ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος    2 Νοεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                         

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  9507

 

 

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

 

 Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

 

 Τακτικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

            Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής     

            Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

  για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

  τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

          Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την  06η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ)

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9470/2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας 

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9415/2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας 

3

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΤΗΣ Α.Ο.Ε. 206-2012 ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9413/2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας 

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ.Α. 10.6422 ΠΟΣΟ 3.000,00 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΧΥΤΑ

Κ.Α. 20.6142.01 ΠΟΣΟ 72.500,00 €

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ)

Κ.Α. 20.7325.2  ΠΟΣΟ 9.807,33 €

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΣ. Διενέργειας 236/2012

Γνωμοδοτηση: 9183/23-10-2012

Κ.Α. 20.6263 Ποσο 388,60 €

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΔΣ. Διενέργειας 236/2012

Γνωμοδοτηση: 9182/23-10-2012

Κ.Α. 30.6662.11 Ποσο 1.959,00 €

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΔΣ. Διενέργειας 262/2012

Α.Δ.520/9448/31-10-2012

Γνωμοδοτηση: 9449/31-10-2012

Κ.Α. 20.6063.1 Ποσο 2.000,00 €

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 8467 ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΣ. Διενέργειας 259/2012

Α.Δ.517/9442/31-10-2012

Γνωμοδοτηση: 9443/31-10-2012

Κ.Α. 20.6263 Ποσο 1.400,00 €

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΣ. Διενέργειας 260/2012

Α.Δ.518/9444/31-10-2012

Γνωμοδοτηση: 9445/31-10-2012

Κ.Α. 10.6612 Ποσο 1.900,00 €

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΔΣ. Διενέργειας 261/2012

Α.Δ.519/9446/31-10-2012

Γνωμοδοτηση: 9447/31-10-2012

Κ.Α. 10.6614 Ποσο 500,00 €

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ Η/Υ

ΑΔΣ. Διενέργειας 263/2012

Α.Δ.521/9450/31-10-2012

Γνωμοδοτηση: 9451/31-10-2012

Κ.Α. 20.6063.1 Ποσο 300,00 €

14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Της ΑΡΙΘ. 302/6-6-2012 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Η δαπάνη για την αμοιβή του δικηγόρου θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6111

15

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

16

ΑΝΑΠΡΟΣΑΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9428/31-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 326/2011 A.Δ.Σ.

17

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΒΟΣΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9384/30-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 324/2011 A.Δ.Σ.

18

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9476/01-11-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 325/2011 A.Δ.Σ.

19

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ INTERNET ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9414/31-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας 

20

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΞΟΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9401/31-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 331/2011 A.Δ.Σ.

21

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2103

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9385/30-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 329/2011 A.Δ.Σ.

22

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9386/30-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 327/2011 A.Δ.Σ.

23

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9387/30-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 328/2011 και 102/2012 A.Δ.Σ.

24

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΜΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 9489/02-11-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  και 330/2011 A.Δ.Σ.

25

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΩΝ ΤΗΣ ΛΗΘΕΙΣΑΣ Δ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΗ:  η αριθ. 8806/11-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας

26

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΗ: η αριθ. 8786/11-10-2012 εισήγηση της  Οικονομικής Υπηρεσίας και

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  Γ τριμήνου του έτους 2012

 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Γ τριμήνου του έτους 2012

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2012

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή