ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                                                       Ημερομηνία: 03/08/2011

               Αριθ. Πρωτ.: 6788

 

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια

«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 14.260,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

 Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό, που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ποσού των δυο επτακοσίων δεκατριών ευρώ και δυο λεπτών (713,02 ευρώ) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές οι προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν εργοστάσια ελληνικά ή της αλλοδαπής, προσκομίζοντας έγγραφο περί αντιπροσώπευσης και περί αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας από τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών. Οι εταιρείες κατασκευής πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των υπό προμήθεια υλικών. Το υπό προμήθεια ηλ/κο υλικό θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση «CE» και θα έχει αναφορές σε πρότυπα ΕΝ ή ΑΛΛΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες από τα γραφεία του Δήμου Σκιάθου, τηλ. 24273 50114, FAX 24270 21460.

  

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή