ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος    10 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  1078

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 14η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Να δώσει η Οικονομική Επιτροπή την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Παναγιώτη Αρμαμέντο του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής 5, όπως :

Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις 5 Μαρτίου και

Β) Εφ' όσον υπάρξει πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό να μπορέσει να μεταφέρει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου για την σύνταξη των όρων αυτού αφού προηγουμένως θα υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Σχετική η προηγούμενη Α.Ο.Ε. 244/2011

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Α. 00.6421 & 00.6423 ΩΣ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 00.6421 [μετακινήσεις αιρετών]

ΠΟΣΟ : 5.000,00 €

 

Κ.Α. 00.6423 [μετακινήσεις τρίτων]

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΆΝΕΔ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Κ.Α. 30.6462  ΠΟΣΟ 1.000,00 €

Κ.Α. 10.6461  ΠΟΣΟ 1.500,00 €

Κ.Α. 10.6462  ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 10.6463  ΠΟΣΟ 2.000,00 €

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΣΑ (( Ταχυδρόμος, Θεσσαλία, Οδηγός εργατικής νομοθεσίας, Διαρκής ερμηνευτικός κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας, Δήμοσνετ)

Κ.Α. 00.6451

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κ.Α. 20.6322

ΠΟΣΟ 2.000,00

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6253 ΠΟΣΟ 3.000,00

Κ.Α. 30.6253 ΠΟΣΟ 5.000,00

Κ.Α. 30.6252 ΠΟΣΟ 3.500,00

7

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 00.6515

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ: 300.000,0 €

Κ.Α. 00.6521

9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΥΤΑ

Κ.Α. 20.6142.0

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑΣ

ΠΟΣΟ: 202.500,00 €

Κ.Α. 00.6824

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Κ.Α. 10.6422  ΠΟΣΟ: 2.000,00 €

Κ.Α. 30.6422  ΠΟΣΟ: 3.000,0 €

12

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

20.6412       1.000,00 €

30.6412       3.000,00 €

20.6414       1.500,00 €

30.6414       1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ     6.500,00 €

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ 3.000,00

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κ.Α. 00.6111

ΠΟΣΟ 10.000,00

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Ο.Ε. & ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 10.6111

ΠΟΣΟ 5.000,00

16

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Κ.Α. 00.6453

ΠΟΣΟ 900,00

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κ.Α. 00.6113.2

ΠΟΣΟ  18.000,00 €

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. 35.7132.02

ΠΟΣΟ 529,20

19

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ Σ.Ο.Λ (για έλεγχο της χρήσης του 2011)

Κ.Α. 00.6117

ΠΟΣΟ 10.607,52

Α.Δ.Σ. 294/2011

20

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Χ.Υ.Τ.Α.

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟ 2.700,00 €

21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/852/01-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.200,00 €

22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/1036/09-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.600,00 €

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

23

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22/3/2012

ΠΟΣΟ: 1.500,00

Κ.Α. 00.6117

24

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/8/2012

ΠΟΣΟ: 6.264,00

Κ.Α. 00.6117

25

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ :  11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

26

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ :  11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

27

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Κ.Α. 00.6495

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

28

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κ.Α. 15.6162

ΠΟΣΟ: 16.730,00

29

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 03/6/2012

ΠΟΣΟ :  7.371,86 €

Κ.Α. 00.6221.00

ΥΠΟΛΟΙΠΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

30

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

10.6643       3.675,93 €

20.6641     22.004,71€

30.6641     16.332,65 €

35.6641          589,64 €

31

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

10.6634           515,34 €

20.6634        5.000,00 €

20.6635           347,59 €

32

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κ.Α.               ΠΟΣΟ

10.6613.01      1.308,38 €

10.6613.02      6.023,72 €

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή