ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Νοεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

77η/17.11.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Ο.Ε 339/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου με αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια τριών επιγραφών/banner με θέμα την Γέννηση του Χριστού που θα χρειαστούν για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 340/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 1.200,00 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 919,44 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια υλικών που είναι απαραίτητα για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης   της Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 341/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 919,44 στον ΚΑΕ 15-6471 με τίτλο «έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

  1. 4.

Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Α.Ο.Ε. 342/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. 1.Την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σκιάθου με το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» η οποία θα διατεθεί για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» προϋπολογισμού 560.480,00€, με την εγγραφή στον κ.α.ε 30-7323.57   του π/υ οικ. Έτους 2020 ο οποίος αναλύεται ως εξής: 300.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 και 260.480,00€ από ιδίους πόρους.

  1. 2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας χρηματοδότησης.

  1. 5.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου-Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα αρ. 12, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ», με ΑΦΜ: 090122675, και που εκπροσωπείται νόμιμα κατά 1. Του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα και κατά 1. Των με αρ. 261/2020, 262/2020, 263/2020, 264/2020, 266/2020, 267/2020, 268/2020, 269/2020, 278/2020, 279/2020, 280/2020 και 281/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1313/26.07.2020, 1314/26.07.2020, 1315/26.07.2020, 1316/26.07.2020, 1320/01.08.2020, 1321/01.08.2020, 1322/01.08.2020, 1323/01.08.2020, 1353/08.08.2020, 1354/08.08.2020, 1355/08.08.2020 και 1356/08.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου συνολικού ποσού ποσό των 21.600,00 για τις μη επανδρωμένες παραλίες από, ναυαγοσώστες,2. Των με αρ. 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020, 221/2020, 222/2020, 223/2020, 224/2020, 225/2020, 226/2020, 253/2020, 254/2020, 255/2020, 256/2020, 257/2020, 258/2020, 259/2020, 260/2020, 271/2020, 272/2020, 273/2020, 274/2020, 275/2020, 276/2020, 277/2020 και 283/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1268/12.7.2020, 1269/12.7.2020, 1270/12.7.2020, 1271/12.7.2020, 1272/12.7.2020, 1273/12.7.2020, 1274/12.7.2020, 1275/12.7.2020, 1276/12.7.2020, 1277/12.7.2020, 1278/12.7.2020, 1279/12.7.2020, 1280/12.7.2020, 1304/23.07.2020, 1304/23.07.2020, 1305/23.07.2020, 1306/23.07.2020, 1307/23.07.2020, 1308/23.07.2020, 1309/23.07.2020, 1310/23.07.2020, 1344/05.08.2020, 1345/05.08.2020, 1346/05.08.2020, 1347/05.08.2020, 1348/05.08.2020, 1349/05.08.2020, 1350/05.08.2020 και 1367/12.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου συνολικού ποσού ποσό των 5.800,00 για την έλλειψη σήμανσης παραλιών με πλωτούς σημαντήρες οριοθέτησης χώρου λουομένων και 3. Των με αρ. 265/2020, 270/2020 και 282/2020 πράξεων επιβολής προστίμου του Λιμενάρχη Σκιάθου και των συναφών με αρ. 1317/26.07.2020, 1324/01.08.2020 και 1357/08.08.2020 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου συνολικού ποσού 3.800,00 € για την έλλειψη διαθέσιμου ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων, χώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη «ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ-RESCUE BOAT», εφοδιασμένο με προβολέα, VHF, GPS-PLOTER, φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη, φορητό απινιδωτή για άμεση επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης, αποφάσεων περί επιβολής προστίμων για το έτος 2020.

Α.Ο.Ε. 343/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

  1. 6.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Σκιάθου καταθέτοντας υπόμνημα, συμπληρωματικό υπόμνημα κατά της με αρ. ΠΡ 139/24.04.2018 ασκηθείσας προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία “VKM3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ” με έδρα τη Σκιάθου και Α.Φ.Μ: 997450175/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου στις 19 Νοεμβρίου του 2020 ή όποτε μετ’ αναβολή ήθελε ορισθεί η δικάσιμος και η οποία προσφυγή στρέφεται κατά 1) της με αρ. Πρωτ. 7667/02.08.2017 απορριπτικής απόφασης του Δήμου Σκιάθου επί της με αρ. πρωτ. 7667/31.07.2017 αίτησής περί αποσφράγισης, ως παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας, με ρητή απόρριψη της αίτησης και άρνησης στην ενέργεια αποσφράγισης, 2) της υπ’ αρ. 09/2018 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, επί της προσφυγής κατά της απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ Της με αρ. Ορ. Πρωτ. 2333/168434/27.11.2017 απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή, 3) του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος - Σκιάθου, που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο και 4) του Ελληνικού Δημοσίου, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και γενικά να ενεργήσει ό,τι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθο με σκοπό την απόρριψη της προσφυγής."  

Α.Ο.Ε. 344/2020     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 744,00 ευρώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή