ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23122

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

 

       Σκιάθος, 27/04/2012

       Αριθμ. πρωτ.: 3277

 

ΕΡΓΟ:

Ναυαγοσωστική κάλυψη  ΠολύΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ 2012

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Σκιάθου προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση του έργου: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2012», με διάρκεια ενός έτους και για τους μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο και ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 110.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (άρθρα 1 - 2)

Άρθρο 1ο. Κανόνες δημοσιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του δήμου στη διεύθυνση: www.skiathos.gr.

1.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο τεύχος «Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μια τουλάχιστον τοπική, σε μια εβδομαδιαία του νομού και σε μια εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών («ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»).

1.2 Η δαπάνη για την δημοσίευση της περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

1.3 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη από ώρα 11:00 (έναρξη κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11:30 (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Σκιάθου.

 

Άρθρο 2ο. Λήψη πληροφοριών

2.1 Τεύχη της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους με δικά τους έξοδα, εφόσον ζητηθούν, και με την καταβολή του ποσού των 20,00 ευρώ έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.

•2.2 Για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν

στον Δήμο Σκιάθου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 24273 50114, φαξ: 24270-23618.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 3 - 12).

Άρθρο 3ο Τόπος, και χρόνος, διεξαγωγής, του διαγωνισμού

3.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 15/5/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 (έναρξη κατάθεσης προσφορών) έως ώρα 11:30 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών).

3.2 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το § 7 της παρούσας, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω § 3.1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.3 Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού που προβλέπουν τα § 3.1 και 3.2 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, δεν λαμβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

3.4 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

 

Άρθρο 4ο Δικαίωμα συμμετοχή, στον διαγωνισμό

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό ,τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η επιτυχία τους θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση συμβάσεων, πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης και σχετικών βεβαιώσεων από τους Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 5ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

5.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν τις απαιτούμενες ναυαγοσωστικές άδειες από τη Λιμενική Αρχή κατά τους όρους, που καθορίζονται από τους νόμους, θα είναι σε ισχύ και θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού το προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. Οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και η κατά το τρέχον έτος άσκηση αυτού, ή πιστοποιητικό επαγγελματικής οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, καθώς και την άδεια της ναυαγοσωστικής σχολής.

5.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Οι Έλληνες πολίτες :

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το § 6 της παρούσας.

2) πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται:

  1. ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
  2. ο χρόνος έναρξης/εκτέλεσης των εργασιών του έργου.
  3. ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και όπως ορίζει το Π.Δ. 23/00.
  4. ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ).
  5. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  6. εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού.
  7. εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού, εάν υπόκειται.
  8. ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχο ή αντίστοιχα έργο/ έργα και το/ τα έχουν ολοκληρώσει ή το/ τα εκτελούν ικανοποιητικά.
  9. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση επίδειξης του ζητούμενου εξοπλισμού σε χρόνο και τόπο που θα τους ζητηθεί από τον Δήμο.

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εμφανίζεται ονομαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου στον Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης και για το οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση. Η εργασιακή τους σχέση θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορα μέσο. Η μη τήρηση του όρου επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

5) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σε πίνακα αναλυτικά ο τεχνικός, μηχανικός, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων), από τα οποία θα προκύπτει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης του έργου.

Β) Τα  νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α)

2) ΦΕΚ σύστασης εταιρίας

Γ) Οι συνεταιρισμοί ενώσεις κοινοπραξίες

1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) κατά περίπτωση για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση. συνεταιρισμό ή κοινοπραξία.

2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.

5.3 Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, αυτός, που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας, για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός, που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητας τους.

5.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

Άρθρο 6ο. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

6.1 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 3% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι 2.682,92 ευρώ.

6.2 Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

6.3 Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο, το οποίο θα την εκδώσει, και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

1) Την ημερομηνία έκδοσης.

2) Τον εκδότη.

3) Τον Δήμο Σκιάθου προς τον οποίο θα απευθύνεται.

4) Τον αριθμό της εγγύησης.

5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.

6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7) Τον αριθμό της διακήρυξης, το τίτλο του έργου και την ημερομηνία του διαγωνισμού.

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

6.4 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.5 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση του έργου, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

 

Άρθρο 7ο. Προσφορές

7.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, (σε πρωτότυπο και αντίγραφο), ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

2) Η επωνυμία του Δήμου Σκιάθου

3) Ο τίτλος του έργου

4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

5) Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 'ΌΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

 

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

7.2 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά τους (θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς) όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στα σχετικά § 12.2.1 έως 12.2.5 της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

7.4 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7.5 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

7.6 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7.7 Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική).

7.8 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

Άρθρο 8ο. Προσφερόμενη τιμή

8.1 Η οικονομική προσφορά θα διατυπώνεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς σε ευρώ, για την εκτέλεση προσφερόμενων εργασιών για χρονική διάρκεια τριών μηνών από Ιούνιο έως Αύγουστο 2012. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α.

8.2 Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 9ο. Χρόνος ισχύος προσφορών

9.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο αναδειχθησόμενος μειοδότης.

 

Άρθρο 10ο. Ενστάσεις - Διοικητικές προσφυγές

10.1 Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ή την επόμενη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στην περίπτωση εξέτασης και αξιολόγησης των προσφορών. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

10.2 Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει το πρακτικό της στην Οικονομική Επιτροπή αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή δημοπρασίας) με τη διατύπωση γνώμης επ' αυτών.

10.3 Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει επί του πρακτικού και των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων και εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

10.4 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

10.5 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 11ο. Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών

11.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το § 3.1 της παρούσας. κηρύσσεται μεγαλόφωνα στην αίθουσα συνεδρίασης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

11.2 Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

11.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλείονται, έχοντας υπ' όψη την παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων και την σχετική νομοθεσία.

11.5 Στην συνέχεια, δημόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν και το λόγο αποκλεισμού τους.

11.6 Αν οι διαγωνιζόμενοι που αποκλείονται δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού η Επιτροπή προχωρά στο δεύτερο στάδιο και ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται στο πρακτικό του διαγωνισμού και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

11.7 Στη συνέχεια, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διαβιβάζει τους φακέλους των τεχνικών προσφορών με όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σε αρμόδιο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου για τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση.

11.8 Ο αρμόδιος αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην τεχνική αξιολόγηση και βαθμολογία των προσφορών βάσει των κριτηρίων που συντάχτηκαν στην Γενική και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (§ 13.6). Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με σχετική αιτιολόγηση. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου Μηχανικού για την αξιολόγηση ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της διακήρυξης καθώς και της συγγραφής υποχρεώσεων, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην συνέχεια το πρακτικό της Αξιολόγησης του διαγωνισμού διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή.

11.9 Η Επιτροπή διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση και παρουσία των διαγωνιζόμενων, ανακοινώνει το αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης, καταχωρίζει το αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά.

11.11 Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του έργου ή, την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

11.14 Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την Επιτροπή διαγωνισμού καθώς και από τον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου.

11.15 Στην συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

11.16 Σε περίπτωση που ο μειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει την υπογραφή των πρακτικών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η εγγύηση συμμετοχής του περιέρχεται στον Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

11.17 Η Επιτροπή διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσματος να διαπιστώσει (με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσματικότερο για να διασφαλιστεί η συμφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση του έργου), εάν οι μειοδότες έχουν πράγματι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, την αξιοπιστία, φερεγγυότητα, επαγγελματική συνέπεια, την τεχνική υποδομή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων, εκτέλεση του έργου, συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος και εν γένει κάθε επικαλούμενο στην προσφορά στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών (από τους συμμετέχοντες).

 

Άρθρο 12ο. Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης έργου

12.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο του έργου, την τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

12.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

12.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

12.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

12.5 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΑ 13 -18)

Άρθρο 13ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

13.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5)% επί του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο Φ.Π.Α.

13.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

13.3 Όλα όσα αναφέρονται στην § 6.4 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

13.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.

13.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

 

Άρθρο 14ο. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

14.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το χρονικό όριο δέκα (10) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για ,την εγκατάσταση του ανάδοχου και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.

14.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του Δήμου κατάσταση που να εμφανίζει τον αριθμό άδειας επαγγέλματος του κάθε ναυαγοσώστη καθώς και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει.

14.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και της από την υπηρεσία ανακοινωμένης ημερομηνίας, και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος

14.4 Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονομικές προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της.

14.5 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο συντομότερος δυνατός χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου.

 

Άρθρο 15ο. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τρεις (3) μήνες από Ιούνιο έως και Αύγουστο του έτους 2012 από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών.

 

Άρθρο 16ο. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και

δ) Η προσφορά του ανάδοχου.

Άρθρο 17ο. Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

1) Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα.

2) Του Ν.3463/2006 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί  και ισχύει  σήμερα.

3) Το Π.Δ. 23/00 Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.

 

Άρθρο 18ο. Αλλά στοιχεία

18.1 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

18.2 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα και τα συμβατικά τεύχη της.

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 103/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

                                                                                                         Ο Δήμαρχος Σκιάθου

 

 

 

                                                                                                  Νικόλαος Κυρ. Πλωμαρίτης

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23122

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

 

       Σκιάθος,  27/04/2012

       Αριθμ. πρωτ.: 3277

 

ΕΡΓΟ:

Ναυαγοσωστική κάλυψη  ΠολύΣΥΧΝΑΣΤΩΝ                                                                                                          ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ 2012

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

α/α

Είδος εργασίας

Συνολική καθαρή αξία

(Ευρώ)

 

1.

Εκτέλεση των εργασιών ναυαγοσωστικού έργου της παραλιακής ζώνης των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Σκιάθου (Μεγάλη Άμμος, Αχλαδιάς, Βρωμόλιμνου, Αγίας Παρασκευής, Τρούλου, Μπανάνας, Κουκουναριών) και με τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα 1 έως 4 της συγγραφής υποχρεώσεων για χρονική περίοδο 3 μηνών (Ιούνιο έως Αύγουστο) 2012.

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)

 

 

 

ΦΠΑ 23% που αναλογεί

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Γενικό σύνολο ολογράφως : .................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή