ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος    17 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                               Αριθμ. Πρωτ. :  1255

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα  12:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

 

Άσκηση αίτησης ανακοπής κατά της αριθ. 3579/29-12-2011 απόφαση της Κτηματικής υπηρεσίας και της 77/2012 Ειδοποίησης της Δ.Ο.Υ. Σκιάθου

Σχετική προηγούμενη 1/2012 Α.Ο.Ε.

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ ΠΡΟΣ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81).

Σχετική η υπ' αριθ. 1154/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

 

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81).

Σχετική η υπ' αριθ. 1155/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

 

4

Έγκριση εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί για πώληση νωπών αλιευμάτων (ιχθυοπωλείο), με πλειοδοτική Δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Σχετική η υπ' αριθ. 1156/14-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

 

5

Λήψη απόφασης για  άσκηση προσφυγής στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

Σχετική η υπ' αριθ. 1219/16-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΨΗΦΙΣΗ  ΧΡΕΩΝ Π.Ο.Ε.

Σχετική η υπ' αριθ. 1215/16-2-2012 εισήγηση της υπηρεσίας

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ μισθώματος κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

Ποσό 2.500,00 € Κ.Α. 20.6263,

Για διάρκεια μίσθωσης 5 μηνών ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 6η Ιουνίου 2012

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Α.Δ. για έγκριση  διενέργειας:

39/885/02-02-2012

Γνωμοδότηση: 1218/16-02-2011

Κ.Α. 10.6612

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Α.Δ. διενέργειας: 38/884/02-02-2012

Γνωμοδότηση: 1216/16-02-2011

Κ.Α. 00.6221

ΠΟΣΟ 2.148,30 €

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι.Δ.Ε.Ε.Σ

Κ.Α. 00.6715.0

ΠΟΣΟ 40.000,00 €

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ 2.000,00 €

12

ΨΗΦΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Κ.Α. 00.6495 «λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» 5.000,00 €

Κ.Α. 10.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 500,00€

Κ.Α. 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 1.000,00€

Κ.Α. 30.6263 «Συντήρηση και επισκευή μετ/κων μέσων» 1.000,00€

Κ.Α. 10.7131 «μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός  1.000,00 €

Κ.Α. 20.7135 «λοιπός εξοπλισμός»  1.000,00 €

Κ.Α. 10.6611 «προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.»  500,00 €

Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρομικά τέλη» 300,00 €

13

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΗΡΩΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ανάθεση στον δικηγόρο  τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμών - ισολογισμών 2008 και 2010) καθώς επίσης και τη σύνταξη του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, για το Δημοτικό κληροδότημα Νικολάου Μωραϊτη

Οι οικονομικές καταστάσεις θα συνταχθούν σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται από το αρμόδιο Γραφείο Εθνικών Κληροδοτη-μάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα πρέπει να είναι κατάλληλες για έγκριση από την εποπτεύουσα Αρχή.

Στις οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά των τραπεζών.

 

14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Πρέπει να ανατεθεί στον Δικηγόρο που κατέχει τις ειδικές γνώσεις σε θέματα εθνικών κληροδοτημάτων, διαγωνισμών δημοσίου και έχει έδρα στην τοποθεσία του ακινήτου,

1) την τεχνική υποστήριξη για σύνταξη διακήρυξης και τελική διατύπωση κατόπιν διαβούλευσης και

2) τις ενέργειες που προηγούνται της δημοσίευσης της διακήρυξης, όπως, ενδεικτικώς, η συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων, η σύνταξη αίτησης εκτίμησης μισθωτικής αξίας προς την αρμόδια περιφέρεια Αττικής και η παρακολούθησή της, η τεχνική υποστήριξη σε θέματα εγκρίσεων και δημοσιεύσεων κλπ. Οι ειδικότεροι όροι της Δημοπρασίας έχουν καταρτισθεί με απόφασης της Ο.Ε.

15

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ κ. ΑΡΜΑΜΕΝΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΩΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Να δοθεί η  εντολή να καταθέσει, νέα αίτηση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για την ερμηνεία της διαθήκης της Αγλαΐας Ραχιώτου, κατόπιν της αριθ. 979/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών τη

διαπίστωση του ανέφικτου του σκοπού του κληροδοτήματος και την επωφελέ-στερη αξιοποίησή του, μετά από συνεννόηση και επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών και να παρασταθεί κατά τη σχετική συζήτηση, καθώς επίσης και να παρασταθεί ενώπιον πάσης δικαστικής και συμβολαιογραφικής αρχής για την διεξαγωγή αποδείξεων και να λαμβάνει πάσης φύσεως σχετικών εγγράφων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή