ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                          Σκιάθος 03-08-2011

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                               αρ. πρωτ.: 6848

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Νικοτσάρα 12, Σκιάθος 37002

Τηλ.:24273-50114

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Έχοντας υπ' όψιν του:

α) τις διατάξεις των άρθρων 93 και 194 του Ν. 3463/2006.

β) τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

γ) το άρθρο 18 παρ.11 του Ν.3870/2010

δ) το άρθρο 94 παρ. 42 και το άρθρο 262 του Ν.3852/2010.

ε) την ανάγκη για ύπαρξη πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σκιάθο.

στ) την αριθ. 162/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μίσθωσης ακινήτου

ζ) την 70/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

η) το υπ' αριθμ. πρωτ. 033/Φ.100.4/02-02-2011 έγγραφο του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σκιάθου

θ) την υπ' αριθμ. πρωτ. 4632/09-06-2011 διακήρυξη δημοπρασίας  

ι) το υπ'  αριθμ. πρωτ. 5733/05-07-2011 πρακτικό της επιτροπής για το άγονο αποτέλεσμα της δημοπρασίας

ια) την υπ' αριθμ. 151/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών της από 05/07/2011 διεξαγωγής της άγονης Δημοπρασίας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Επαναληπτική, φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981.

Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει κτήριο εμβαδού τουλάχιστον 140 τ.μ. και να παρέχεται η δυνατότητα στάθμευσης των επτά (7) οχημάτων της υπηρεσίας. Το κτήριο θεωρείται προτιμητέο, όταν είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες και πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Σκιάθου, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη ακτίνας των αποστάσεων προς την περιφέρεια σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο.

            Η δημοπρασία διεξάγεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο: Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας

 • 1) Ο Δήμαρχος Σκιάθου θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα του λεπτομερή διακήρυξη των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Θεσσαλία» και στη «Διαύγεια».
 • 2) Με την ανωτέρω επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι μέχρι και τις 19-8-2011, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον καταθέτοντας τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσης .
 • 3) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στο Δήμο και μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και με φροντίδα της υπηρεσίας θα αποσταλούν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.
 • 4) Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
 • 5) Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
 • 6) Η εκτίμηση της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σ' όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
 • 7) Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

Άρθρο 2ο: Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας

 • 1) Όσοι έχουν στην κυριότητά τους την απαιτούμενη κτηριακή εγκατάσταση, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, μπορούν εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, ήτοι μέχρι και τις 19-8-2011 να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.
 • 2) Στην προσφορά, που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο κτήριο.
 • 3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο εκπροσωπούμενο αυτού. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική, αστυνομική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι της εγκατάστασης, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο.
 • 4) Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τις προορίζει ο Δήμος, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Σκιάθου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας προσκομίζοντας φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Σκιάθου και εγγύηση συμμετοχής.
 • 5) Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας θα ορισθεί με έγγραφο ή απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους, των οποίων τα προσφερόμενα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
 • 6) Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 3ο: Αντικείμενο της δημοπρασίας

 • 1) Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό η μίσθωση κτηρίου που θα χρησιμοποιηθεί ως Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σκιάθου.
 • 2) Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι διαθέτει στατική επάρκεια, να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον ισχύοντα κτηριοδομικό κανονισμό, να πληροί όλους τους όρους της υγιεινής και ασφάλειας, να είναι εμβαδού τουλάχιστον 140 τ.μ. και να παρέχεται η δυνατότητα στάθμευσης των επτά (7) οχημάτων της υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα για την καλή λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου χρειάζονται οι εξής χώροι:

α. ένας χώρος γραφείου Διοικητή 20 τ.μ.

β. ένας χώρος τηλεφωνείου (με τις απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις) και

υποδοχής πολιτών περίπου 20 τ.μ.

γ. ένας χώρος κουζίνας - ψυχαγωγίας προσωπικού 25 τ.μ.

δ. ένας χώρος ανάπαυσης βάρδιας και επιφυλακής περίπου 60 τ.μ.

ε. δυο (2) τουαλέτες περίπου 10 τ.μ. και οι δυο μαζί

στ. χώρος αποθήκης ιματισμού 10 τ.μ.

και αποθήκης υλικών περίπου 10 τ.μ.

ζ. θάλαμος αξιωματικού υπηρεσίας 15 τ.μ.

η. να υπάρχει πυροσβεστικός κρουνός για την πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων

θ. να υπάρχει θέρμανση με καλοριφέρ και χώρος δεξαμενής πετρελαίου 5τ.μ.

Άρθρο 4ο: Διάρκεια της σύμβασης

 • 1) Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 • 2) Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή οποιασδήποτε καθυστέρησης, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 5ο: Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς

 • 1) Μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό των πέντε ευρώ (5€) ανά τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως, όπως καθορίστηκε από την Οικονομική επιτροπή.
 • 2) Το μηνιαίο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
 • 3) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
 • 4) Το ποσό του μισθώματος, που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης, θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια και από το τρίτο έτος και μετά θα προσαυξάνεται για κάθε έτος κατά 75% του μέσου ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας. Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Μαγνησίας, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

Άρθρο 6ο: Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά

Στην δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες, που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.

β)  Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.

ε) κάτοψη υπό κλίμακα 1:50 του κτηρίου, που προσφέρεται προς μίσθωση, στην οποία θα αναγράφεται και η ακριβής διεύθυνση της οικοδομής καθώς και το διάγραμμα κάλυψης.

στ) αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την πολεοδομία

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δήμο και διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή για έλεγχο. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού μιας εγκατάστασης αιτιολογούνται επαρκώς σε έκθεσή της.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων οι τεχνικές εγκαταστάσεις κρίθηκαν κατάλληλες από την Επιτροπή.

Όσοι συμμετέχοντες προκρίθηκαν από την Επιτροπή οφείλουν να προσκομίσουν για τη διενέργεια της δημοπρασίας:

1) ασφαλιστική ενημερότητα

2) φορολογική ενημερότητα

3) βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Σκιάθου.

4) εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στη δημοπρασία που ορίζεται στον ποσό των 840,00 ευρώ και αποτελεί ποσοστό δέκα επί τις εκατό (10%) του ορίου της ανώτερης προσφοράς, υπολογιζόμενης για ένα έτος.

 

Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον τελευταίο μειοδότη. Ο τελευταίος μειοδότης μαζί με τον εγγυητή του υποχρεούνται να προσυπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 7ο: Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη

 • 1) Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
 • 2) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή που διενεργεί τη δημοπρασία, η οποία τις μνημονεύει στο πρακτικό και γνωμοδοτεί γι' αυτές προς το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία.
 • 3) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.
 • 4) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 8ο: Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

 • 1) Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους δουλείας. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε στη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
 • 2) Η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του μειοδότη και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκομίσει.
 • 3) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Δήμου και του μειοδότη σχετικά με τη λειτουργία της μεταξύ τους σύμβασης και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύμβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε μέρος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.
 • 4) Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής άρνησή του για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Άρθρο 9ο: Υπογραφή της σύμβασης

 • 1) Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου και μπορεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.
 • 2) Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
 • 3) Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 10ο: Επανάληψη - ματαίωση της δημοπρασίας

 • 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ' αυτήν. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.
 • 2) Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:
 • § το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
 • § μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
 • § μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
 • 3) Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.
 • 4) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
 • 5) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 11ο: Λοιπές διατάξεις

 • 1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.

β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

 • 2) Τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περίληψης διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
 • 8) Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη «Διαύγεια» και στην εφημερίδα «Θεσσαλία» πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
 • 3) Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δ/νση Νικοτσάρα 12, τηλ. 24273 50114.

 

 

                                                                                   Σκιάθος  03 / 08 / 2011

                                                                                               

                                                                                   Ο Δήμαρχος Σκιάθου

                                                                                           

                                                                                  Νικόλαος Πλωμαρίτης

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή