ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 01 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

82η/01.12.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών» με τίτλο: 1η Τροποποίηση της με αριθμό 64403/05-10-2020 απόφασης επιχορήγησης με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Α.Ο.Ε 358/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου με το ποσό των διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων   ευρώ (223.000,00€) με την εγγραφή στον κ.α.ε 1322.06 του π/υ οικ. Έτους 2020 και καθορισμός/προγραμματισμός για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος, ποσού 120.000,00 ευρώ και ενός εκσκαφέα φορτωτή ποσού 103.000,00 ευρώ στους ΚΑΕ 62-7131.03 με 120.000,00€ και 62-7131.04 με 103.000,00€ αντίστοιχα

2.

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19.

Α.Ο.Ε 359/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου με το ποσό των σαραντατριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε και είκοσι ένα ευρώ (43.365,21€) για την ενίσχυση της ρευστότητας του λόγω της μείωσης των εσόδων του, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες του.

Η εν λόγω επιχορήγηση θα εγγραφεί με αναμόρφωση στον καε 1219.01 του π/υ 2020 και θα καλύψει δαπάνες με την ισόποση ενίσχυση του υφιστάμενου καε 00-6495.

3.

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σκιάθου» στο Πράσινο Ταμείο στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020.

Α.Ο.Ε 360/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υποβολή με τίτλο: «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σκιάθου», προϋπολογισμού 29.760,00 €. στο Πράσινο Ταμείο, στον Άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».

2. Την δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου, για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρόταση.

4.

Αποδοχή δωρεάς ύψους 100.000,00 δολαρίων εκ μέρους της χήρας Μαρίας Παπαδόπουλος.

Α.Ο.Ε 361/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς ύψους 100.000,00 δολαρίων εκ μέρους της χήρας Μαρίας Παπαδόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση της 10/2020 Απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Σκιάθου με θέμα «Έγκριση ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Α.Ο.Ε 362/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 10/2020 Απόφαση του του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Σκιάθου με θέμα «Έγκριση ψήφισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»

  1. 2.

Α) Έγκριση του υπ΄αριθμ Πρωτ   12975/25-11-2020 αιτήματος της Κουμιώτη Δήμητρας Β) Μείωση του μισθώματος για το μήνα Νοέμβριο κατά ποσοστό 40% σύμφωνα με τον Ν4753/2020 ΦΕΚ Α 227/18-11-2020.

                 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

  1. 3.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 10/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε. 363/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διενέργεια με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού την παροχή υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 26.000,00 ευρώ σε βάρος του KAE : 30-6264 με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

2. Εγκρίνει την αριθμ. 10/2020 Μελέτη καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

  1. 4.

Εισήγηση για την ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.

Α.Ο.Ε. 364/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, εξαιτίας της αδυναμίας συγκέντρωσης, διαλογής τους και μεταφοράς εκτός νησιού λόγω έλλειψης χώρου συγκέντρωσης και τεχνολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σκιάθου.

  1. 5.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων γιρλαντών και τσόχας χειροτεχνίας που είναι απαραίτητα για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της   πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 365/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 800,00 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

  1. 6.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 3.492,09 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστήριων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια δώρων για τα παιδιά της Σκιάθου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Α.Ο.Ε. 366/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 3.492,09 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή