ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   05 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  6965

Προς : Τ....ν κ. ............................................................

Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

Αναπληρωματικό  μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 9η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08:30, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

 

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

4

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΉ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

5

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

6

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

7

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή