Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥΤηλέφωνο: 24273 50114Fax: 24270 23618e-mail: <a href=. web site: www. skiathos.gr Σκιάθος, 05/03/2013 Αριθμ. πρωτ.: 2173 " align="left" height="116" hspace="6" width="659" />

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σκιάθου προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, για την ανάθεση του έργου: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νήσου Σκιάθου», για το χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 428.790,48πλέον Φ.Π.Α.16% και με χρήση του δικιαώματος προαίρεσης 643.185,72€ πλέον Φ.Π.Α.16% σύμφωνα με Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ».

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Σκιάθου που βρίσκεται στην οδό Νικοτσάρα με αριθμό 12 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή (ημέρα) 10/05/2012 και ώρα 10.00΄.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 32.159,28 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΕΤΑΑ ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 24273 50114. Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

Νικόλαος Πλωμαρίτης

Normal 0
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή