2) πτυσσόμενων πορτών για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Γραφείο Προστασίας Ηλικιωμένων – Φυσικοθεραπευτηρίου - ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 378/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 160,00 στον ΚΑΕ 15-7135 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»

 1. 10.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 120,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα-Σκεύη» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια ενός μικρού ψυγείου για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Γραφείο Προστασίας Ηλικιωμένων-Φυσικοθεραπευτηρίου-ΚΕΠ Υγείας) του Δήμου μας.

Α.Ο.Ε. 379/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 120,00 στον ΚΑΕ 15-7133 με τίτλο «Έπιπλα-Σκεύη»

 1. 11.

Λήψη απόφασης που αφορά το «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Α.Ο.Ε. 380/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Να διεκδικήσει τα οφειλόμενα με τους νόμιμους τόκους σύμφωνα με τα παραπάνω.

β) Την απελευθέρωση του ακινήτου από την υφιστάμενη μίσθωση

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή