ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:.">grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 27/09/2016

                  Αρ. πρωτ.:  8194

ΠΡΟΣ

  • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
  • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  27 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, στο δημοτικό κατάστημα,  για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για:

- Έγκριση της προμήθεια ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 24.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (5.760,00€), σύνολο 29.760,00 € (παρ. 9 άρθρο 209 Ν. 3463/06),

- Επιλογή τρόπου  εκτέλεσης,

- Έγκριση των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη - παρ. 7 άρθρο 54  Ν. 4412/2016),

- Καθορισμό των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 72 Ν. 3852/2010) (παρ. 5 άρθρο 117 Ν. 4412/2016),
- Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής – άρθρο 86 Ν. 4412/2016).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι των καταληκτικών ημερομηνιών για την ένταξη της ανωτέρω προμήθειας στη Δράση αρ.7 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016“ στον άξονα 1, Μέτρο 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
  3. Εισηγητές θεμάτων
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή