ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                             

                                                                                             Ημερομηνία: 04-03-2011

                                                                                               Αρ. Πρωτ. : 1633

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) την αριθ.81/2010  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου

δ) την 36/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

 

1)    Περιγραφή του ακινήτου

 

Έκταση: 22 τ.μ.

Πόλη: ΣΚΙΑΘΟΣ

Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ

Περιοχή :ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

Είδος: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Ο Δήμος Σκιάθου έχει στην κατοχή του ένα ακίνητο κατάστημα (όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την 21/03/2006 αναθεώρηση της 254/1985 ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ), έκτασης 22 τετραγωνικά μέτρα, που περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση και βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ.

 

 

2) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04/04/2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου.

 

 

3) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ (50,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.

 

 

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ  (200,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

 

5) Εγγυητής

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

7) Σύμβαση

 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, καταθέτοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα το άρθρο 10 της παρούσης, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι και  ενέχονται  και  οι  δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

 

 

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

 

Η παραχώρηση της χρήσεως αρχίζει από την επόμενη μέρα της υπογραφής των πρακτικών και της καταβολής του προαναφερθέντος ποσού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και λήγει μετά την παρέλευση ………ΠΕΝΤΕ……………………….. (5) ετών.                             

 

ακριβώς δυνάμενη να επεκταθεί για άλλα ΕΠΤΑ (7) έτη εφόσον πληρεί  αθροιστικά τους πιο κάτω όρους:

α)Εξόφληση μισθωμάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες

β)Τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως

γ)Έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της                

δ)Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.                        

 

Σε περίπτωση που η μίσθωση παραταθεί για οπουδήποτε λόγο , και μετά την πάροδο της τελικής συμβατικής διάρκειας το μηνιαίο μίσθωμα, θα αναπροσαρμόζεται για κάθε έτος πέραν της συμβατικής διάρκειας σε ποσοστό 20% σε σχέση με το μίσθωμα του αμέσως προηγούμενου έτους.                     

 

Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ποιούμενος τη χρήση του παραχωρηθέντος μισθίου υποχρεούται να αποδώσει αυτό ελεύθερο προς χρήση, διαφορετικά ο Δήμος Σκιάθου θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και οι δαπάνες αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή ζημιών και εν γένει επαναφοράς του μισθίου στην αρχική του μορφή ως είχε στο χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως, θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν κατά τις διατάξεις βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοτικών εσόδων.

 

 

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με ποσοστό  +5%  επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

 

 

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου την 10η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, υπό ποινή λύσεως της μισθώσεως και εξώσεως του μισθωτού, αν καθυστερήσει την καταβολή του μισθώματος περισσότερο από  δέκα (10) ημέρες, ευθυνόμενος και για την καταβολή και των υπολοίπων μηνιαίων μισθωμάτων μέχρι την λήξη του χρόνου μισθώσεως. Η παραπάνω ευθύνη ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση θα λυθεί με υπαιτιότητα του μισθωτή.  

 

 

10) Εγγυήσεις

 

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσης.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ίση προς το 10% του συνολικού επιτευχθέντος μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, η οποία και θα παραμείνει στον Δήμο Σκιάθου μέχρι την λύση της μίσθωσης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά την λήξη της σύμβασης και την αποχώρηση του πλειοδότη από τον χώρο και εφόσον θα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και δεν θα υπάρχει καμία αξίωση κατά του μισθωτού από τον Δήμο, διαφορετικά θα καταπίπτει για την καλύψει  αντίστοιχης αξίας  οφειλών του πλειοδότη.

 

 

11) Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Εγγύηση συμμετοχής

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1.                 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο

2.                 Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

3.                 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη  διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς,  η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα  επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην  υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου, μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για ΕΝΑ ολόκληρο χρόνο (ΕΤΗΣΙΟ)    

4.                 Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

5.                 Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του Εγγυητή. 

6.                 Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

7.                  Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου περί μη οφειλής του  Εγγυητή

8.                 Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

9.                 Θεωρημένο αντίγραφο  του  φορολογικού  εντύπου Ε9 (περιουσιακών στοιχείων) του   Εγγυητή.

10.              Πιστοποιητικό ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ και αντίγραφο  ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του    συμμετέχοντος .

11.             Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

12.             Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

13.             Πληρεξούσιο

 

 

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

 

Καμία μετατροπή των υφισταμένων εγκαταστάσεων του μισθίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δήμου Σκιάθου. Οποιαδήποτε δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής που θα πραγματοποιηθεί στο μίσθιο, βαρύνει τον μισθωτή και γίνεται με ευθύνη του. Οι δαπάνες αυτές παραμένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, εφόσον δεν μπορούν να αποσπαστούν απ’ αυτό χωρίς να προκληθεί βλάβη του.

Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να συντηρεί αυτό και τις εγκαταστάσεις του και να αποκαθιστά με δική του φροντίδα και δικά του έξοδα τυχόν ζημίες που θα προξενηθούν σ’ αυτό από οποιαδήποτε αιτία, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να τηρεί με ακρίβεια τις αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές διατάξεις οι οποίες αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο. Ο εκμισθωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς το αν το μίσθιο πληρεί τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που θα ασκήσει σ’ αυτό ο μισθωτής και εν γένει δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση άρνησης της αρμόδιας αρχής να χορηγήσει άδεια λειτουργίας του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη) για λόγους που αφορούν το μίσθιο.    

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η λειτουργία του καταστήματος είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

13) Λήξη μίσθωσης

 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

 

 

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

 

Σιωπηρά αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου, ολική ή μερική, από τον μισθωτή, απαγορεύεται απολύτως, όπως και η με οποιοδήποτε τρόπο παράταση της συμβατικής διάρκειας της παρούσας. Αλλαγή της χρήσης του μισθίου απαγορεύεται.

 

 

15) Ευθύνη Δήμου

 

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της συμβάσεως, εφόσον είναι αναγκαία η ιδιόχρηση του μισθίου πριν τη λήξη της μισθώσεως, αφού προηγηθεί ειδοποίηση του μισθωτού προ ενός μηνός.

 

 

 

16) Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου είκοσι (20) ημέρες, πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί την  10/03/2011 στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

 

17) Επανάληψη της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή