Normal 0 false false false

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

«Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σκιάθου»,

με κωδ. MIS 377105,

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 - 2013»,

της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 - 2013»,

με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιεχόμενα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σκιάθος 14 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 242

Τεύχος Διακήρυξης

της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σκιάθου», με κωδ. MIS 377105, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 - 2013» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά, είναι η επιλογή αναδόχου για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με κωδ. MIS 377105, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 - 2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης αποτελεί η υποστήριξη του φορέα «Δήμος Σκιάθου» στην επιτάχυνση της ωρίμανσης - υλοποίησης έργων για το Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, έργων για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισμού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξημένες και κρίσιμες για την ομαλή ένταξη και υλοποίησή τους. Το αντικείμενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα του ανωτέρω έργου αναφέρονται εντός της παρούσης.

Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο έως τις 30 Ιουλίου 2014 και προϋπολογισμό 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Ο Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ01980213 και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 2013 30.6117.

Η προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης έως τις 31 Ιανουαρίου 2013.

Η καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών είναι στις 06 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ.

Ο τόπος κατάθεσης προσφορών είναι το Πρωτόκολλο του Δήμου Σκιάθου Νικοτσάρα 12 Σκιάθος.

Η Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών είναι, ημέρα Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 π.μ.

Η Διάρκεια ισχύος προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες, από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 2: ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Εργοδότης» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ.

Διεύθυνση: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 - 37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ Τηλέφωνο : 2427024501, FAX: 2427024501 e-mail: ..

2. «Ανάδοχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός ή ένωση ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός.

3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ.

4. «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σκιάθου.

5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ.

6. «Διαγωνιζόμενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει προσφορά.

7. «Επιτροπή Διαγωνισμού»: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

8. «Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

9. «Ανάδοχος»: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.

10. «Κατακύρωση»: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

11. «Τεύχη Διαγωνισμού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας.

12. «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

13. «Συμβατικό Τίμημα»: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υπηρεσία.

14. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης.

Άρθρο 3 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

3.1 Ισχύουσα Νομοθεσία:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), όπως ισχύει.

2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

5. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

7. Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8. Την με αριθμό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού.

9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

10. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

11. Την ΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

12. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-11-2011) και ιδιαίτερα το άρ. 26 αυτού.

13. Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

14. Την με αριθμό 55/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου», Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόσκληση 1.1, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» και αποδοχής της χρηματοδότησης".

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2348/09-07-2012 ένταξη του έργου Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ" με κωδικό MIS 377105 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής".

16. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με θέμα: «Ορισμός τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης παροχής υπηρεσιών».

17. Την με αριθμό 252/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με θέμα: «Έγκριση Όρων διακήρυξης διαγωνισμού» της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου».

18. την εγκεκριμένη και εξειδικευμένη πίστωση ποσού 50.000,00€ στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2013 ΚΑ: 30.6117.

3.2 Ενστάσεις - Προσφυγές:

Επιτρέπονται ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 28/1980.

Ειδικότερα οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό ή στο Δήμο μέχρι την επομένη, από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, εργάσιμη μέρα ή την επόμενη από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στο Δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή που διενήργησε το διαγωνισμό. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται για τις ενστάσεις μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμό.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

3.3 Γενικές Αρχές:

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς . Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

3.4 Αίτηση - Παροχή Διευκρινήσεων:

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από το Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 - 37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ, τηλ. 2427024501 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον δικτυακό τόπο www.skiathos.gr

Άρθρο 4 : ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους τις κλειστές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός Φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού συνοδευόμενες από πρωτόκολλο του δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 - 37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013, και ώρα 11:30π.μ..

Άρθρο 5 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου του αναδόχου είναι:

Η Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σκιάθου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα και δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Η τεχνική υποστήριξη, μέσω της προτεινόμενης πράξης, αφορά πιο συγκεκριμένα την παρακολούθηση υπό ένταξη πράξεων και την ωρίμανση και κατάθεση νέων πράξεων. Θα δοθεί βαρύτητα στα έργα του περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου, όπως υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου» 2007-2013. Σε περίπτωση μη ένταξης κάποιου από τα παραπάνω έργα η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα αναπροσαρμόσει και θα επικαιροποιήσει τον παραπάνω κατάλογο σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής υπηρεσίας, σχετικής με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.δ.σ. του ποε, που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσίας, σχετικής με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1.2 και 1.3 της παρούσας

1.2. Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι:

α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

1.3. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες.

Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό, στην υποβολή, στην ωρίμανση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ έργων και προγραμμάτων.

Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει πίνακα έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών (βλ. Δικαιολογητικά).

1) Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ ή άλλα ΝΠΔΔ σχετικά με την διαχείριση των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους εργασιών την τελευταία διετία, οι οποίες να οδήγησαν σε εγκεκριμένες πράξεις.

2) Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην ολοκλήρωση - ωρίμανση - διακίνηση προς κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία του απαραίτητου φακέλου που αναφέρεται σε εργασίες προσαρμογής δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στις ΚΥΑ 28492/2009, σχετικά με τις προδιαγραφές σχεδιασμού λειτουργίας παιδικών χαρών, και των εγκυκλίων σχεδιασμού για ΑΜΕΑ.

3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω προϋποθέσεις την μεν πρώτη καταθέτοντας εντός του σφραγισμένου φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της αντίστοιχης βάσης ανάθεσης εργασιών με τα ΝΠΔΔ και τις υπουργικές αποφάσεις - εγκρίσεις, τη δε δεύτερη καταθέτοντας αντίστοιχες συμβάσεις. Εξετάζεται η γενική εμπειρία και η αποδεδειγμένη ειδική και τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε παρόμοια έργα.

Κάθε συμμετέχων, φυσικό πρόσωπο να είναι μηχανικός εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ και σε κάθε νομικό πρόσωπο να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο να είναι μηχανικός εγγεγραμμένο μέλος ΤΕΕ, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

Οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο Ενδιαφερόμενος (ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2. (αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης).

γ. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει:

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία (τα οποία θα απαριθμεί αναλυτικά) είναι αληθή.

Σε περίπτωση εταιρειών, Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:

1. Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισμό και η υποβολή κοινής προσφοράς με τις λοιπές εταιρείες μέλη της ένωσης.

2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράφει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς καθώς και να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράφει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

Οι Ενώσεις προσώπων, φυσικών ή νομικών , που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε "πρόσωπο*" που συμμετέχει στην ένωση.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Για τη περίπτωση των φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων.

1. Περιγραφή της υποδομής που θα χρησιμοποιήσουν κατά την υλοποίηση του έργου.

2. Ορισμός του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου της ομάδας και συνοπτικά βιογραφικά που τεκμηριώνουν τη σχετική με το έργο εμπειρία τους.

3. Ορισμός της ομάδας έργου και σύντομα βιογραφικά σημειώματα στελεχών προτεινόμενης Ομάδας Έργου με ελάχιστη σύνθεση έναν πτυχιούχο οικονομολόγο, έναν πτυχιούχο νομικό και έναν πτυχιούχο μηχανικό. Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν είναι μόνιμοι εργαζόμενοι του προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:

Ο προσφέρων

(α). δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1.2. (αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης),

(β). Να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα

(γ). Να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα

(δ). Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους.

η υποβαλλόμενη προσφορά:

(α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, καλύπτει το σύνολο του έργου και

(β)τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή.

5. Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συντάξουν και να επιδείξουν κατάλογο των κυριότερων έργων παρόμοιων με τη προκηρυσσόμενη «έργο», σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ΟΤΑ που εκτέλεσε και έχει ολοκληρώσει κατά την τελευταία εξαετία. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η διάρκεια εκτέλεσης και οι αποδέκτες τους.

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ)

Η μη επαρκής τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος σε συναφή έργα, όπως περιγράφεται στα ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Από όλα τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το/τα αντικείμενο/α των υπό ανάθεση υπηρεσιών, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.

6. Εγγύηση Συμμετοχής

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 2.032,52 ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης (5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, χωρίς ΦΠΑ) εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η έναρξη της υποχρέωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών υποστήριξης ξεκινά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα διαρκεί για 18 μήνες.

Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Δήμου Σκιάθου, ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 - 37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ.

Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει σε όσες συσκέψεις και συναντήσεις χρειαστεί, είτε στο Δήμο είτε στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

Άρθρο 8 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:30π.μ. συνοδευόμενες από πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Άρθρο 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, τις κλειστές προσφορές (ενιαίος κλειστός Φάκελος ή συσκευασία) την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.

Άρθρο 10: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ

Διεύθυνση: ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 - 37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ

Τηλέφωνο : 2427024501, FAX: 2427024501 e-mail: .

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς οι φράσεις:

ΑΠΟ:

ΠΡΟΣ: Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ......./...-..-

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προσωπικά ή με εκπρόσωπο

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Ο φάκελος κάθε προσφοράς υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (1 πρωτότυπο & 1 φωτοτυπία) και περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους:

Α. Φάκελος Δικαιολογητικών

Ο φάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

Β. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Προκειμένου να εκτιμηθεί η εμπειρία, οι γνώσεις, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του σχετικά με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει φάκελο με τις εξής ενότητες:

«Αντικείμενο του έργου», που θα πρέπει να περιέχει στοιχεία για ης παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα που θα προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Γ. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό της προσφοράς σε ευρώ, ολογράφως και αριθμητικώς, της κατ' αποκοπή αμοιβής, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Σύμβουλος το έργο του (αξία χωρίς ΦΠΑ και συνολική αξία με ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι:

v Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου (αξία χωρίς ΦΠΑ και συνολική αξία με ΦΠΑ).

v Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δυο (2) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού.

v Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προαναφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται κατά σειρά επιλογής.

v Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

v Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή και συγκεκριμένα μικρότερη του 90% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη διατήρηση της ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αιτιολόγησής της επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου (άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 153 του Ν.3669/08)

Άρθρο 11: ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00π.μ. στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ.

12.1Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

12.1.1. Αποσφράγιση Δικαιολογητικών

· Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», και μονογράφεται η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ κατά φύλλο. Στην αποσφράγιση παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

· Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, γίνεται στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.

· Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κοινοποιείται μέσω της υπηρεσίας εγγράφως στους διαγωνιζομένους.

Οι προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

12.1.2. Αποσφράγιση Τεχνικών Προσφορών

· Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Η αποσφράγιση γίνεται την ίδια μέρα ή γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax, ή έγγραφο, τουλάχιστον μία ημερολογιακή ημέρα πριν την συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

· Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο.

· Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, θα συντάξει πρακτικό με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση του ............σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης της αναθέτουσας αρχής είναι δυνατόν να ασκηθεί ένσταση μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του παρόντος σταδίου, κατά το άρθρο 12 του παρόντος Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και η έκδοση απόφασης επ' αυτών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με την οποία οριστικοποιείται ο πίνακας βαθμολογίας βάσει και των τεχνικών προσφορών.

12.1.3. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών

· Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς.

· Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προκριθεί στο στάδιο αυτό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax, ή έγγραφο τουλάχιστον μία ημερολογιακή ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφεται το Πρωτότυπο κατά φύλλο και ανακοινώνονται οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων.

· Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο της παρούσας.

· Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται και θα τεκμηριώνει τις θέσεις της ως προς την κατάταξη των υποψηφίων αναδόχων στο αποφασίζον όργανο της αναθέτουσας αρχής. Ακολουθεί η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και η έκδοση απόφασης επ' αυτών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με την οποία οριστικοποιείται ο πίνακας βαθμολογίας βάσει και των τεχνικών προσφορών

12.1.4. Απόφαση Κατακύρωσης

Κατόπιν και μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή Διαγωνισμού θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιλογή και κατακύρωση στην Οικονομική Επιτροπή η οποία και θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης.

12.2. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα πλαίσια ειδικής παρουσίασης - συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές στα δύο προηγούμενα στάδια, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους υποψηφίους Αναδόχους.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α

Κριτήριο Βαθμολογίας Υποψήφιων Αναδόχων

Συντελεστής Βαρύτητας

Α

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών για το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου.

40%

Β

Δομή - σύνθεση Ομάδας Έργου σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, οργανόγραμμα, περιγραφή ρόλων.

40%

Γ

Μεθοδολογία υλοποίησης και περιγραφή των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου.

20%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους όρους και η προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή.

Προσφορά με μέσο όρο τεχνικής αξιολόγησης χαμηλότερης από (60) εξήντα βαθμούς κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Λόγω της σημαντικότητας και της μεγάλης χρονικής διάρκειας των απαιτούμενων από την διακήρυξη υπηρεσιών, σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς Κ, κρίνεται από την Επιτροπή ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις για την σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Ασυνήθιστα χαμηλή ορίζεται η Οικονομική Προσφορά της οποίας το κόστος αξιολόγησης Κ, είναι μικρότερο του 90% του προϋπολογισμού του έργου.

Ο τελικός βαθμός της προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Β = 80% * (Βί / Β max) + 20% * (Kmin / Ki) όπου:

Bi = Βαθμολογία της i τεχνικής προσφοράς, η οποία υπολογίζεται από τις βαθμολογίες των επιμέρους κριτηρίων (ΒΑ, ΒΒ, ΒΓ) συναρτήσει της βαρύτητας αυτών επί της τελικής βαθμολογίας.

(Βi = 0,40* ΒΑ + 0,40*ΒΒ + 0,20*ΒΓ)

Bmax ~ Βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

Κi = το συνολικό κόστος της i προσφοράς

Kmin = η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης Bi.

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους πλην του επιλεγέντος αναδόχου. Στην συνέχεια προσκαλείται ο επιλεγέν ανάδοχος να προσκομίσει μέσα σε δέκα ημέρες ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα (εφόσον η αρχικώς προσκομισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιημένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα ,ποινικό μητρώο σε ισχύ κλπ. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφ' όσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στον ανάδοχο (σύναψη σύμβασης) με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης ,προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές.

Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του, η Προϊσταμένη αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση στον αμέσως κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο του διαγωνισμού, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να στείλει έγγραφο στον δεύτερο κατά σειρά υποψήφιο με το οποίο του γνωστοποιεί την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου επιλεγέντος αναδόχου, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος σε αυτόν.

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας.

Άρθρο 13: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαγόρευση Υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ.

Προσωπικό

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Άρθρο 14: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και μια σε εβδομαδιαία.

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ΣΚΙΑΘΟΥ και στην ιστοσελίδα του www.skiathos.gr για τουλάχιστον 15 ημέρες και σε όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 - 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 - 2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ .. «01 - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Αρ. Πρωτ. ............

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Δήμο .................. σήμερα .......................2013 ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Σκιάθου νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Νικόλαο Κυρ. Πλωμαρίτη 2) Η εταιρία «..................» και το διακριτικό τίτλο «..................», που εδρεύει στη ......................................................... (................., ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ........................., Τ.Κ. ......................, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής .....................

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος του λοιπού «συμβαλλόμενος», έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

3. Το άρθρο 72 παρ.1 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.

5. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) περί αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

7. Την με αριθμό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8. Την με αριθμό 5/7243/5.2.2009 εγκύκλιο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού.

9. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

10. Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

11. Την με αριθμό 55/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με θέμα: Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου», Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόσκληση 1.1, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» και αποδοχής της χρηματοδότησης».

12. Την με αρ. /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30.6017

13. Την με αριθμό 252/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με θέμα: «Έγκριση Όρων διακήρυξης διαγωνισμού της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου».

14. Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις .......... / ............ / 2013 και αφορά στην επιλογή αναδόχου της πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου».

15. Την με αριθμό .../2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με θέμα: «Κατακύρωση διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σκιάθου».

συνάπτει με τη δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου σύμφωνα με όσο περιγράφονται στη 06/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Σκιάθου.

Άρθρο 2

Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής. Η ημερομηνία λήξης του έργου δύναται να παραταθεί, έως και έξι (6) μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου.

Άρθρο 3

Αμοιβή

Ως αμοιβή της αντισυμβαλλόμενης ορίζεται η τελική προσφορά του εντολοδόχου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ........................... (..........€ ) ευρώ (με Φ. Π. Α. 23%).

Άρθρο 4

Τρόπος καταβολής αμοιβής

Ο τρόπος πληρωμής θα .............................................................

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.

Η δαπάνη του έργου όπως αυτό θα αναφέρεται με την υπογραφή της σύμβασης, θα βαρύνει τον ΚΑ:30.6117 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις συμβαλλομένων

Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε από την έδρα του είτε από την έδρα του Δήμου Σκιάθου.

2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή.

7. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους.

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

1. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

2. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να καταβάλει στον Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.

2. Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου

Άρθρο 6

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, για την τήρηση των όρων της σύμβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν έκπτωση του αναδόχου και ο ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Άρθρο 7

Λύση της σύμβασης

1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας

2.Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια (της έδρας του Δήμου), εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

...............

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ...........................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο .............................

..............................., Τ.Κ. ......., ..........................

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ................ για ευρώ.......

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ........... οδός ............. αριθμός ... ΤΚ ...........,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α).............. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ..................

β).............. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ..................

γ).............. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ..................

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΔΗΜΟΥ ..................για εκτέλεση του Έργου «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου ..............................», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «......................», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνολικής αξίας ......... €

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Δήμο .........................

......................., Τ.Κ. ......., ..............................

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ............... Οδός ............. Αριθμός ....... Τ.Κ. .........}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) .................. οδός .................. αριθμός ................... Τ.Κ. ..............

β) .................. οδός .................. αριθμός ................... Τ.Κ. ..............

γ) .................. οδός .................. αριθμός ................... Τ.Κ. ..............

......

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της ............. με αντικείμενο ........................ συνολικής αξίας ................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρων:

Αξία Αριθμητικά

Αξία Ολογράφως

Εκτιμώμενο τίμημα του έργου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της οικονομικής έκπτωσης

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου η εταιρία προτίθεται να εκτελέσει το έργο συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον/ την ...................................... για εξήντα είκοσι (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον ζητηθεί μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου)

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή