ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/11/2014

Αρ. πρωτ.:  11435

ΠΡΟΣ

  1. τον Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
  2. Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
  3. Αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής
    1. σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων, σχετικά με την αυτοδίκαιη αργία και την εκτέλεση πειθαρχικής ποινής του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου
    2. σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων, σχετικά με την εκτελεστότητα δικαστικής αποφάσεως, που αναγνωρίζει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στις 14/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

Ανάθεση σε δικηγόρο για:

Γ.    σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων,   

      σχετικά με τον καταλογισμό ελλείμματος στον πρώην ταμία του Δήμου   

      Σκιάθου

Δ.   σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων,

      σχετικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, σε σχέση με  

      την 24/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

Ε.   σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, μετά από μελέτη εγγράφων,    

       σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής νομιμότητας προς την Επιτροπή  

       του άρθρου 152  του ν. 3463/2006, κατά των αποφάσεων της Γενικής Γραμματέως   

      Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος

 
 

Χορήγηση εντολής και παροχή νομιμοποίησης στον δικηγόρο του δήμου, για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο τριμελές ποινικό εφετείο κακουργημάτωνΛάρισας στις 17-11-2014

 
 

Χορήγηση εντολής και παροχή νομιμοποίησης στον δικηγόρο του δήμου, για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο τριμελές ποινικό εφετείο κακουργημάτωνΛάρισας στις 15-12-2014

 
 

Αποδέσμευση ποσού 16.050,03 ευρώ από τον Κ.Α.Ε. 80.8322

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Τροποποίηση -συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 297/2014 απόφασης Οικονομικής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής νομιμότητας προς την επιτροπή του άρθρου 52 του Ν.3463/2006, κατά των αποφάσεων της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι υπ’ αρίθμ 192-197/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Σκιάθου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Ψ.Π. για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Α.Δ. Διενέργειας: 965/07.11.2014

Γνωμοδότηση: 11392/10.11.2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή