ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 26 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

72η/26.10.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης του ακινήτου (οικοπέδου) για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου και κατακύρωσης της δημοπρασίας.

Α.Ο.Ε 317/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 11512/21-10-2020 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας

  1. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την μίσθωση του ακινήτου (οικοπέδου)   για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου στις Ουρανία Διολέτα, Ερουλία Διολέτα και Όρσα Διολέττα οι οποίες προσέφεραν το ποσό των 500,00 € ανά μήνα. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι από την υπογραφή του συμφωνητικού και για τρία έτη όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της αριθμ. 10023/11-09-2020 διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου.  

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, μεταξύ του Δήμου Σκιάθου (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Ο.Ε 318/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, χρονικής διάρκειας τριάντα (30) μηνών σύμφωνα µε τους όρους που περιλαμβάνονται και περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, μεταξύ του Δήμου Σκιάθου (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Β.      Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή της.

  1. 2.

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Α.Ο.Ε. 319/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» για την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.215.339,99 (συμπ/νου ΦΠΑ).

Εγκρίνει το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Αριθ. Πρωτ. 11514/21-10-2020), την Έκθεση σχεδιασμού και παρακολούθησης του προγράμματος χωριστής συλλογής (Αριθ. Πρωτ. 11515/21-10-2020) και το Τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας Τεχνικού Συμβούλου (Αριθ. Πρωτ. 11516/21-10-2020) στα πλαίσια της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» τα οποία θα υποβληθούν μαζί με την προαναφερόμενη πρόταση

Αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2335/20-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΛ27ΛΡ-ΗΘΕ) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειάς Θεσσαλίας (Κωδ. Προσκ. 093 & Α/Α ΟΠΣ 4349) για την υποβολή προτάσεων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την 30-10-2020,

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης,

Η ανωτέρω πράξη θα συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σκιάθου.

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6443.00 με τίτλο "δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών " του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ηχητική κάλυψη της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και για την εγκατάσταση ηχητικού συστήματος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την μετάδοση εμβατηρίων και του Εθνικού Ύμνου.

Α.Ο.Ε. 320/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 500,00 στον ΚΑΕ 00-6443.00 με τίτλο "δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή