ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Τηλέφωνο: 24273 50114                                        Σκιάθος, 24/04/ 2013
Fax: 24270 23122                                                  Αριθµ. πρωτ.: 3789
e-mail:  .                    
ΕΡΓΟ:
web site: www.skiathos.gr                                          ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚH ΚAΛΥΨΗ
                                                                              ΠΟΛYΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆HΜΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΥ 2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Σκιάθου διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού µε υποβολή σφραγισµένων προσφορών, µε συµπλήρωση τιµολογίου και αξιολόγηση µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικο-οικονοµικά συµφερότερη προσφορά. σύµφωνα µε Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», του Π.∆. 171/87, του Ν.1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2229/94 και του 3463/06 « Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» συνολικής προβλεπόµενης δαπάνης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της µελέτης 96.250,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

Η δηµοπρασία θα γίνει στις 13 του µήνα Μαΐου, έτους 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 έως

11:30 στα γραφεία του ∆ήµου Σκιάθου από την αρµόδια Επιτροπή. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσό τρία της εκατό (3%) της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου δηλ. 2.347,56 ευρώ και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.

Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Σκιάθου (τηλ. 24273 50114) από τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Το κόστος των τευχών δηµοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ και καταβάλλεται από τον αιτούνται στο δηµοτικό ταµείο.

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24273 50114. Αρµόδιος υπάλληλος: Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά.Ο ∆ήµαρχος Σκιάθου

Νικόλαος Κυρ. Πλωµαρίτης

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή