ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23122

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

 

       Σκιάθος, 10/04/2012

       Αριθμ. πρωτ.: 2848

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

β) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».

δ) τους όρους του παρόντος τεύχους

ε) την υπ' αριθμ. 04/2012 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας

στ) την υπ' αριθμ. 73/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης

ζ) την υπ' αριθμ. 94/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης

η) την υπ' αριθμ. 4/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών

θ) την από 12-01-2012 προγραμματική σύμβαση του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Μαγνησίας και του Δήμου Σκιάθου

 

Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η λειτουργία του ΧΥΤΑ, για χρονικό διάστημα διάρκειας οκτώ μηνών.  Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές.

 

Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας. Η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα 21.597,35 € ανά μήνα πλέον ΦΠΑ 16%. Επομένως, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, για χρονική διάρκεια της σύμβασης 8 μηνών ανέρχεται σε  172.778,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ως προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται χρονικό διάστημα διάρκειας 8 μηνών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 4β, του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το δήμο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από αυτόν, ο δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τον πάροχο βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:

- 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ).

- φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας.

 

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων» είναι προϋπολογισμού 200.423,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

 

ΆΡΘΡΟ 1 - Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

1. Ο διαγωνισμός αφορά τη Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και θα διεξαχθεί την Παρασκευή, στις 04/05/2012 και ώρα 12:00 ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Νικοτσάρα 12.

2. Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήμου, την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

3. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

4. Προσφορές που περιέρχονται στο δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 

ΆΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 

ΆΡΘΡΟ 3 - Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι:

α) η παρούσα διακήρυξη,

β) η οικονομική προσφορά του αναδόχου (το τιμολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός),

γ) η τεχνική προσφορά του αναδόχου,

δ) η συγγραφή υποχρεώσεων,

ε) η τεχνική περιγραφή,

στ) οι τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΆΡΘΡΟ 4 - Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

1. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας ανά μήνα έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 21.597,35 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 16%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 25.052,95 ευρώ.

2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 20.6142.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2012 ενδεχομένως και 2013 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

ΆΡΘΡΟ 5 - Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο γραφείο προμηθειών του δήμου Σκιάθου, τηλ. 24273 50114, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου, στη διεύθυνση www.skiathos.gr.

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης του δήμου και θα δημοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και μια φορά στις εφημερίδες «ΘΕΣΣΑΛΙΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ».

3. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του δήμου στη διεύθυνση: www.skiathos.gr.

4. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία, που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2427350114.

FAX: 2427023122, email: ..

Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά.

 

ΆΡΘΡΟ 6 - Επιτροπή Διαγωνισμού

Η επιτροπή διαγωνισμού έχει ορισθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:

α) Πασχάλη Πασχάλη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσόλα Κωνσταντίνο

β) Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τρακόσα Θεοδόσιο

γ) Μασούρο Χρήστο, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή την Φιλαρέτου Αναστασία

 

ΆΡΘΡΟ 7 - Δεκτοί στο διαγωνισμό

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις παρόχων - κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:

α. Τη φερεγγυότητά τους.

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα, πλην αυτών που ρητά δηλώνει ότι δεν αποδέχεται. Η επιτροπή του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, μπορεί αιτιολογημένα να μην αποδεχθεί την προσφορά παρόχου, του οποίου οι αντιρρήσεις-επιφυλάξεις κρίνονται ουσιώδεις.

4. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της παροχής υπηρεσίας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης

 

ΑΡΘΡΟ 8 - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

          Όσοι πάροχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν  να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση θα συνοδεύει τον φάκελο συμμετοχής και θα περιλαμβάνει τρεις επιμέρους φακέλους:

 

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.

γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ' αυτό.

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του, αυτό μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία με βάση την αριθμ. 2458/22-2-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 267/Β΄/1-3-2005).

ε) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

στ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

ζ) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ε) και (στ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α..

Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν έχουν υποβληθεί, πλην αυτών που εκ του νόμου μπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα ο δήμος, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας της παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο δήμο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήμο.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

          - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

          - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ζ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

          - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

          - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας

Για την απόδειξη της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α) Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο των κυριοτέρων παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία διετία (2009-2011) από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από κάθε μέλος της διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας, με αναφορά στο ποσό, στη ποσότητα απορριμμάτων ανά έτος, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη, συνοδευόμενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δημοσίου φορέα, που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης. (Στη χρονική περίοδο 2009-2011 θα πρέπει να έχει λειτουργήσει ΧΥΤΑ ίσης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας  και στην ίδια χρονική περίοδο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τρία τουλάχιστον ΧΥΤΑ ίσης ή μεγαλύτερης δυναμικότητας, για τα οποία είτε να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία  είτε να έχουν παραληφθεί. Τα ανωτέρω στοιχεία, αποδεικτικά της τεχνικής ικανότητας, θα πρέπει να υπάρχουν  στο διαγωνιζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση Κ/ξίας η ανωτέρω τεχνική ικανότητα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον αθροιστικά από τα μέλη της Κ/ξίας). 

β) Υπεύθυνη δήλωση για το προσωπικό και τους μηχανικούς που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης με βιογραφικά σημειώματα, προϋπηρεσίες, τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, συνοδευμένη από πτυχία, άδειες, πιστοποιητικά εμπειρίας καθώς και οτιδήποτε που να αποδεικνύει την ικανότητά τους. Διευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα πραγματικά έτη απασχόλησης σε παραπλήσιας ή ίδιας ή μεγαλύτερης δυναμικότητας έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Η σχετική προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται από βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους εργοδότες.

Το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του έργου το οποίο θα αποτελέσει και το στελεχικό δυναμικό που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας, πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:

 • - Χημικό Μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε συντήρηση και λειτουργία ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
 • - Χειριστή μηχανημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) έτη εμπειρία σε εργασίες διάστρωσης και συμπίεσης απορριμμάτων.

Επίσης, για την απόδειξη της ζητούμενης οικονομικής / χρηματοοικονομικής ικανότητας, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει κατ' ελάχιστον τα εξής:

γ) Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις για την χρηματοδοτική ικανότητα του μεμονωμένου διαγωνιζόμενου ή όλων των μελών της διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας.

δ) Δημοσιευμένους ισολογισμούς των τελευταίων χρόνων που να αποδεικνύουν ότι ο διαγωνιζόμενος καλύπτει τις απαιτήσεις:

 • i. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα (ικανότητα λήψης δανείου και εγγυητικών επιστολών) ύψους τουλάχιστον 400.000,00 ευρώ
 • ii. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, να έχει συνολικό κύκλο εργασιών πάνω από 6.000.000,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

Σε περίπτωση Κ/Ξ, οι παραπάνω απαιτήσεις i, ii πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά και οι δύο από το κύριο μέλος της Κ/Ξ.

2. Εφόσον ο Διαγωνιζόμενος επικαλείται την δυνατότητα άλλων φορέων οι οποίοι θα του διαθέσουν, είτε τις απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας, είτε τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση του Έργου, πέραν από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφερομένη τεχνική επάρκεια ή αντίστοιχα οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του φορέα που επικαλείται, θα πρέπει να αποδείξει και τη δέσμευση του φορέα, προσκομίζοντας απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα και σύμβαση με τον φορέα, περί του ότι θα διαθέσει τους ανωτέρω υπέρ του διαγωνιζόμενου πόρους, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος και του ανατεθεί η σύμβαση.

3. Επίσης πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών με επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • 1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχόμενων απορριμμάτων.
 • 2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής. Περιγραφή των διαδικασιών καθημερινής ταφής απορριμμάτων και διαχείρισης κελιών.
 • 3. Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την παθητική εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του βιοαερίου.
 • 4. Σχέδιο αποκατάστασης του κυττάρου μετά την πλήρωσή του. Τεχνική περιγραφή μεθόδων αποκατάστασης.
 • 5. Διαχείριση στραγγιδίων, της εγκατάστασης επεξεργασίας και της ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων στραγγισμάτων για τη διατήρηση της απαιτούμενης υγρασίας στην απορριμματική μάζα.

Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο από σχέδιο με λεπτομέρειες ημερήσιας και προσωρινής κάλυψης.

Κανονισμός λειτουργίας ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στον οποίο ο διαγωνιζόμενος παρουσιάζει την μεθοδολογία με την οποία θα παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες και θα εφαρμόσει για όλες τις διαδικασίες ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας, το πρόγραμμα εκροών που θα συντάξει και θα υποβάλλει, το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο "Κανονισμός Λειτουργίας" πρέπει να συνοδεύεται και από υποδείγματα των σχετικών εγγράφων, αναφορές του σχετικού λογισμικού κλπ. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης, που θα χωρίζεται σε υποενότητες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού, για κάθε βασική μονάδα του εξοπλισμού και εγκατάστασης.

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Περιγραφή των μετρούμενων παραμέτρων για κάθε φαινόμενο υπό παρακολούθηση, της συχνότητας των μετρήσεων, των μεθόδων δειγματοληψίας και μετρήσεων και του εξοπλισμού δειγματοληψίας και μέτρησης, για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο του έργου.

Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής της ζητουμένων υπηρεσιών (επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα το οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία:

 (α) Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, στην οποία θα δηλώνεται και ο συντονιστής της.

(β) Βιογραφικό σημείωμα ή τουλάχιστον πίνακα Εμπειρίας για κάθε μέλος της ομάδας παροχής της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ και επεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων στη λειτουργία και συντήρηση των οποίων έχει συμβάλει, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Tα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της ομάδας στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση που προβλέπεται στον σχετικό πίνακα της παρούσας.

(ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος ή του πίνακα εμπειρίας του είναι αληθή

(iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας και της συγγραφής Υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή του στη ομάδα παροχής της υπηρεσίας.

Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας παροχής της υπηρεσίας θα είναι σχετική με την προτεινόμενη, από το διαγωνιζόμενο, θέση τους στο Έργο και θα αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα ή τον πίνακα εμπειρίας (με συνημμένα τα αποδεικτικά -βεβαιώσεις προσόντων και εμπειρίας).

γ) Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου για το πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμό που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού και εξοπλισμού με συνημμένα αποδεικτικά προσόντων, εμπειρίας, αποδεικτικά κατοχής και διάθεσης του εξοπλισμού.

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στον εσωτερικό φάκελο θα τοποθετείται η προσφορά του διαγωνιζόμενου συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.

Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, ολογράφως.

Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολόγραφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε αθροίσματα και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολόγραφων τιμών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να προκύψει η συνολική προσφορά.

 

Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,
 2. ο τίτλος της Σύμβασης: «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Νήσου Σκιάθου»
 3. η επωνυμία - ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόμενου και σε περίπτωση σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της.

 

Σημειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί μόνον από την αρμόδια Επιτροπή» και η αναφορά στο περιεχόμενο του. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται.

Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στo πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται στο άρθρο 1.

 

Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη με το φάκελο συμμετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους κ.λ.π. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους.

Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση αίτησης και φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την, μετά την άρση του κωλύματος, επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή φάκελοι συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.

 

Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων

Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να "αποσαφηνίσουν" ή να "συμπληρώσουν" τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Ως "αποσαφήνιση" εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως "συμπλήρωση" υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" την ικανοποίηση κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόμενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία της εμπειρίας.

Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται για την βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόμενων που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών.

Η «Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων διορθώνεται και συμπληρώνεται από την Επιτροπή, εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισμό, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με fax.

 

ΆΡΘΡΟ 9 - Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς του.

3. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

ΆΡΘΡΟ 10 - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.

 

ΆΡΘΡΟ 11 - Παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ' αυτή και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζομένου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.

3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από τη επιτροπή του διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων.

5. Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

6. Η επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.

7. Σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις "Τεχνικές Προσφορές" των διαγωνιζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας. Το Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης,  ανακοινώνει τα Πρακτικά (Πρακτικό ελέγχου πιστοποιητικών συμμετοχής και πρακτικό βαθμολογίας)  των συνεδριάσεων στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και στέλνει σχετική γραπτή ανακοίνωση προς τους διαγωνιζόμενους. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η μέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο των πρακτικών χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους, που οι τεχνικές  προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον δύο ημέρες μετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης. Κατά την μέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις "Οικονομικές Προσφορές", τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενο τους στο Πρακτικό.

Ύστερα από τη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και συντάσσει πρακτικό. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έλαβαν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται η υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της "Τεχνικής Προσφοράς".

Μετά την ολοκλήρωση του, το σχετικό Πρακτικό τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενο στάδιο. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού και εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της σύμβασης στον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές των Διαγωνιζομένων που δεν αποκλείστηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:        

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογουμένων κριτηρίων αξιολόγησης

Περιγραφή κριτηρίου

Βάρος

(βi)

 • 1. Πληρότητα και αρτιότητα του τεχνικού φακέλου προσφοράς

20%

 • 2. Διαχείριση της διάθεσης των απορριμμάτων και μεθοδολογία επέκτασης στο β΄ κύτταρο του ΧΥΤΑ

30%

 • 3. Πληρότητα προγράμματος παρακολούθησης και επιστημονική τεκμηρίωση περιβαλλοντικής προστασίας του χώρου

20%

 • 4. Μέτρα ελέγχου - συντήρησης υποδομών ΧΥΤΑ και εξοπλισμού

30%

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας

100%

 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Uτi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3 ή 4), που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 60, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

ΣΒτ = Σ (Uτi x βi)

όπου :

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου,

Uτi = ο βαθμός του κριτηρίου i και

βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i.

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει τις 70 μονάδες, δηλ. ΣΒτ >70.

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα:

ΣΒ = Βτ * ΣΒτ + Βο * Uτo

όπου:

ΣΒ= η σταθμισμένη βαθμολογία,

Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος με 75%

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου

Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς ίσος με 25%.

Uτο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασμένο σε αριθμό από 1 έως 100 και

Το ποσό έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο:

 [Α - τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου σε ευρώ/μήνα) / Α] * 100, όπου Α = 21.597,35 ευρώ ανά μήνα.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία.

Σε περίπτωση προσφορών με την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία ΣΒ προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο έχων το μέγιστο συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς ΣΒτ.

8. Ο μειοδότης μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/1980 κυρώσεις.

9. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Ανακήρυξη μειοδότη

1. Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, θα προκύψει μετά από την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισμού σε διαφορετικούς παρόχους.

3. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή ή δεν δίδεται ενιαία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές (απόκλιση μεγαλύτερη του 50% από τις τιμές της μελέτης), οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, τις οποίες καλείται να επαληθεύσει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού.

 

ΆΡΘΡΟ 13 - Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ' αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

 

ΆΡΘΡΟ 14 - Εξαγωγικές επιδοτήσεις - Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους (τιμή dumping) ή ότι ο προσφέρων πάροχος είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται.

2. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

 

ΆΡΘΡΟ 15 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1. Η επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:

α. Την κατακύρωση της σύμβασης ή τη

β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

2. Επίσης, η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί για:

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της σύμβασης,

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ. την τελική ματαίωση του διαγωνισμού και επανάληψή του με νέους όρους.

 

ΆΡΘΡΟ 16 - Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

ΑΡΘΡΟ 17 - Ενστάσεις πριν από την υπογραφή της σύμβασης

1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη διεξαγωγή του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην επιτροπή του διαγωνισμού. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται μαζί με την κατακυρωτική απόφαση αυτής, στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο νομιμότητας.

2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, μόνο από πάροχο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Ελεγκτή Νομιμότητας ή περαιτέρω στα αρμόδια δικαστήρια.

5. Ο δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΆΡΘΡΟ 18 - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Στον πάροχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Την εργασία.

β) Τη χρονική διάρκεια.

γ) Την τιμή.

δ) Τον δήμο.

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

5. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

6. Η Προϊσταμένη Αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει την Διακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση.

Εάν η οικονομική προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή (σύμφωνα και με το άρθρο 55 της Οδηγίας του 2004/18/ΕΚ) με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού καλεί με αποδεικτικό τον επιλεγέντα Ανάδοχο να υποβάλλει γραπτώς διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αφορούν:

α) Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών

β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασία, των συνθηκών εργασίας, των αμοιβών των εργαζομένων και την ασφάλιση αυτών όπως ισχύουν με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ο αναθέτων φορέας και η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει σε συνεννόηση με τον προσφέροντα την σύνθεση της προσφοράς βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών ελέγχει δηλ. εάν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Η Προϊστάμενη Αρχή δύναται να αποκλείσει τον επιλεγέντα Ανάδοχο εάν κατά την απόφαση της δεν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

 

Ο Δήμος Σκιάθου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μιας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή του ETAA  ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των 3.455,58 ευρώ.

β. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος εκατό είκοσι ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αποκλεισμού διαγωνιζόμενου σε ενδιάμεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ένστασης ή η απόφαση αποκλεισμού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο πάροχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται η προσφερόμενη έκπτωση και ο Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών:

1.Την ημερομηνία έκδοσης.

2.Τον εκδότη.

3.Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

4.Τον αριθμό της εγγύησης.

5.Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

6.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

7.Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το έργο.

8.Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

9.Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

10.Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

11.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

12.Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

 

ΆΡΘΡΟ 20 - Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τόπο. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του εργοδότη, ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση στους αμέσως επόμενους κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Οι προς παροχή υπηρεσίες και οι ποσότητες αυτές, εφόσον τούτο είναι δυνατόν.

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των εργασιών.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύμβασης.

ια. Την παραλαβή των υπηρεσιών.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητο του, κάτοικο στο νομό, όπου εδρεύει η Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης.

Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης του έργου και του ανάδοχου που θα αναφέρεται στα μηχανήματα του ΧΥΤΑ και σε όλο γενικότερα τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τα οποία οφείλει να παραδώσει στο Φορέα μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η εργασία.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η εργασία που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

6. Η παραλαβή διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980.

 

ΆΡΘΡΟ 21 - Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης

1. Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η απορρόφηση του συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

2. Επίσης, πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 50%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για την ίδια παροχή υπηρεσίας. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

3. Ο δήμος έχει τη δυνατότητα εντός των χρονικών ορίων της σύμβασης ή και εκτός αυτής, χωρίς να υπάρξει αλλαγή του συμβατικού τιμήματος να τροποποιήσει τις ποσότητες των εργασιών ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκες του. Συγκεκριμένα, να μειώσει την ποσότητα μιας ή περισσοτέρων εργασιών και να αυξήσει ανάλογα μια ή περισσότερες από τις υπόλοιπες εργασίες.

4. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

 

ΆΡΘΡΟ 22 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση- αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του παρόχου ως εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τις υπηρεσίες μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τις υπηρεσίες, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

5. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των εργασιών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή τους με άλλες που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο πάροχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο πάροχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 23 - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις εργασίες σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση.

3. Στον έκπτωτο πάροχο μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του δήμου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός αποκλεισμός του παρόχου από συμβάσεις του δήμου και των δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.

δ. Καταλογισμός στον πάροχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των εργασιών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να τις παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 24 - Λοιπές εγγυήσεις

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τη μελέτη.

2. Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του παρόχου.

 

ΆΡΘΡΟ 25 - Άλλα στοιχεία

1. Ο δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας.

2. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών μέχρι και κατά 50%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του και για τις ίδιες υπηρεσίες. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

3. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος.

5. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον πάροχο στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δήμου η εγγύηση συμμετοχής.

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 94/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

 

Νικόλαος Πλωμαρίτης

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή