ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Σκιάθος   03 Ιουνίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                     Αριθμ. Πρωτ. :  4.307

 

 

Προς :  Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

             Τακτικά  μέλη Οικονομικής  Επιτροπής

   Αναπληρωματικά  μέλη Οικονομικής     

   Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ

«Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής  Επιτροπής» (Άρθρο 75 , Ν. 3852/10)

 

«Κοινοποίηση Πρόσκλησης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής,

για παρουσίαση σε περίπτωση απουσίας ή  Κωλύματος 

τακτικού μέλους» (Άρθρο 75 παρ. 2, Ν. 3852/10)

 

                    

          Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Σκιάθου την 7η  του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (2) ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

Η δημοπρασία διεξήχθη την 30/05/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με την αριθ. 3132/04/05/2011 διακήρυξη

ΟΥΔΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΕ

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΉ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Αριθμ. μελέτης: 1/2011

Αριθμ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση όρων: 69/2011

Αριθμ. πρωτ. διακήρυξης: 3429/10-05-2011, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε: Φ.Ε.Κ., Ηχώ των Δημοπρασιών, Θεσσαλία, Θεσσαλία της Δευτέρας, Ταχυδρόμο, ΕΟΜΜΕΧ, επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στο «Διαύγεια».

Η δημοπρασία διεξήχθη την 27-5-2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30  

Στην δημοπρασία συμμετείχαν

1) Γιοβανίδης Νικόλαος με Αριθ. Ταυτ.

    ΑΙ 113165

2) Μαλλίνης Γρηγόριος με  Αριθ. Ταυτ.

    ΑΒ 981688 οι οποίοι έγιναν και οι δυο αποδεκτοί για την κατάθεση των προσφορών και μετά από όλες τις απαραίτητες ενέργειες αξιολόγησης η επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνι-σμού στην εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», διότι η προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την μελέτη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο Σκιάθου.

Κ.Α. 00.6142.01

ΠΟΣΟ 135.000,00 €

3

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Σχετικό η αριθ. 4232/2-6-2011 εισήγηση της υπηρεσίας

4

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ COURIER

Κ.Α. 00.6221

ΠΟΣΟ: 7.528,57 €

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ  «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας των εργασιών 229/4034/30-5-2011

ΠΟΣΟ 2.457,00 €

Κ.Α. 00.6222

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας των εργασιών 183/2990/29-4-2011

ΠΟΣΟ 6.000,00 €

Κ.Α. 30.6495

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας

25/617/28-01-2011

Γνωμοδότηση της επιτροπής

909/9-02-2011

ΠΟΣΟ: 10.000,00 €

Κ.Α. 10.6612

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

10.6422 ΠΟΣΟ  2.500,00 €

15.6422 ΠΟΣΟ     500,00 €

20.6422 ΠΟΣΟ  3.000,00 €

40.6422 ΠΟΣΟ  1.000,00 €

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ 160.000,00 €

Κ.Α. 00.6521

10

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΣΗ ΠΊΙΤΩΣΗΣ

 

1. Έγκριση όρων της αριθ. 2/2011 μελέτης της τεχνικής Υπηρεσίας  για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

2. Επιλογή τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού.

3. Ορισμός κριτηρίου κατακύρωσης του διαγωνισμού και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

Η συγκεκριμένη προμήθεια εξαιρείται από την Ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Π1/7445/02 (ΦΕΚ Β 112/31-01-02) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει:

τον Κ.Α. 20.6641, Κ.Α. 30.6641,

Κ.Α. 35.6641 Κ.Α. 10.6643 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Σκιάθου έτους 2011 και μέχρι τη διενέργεια του επόμενου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 64/2011 Α.Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή