ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

64η/22.9.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση, κατάθεση υπομνήματος και συμπληρωματικού υπομνήματος του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον του Δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τριμελούς τμήματος) στην από 18 Σεπτεμβρίου 2014 προσφυγή του Γεωργίου Καραστατήρα του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, οδός Προφήτη Ηλία, με αρ. 5, στρεφόμενη κατά της 1) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, νομίμως εκπροσωπουμένης από τη Γενική Γραμματέα αυτής, 2) του ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δήμος Σκιάθου Β. Σποράδων του Ν. Μαγνησίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και κατά της 3) της υπ’ αρ. 2804/151781/04.08.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7ΥΛΤΟΡ10-9Κ9) και της 4) υπ’ αρ. 87/10.04.2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, αρ. Πρακτικού 10/2014 περί καθορισμού τέλους κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου, η οποία αρχικά προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί στις 20.02.2020 με αρ. Εκθέματος 2 και μετά από αναβολή για την 24η Σεπτεμβρίου του 2020"

Α.Ο.Ε 285/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 496,00 ευρώ

2

Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων ως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω covid-19.

Α.Ο.Ε 286/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Καθαριστών/στριών για τις ανάγκες καθαριότητες των σχολικών μονάδων του Δήμου διάρκειας έως και τέσσερις (4) μήνες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΚΕΔΕ

Α.Ο.Ε 287/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού 1.329,50 ευρώ όπως αντιστοιχεί στον Δήμο σύμφωνα με τον Πίνακα Α’.

Καθορίζει ως κριτήρια κατανομής των προϊόντων σε φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες τα κάτωθι το εισοδηματικό κριτήριο.

4

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για παράσταση, κατάθεση υπομνήματος και Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση, κατάθεση προτάσεων, προσθήκης - αντίκρουσης και εξέτασης μαρτύρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία) του Δήμου Σκιάθου ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου στις 24.09.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. Σύμφωνα με τη με αρ. 10/2020 διάταξη του κ. Δικαστή του Πρωτοδικείου Βόλου ορίσθηκε η επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να εξατασθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ένας μάρτυρας από κάθε πλευρά των διαδίκων της από 17.09.2019 αγωγής και με ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου στις ΤΜ 186/17.09.2019 της Ειρήνης Στεργίου του Μιχαήλ και της Ελπίδας, κατοίκου Καλαμαριάς - Θεσαλλονίκης στρεφόμενη κατά του 1) ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία “Δήμος Σκιάθου”, 2) Δώρας - Λουΐζ, συζύγου Νίκολας Ράκιτς, το γένος Λουκά - Ιωάννη Ράλλη και Αικατερίνης Δρούλια, κατοίκου Λονδίνου, 3) Τζόν Στρατί Ράλλη του Λουκά - Ιωάννη και της Αικατερίνης, 4) Αρετής Βαλτά, το γένος Κωνσταντίνου και Βασιλικής Τάσσου, κατοίκου Σκιάθου, 5) Ελληνικού Δημοσίου, 6) Ιουλίας Πράπα, το γένος Ευστρατίου και Βασιλικής Φιλοξενίδη, κατοίκου Αθηνών, 7) Ναταλίας Πράπα του Αδαμού και της Ιουλίας, 8) Γεωργίου Πράπα του Αδάμου και της Ιουλίας, κατοίκου Αθηνών, 9) Ιωάννη Ανδριτσόπουλου του Ηλία και της Ιωάννας, 10) Κωνσταντίνου Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας και της 11) Κυρατσούλας Πασχάλη του Νικολάου και της Μαρίας. Να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου, να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση και να εξετάσει μάρτυρες σύμφωνα με το ως άνω διατακτικό με σκοπό την απόρριψη της αγωγής της αντιδίκου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του δήμου Σκιάθου."

Α.Ο.Ε 288/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 372,00 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

     Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 12.400,00 ευρώ  στον ΚΑΕ 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την ανάθεση υπηρεσιών διαφημιστικής καταχώρησης σε περιοδικό πτήσης (in flight) για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 289/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 12.400,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 744,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προβολή της Σκιάθου μέσω καταχώρησης με Banner ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας με θέμα τον τουρισμό.»

Α.Ο.Ε. 290/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση και κατανέμει ποσό 744,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής»

  1. 3.

Έγκριση του υπ΄αριθμ 10333/18-09-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία ορίστηκε με την 261/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδειξη αναδόχου.

Α.Ο.Ε. 291/2020   ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκρίνει το υπ΄αριθμ 10333/18-09-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία ορίστηκε με την 261/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αναδεικνύει ανάδοχο την ΒΑΛΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την προμήθεια ειδών απολύμανσης, μασκών (μιας χρήσεως και υφασμάτινη) και γάντια για την ατομική προστασία των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή