ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

                                                                                                     ΣΚΙΑΘΟΣ: 25/01/2011

                                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. :527

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.Την αριθ. Κ.Υ.Α 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. B 792/29.04.2009)

2.Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 " Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ285/Α/2001),

3. Το Π.Δ. 270/81 ( Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)

4. Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)         

5. Την αριθμ. 79/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Ε.Π.Θ. 5118/74720/2010)

6.  Την αριθμ. 350/2010 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής

7.  Το αριθμ. 33327/15-07-2010 Έγγραφο του Υ.Π.Σ.Δ.Δ.Α. περί «υπόχρεοι για την πρόσληψη    ναυαγοσωστών στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

 

 

 

Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 22/02/2011 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ του έτους δύο χιλιάδες  έντεκα (2011) , και από ώρα 9:30 μέχρι 10:00 και  θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, μίσθωση τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω.

 

1]  ΓΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Α/Α ΑΜΜΟΥΔΙΕΣ              ΕΜΒΑΔΟΝ      ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ            ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΣΤΩΝ                                                                                                   ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ                                                                                                       ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ              

                                                                                                             ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

1     ΑΧΛΑΔΙΕΣ                              200,00 Τ.Μ. (ΠΟΣΤΟ Α)                   5                     1,2,3,4,1

2     ΜΥΤΙΚΑΣ                                500,00 Τ.Μ. (ΠΟΣΤΟ 2)                  2                       Ε,Ζ,Η,Θ,Ε      

3     ΑΡΚΟΣ                                    70,00 Τ.Μ.                                    26                 Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α      

 

 

Με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1.          Τα  προς  παραχώρηση  χρήσεως  τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα  και  απαριθμούνται  παραπάνω  θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  και  μόνο  για  την  τοποθέτηση αντηλιακών ομπρελών  με ξαπλώστρες δύο (2)ξαπλώστρες ανά ομπρέλα.

Άρθρο 2.          Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  ''Μπούρτζι''  στη  Σκιάθο,  ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Άρθρο 3.          Η  διάρκεια  της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής  της  σύμβασης  και λήγει την     31/10/2012 , οπότε και ο χρήστης  είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τον παραχωρηθέντα χώρο.

Άρθρο 4.           Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Δημοπρασίας, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

        1)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο

     2)  Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

3) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη   διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ΕΝΑ  ΕΤΟΣ της  μίσθωσης  (ΕΤΗΣΙΑ), η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην  υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς  το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης (ΔΙΕΤΗΣ).

4)Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

5)  Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του ΕΓΓΥΗΤΗ.             

6) Βεβαίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), και του ΕΓΓΥΗΤΗ από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου περί μη οφειλής,

 7) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο  του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ(εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), και του ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα)

8) Θεωρημένο αντίγραφο του  φορολογικού  εντύπου  Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του   εγγυητή.

      9) Πιστοποιητικό   ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  και  αντίγραφο  ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του 

        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.

10)  Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

11)Υπεύθυνη   δήλωση  του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

     12) Πληρεξούσιο

Άρθρο 5.                Δεν θα γίνουν  δεκτοί στην δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σκιάθου εντός της τελευταίας πενταετίας.

Άρθρο 6.                Oι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.

Άρθρο 7.                Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου.

Άρθρο 8.                Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακοσίων Ευρώ (200,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Άρθρο 9.                Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως  και  σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της  παραχώρησης  χρήσεως.

Άρθρο 10.            Ο  τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη  έγκρισης  των  πρακτικών  της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11.            Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μιας θερινής περιόδου αντίτιμο χρήσεως ορίζεται το ποσό των:

 

Α.       200,00    Ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στον    Μύτικα (πόστο 2ο)

Β.       500,00    Ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στην    Άρκο

Γ.     2.500,00    Ευρώ για τον κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στις     Αχλαδιές (πόστο Α)

 

 

Οι παραπάνω χώροι θα δημοπρατηθούν ξεχωριστά ο καθένας.

 

Άρθρο 12.                              Το  αντίτιμο  χρήσεως  θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου:                             Για το έτος 2011   αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης το 100% του συνολικού ετησίου μισθώματος………………………………………………………………….…………………………………………………………………                                               Για το έτος 2012 θα καταβληθεί  το 50% του ετήσιου μισθώματος στις 31 ΜΑΙΟΥ 2012 και το υπόλοιπο50% έως τις 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012……………………………………………………………………                                                                                Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται αρχομένης της υπογραφής της σύμβασης και λήγουσα την 31η Οκτωβρίου  2012.

Άρθρο 13.                              Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  με  αποδεικτικό  παραλαβής  της απόφασης της Δημαρχιακής  επιτροπής, περί  κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της  δημοπρασίας, να  προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του, για τη χορηγήσει άδειας  παραχώρησης  απλής  χρήσεως  αιγιαλού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται  δε  αναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού  και του εγγυητή  του  και  ενέχονται  και  οι  δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 14.            Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  χρήστη,  ούτε υποχρεούται σε επιστροφή  ή  μείωση του αντιτίμου χρήσεως ή και πρόωρη λήξη της χρήσης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 15.            Από  τη  λήξη  του άρθρου 13 προθεσμίας, η παραχώρηση χρήσης θεωρείται ότι έγινε οριστικά.

Άρθρο 16.            Ο  χρήστης  υποχρεούται  να  διατηρεί  την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις  υπέρ  αυτού  δουλείες, τα  όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε   καταπάτηση   και   γενικά   να   διατηρεί   το   χώρο   σε  καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17.            Ο χρήστης  υποχρεούται  όταν  λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να παραδώσει   τον  παραχωρηθέντα   χώρο   στην   κατάσταση   που   το παρέλαβε, διαφορετικά  ευθύνεται  σε  αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Σκιάθου μπορεί να ζητήσει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.

Άρθρο 18.            Απαγορεύεται  απόλυτα  η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές  με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Άρθρο 19.            Απαγορεύεται ο πλειοδοτήσας-παραχωρησιούχος χρήστης να συμμετάσχει σε  άλλο  πλειοδοτικό διαγωνισμό του ιδίου αντικειμένου, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως συμμετέχων σε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής (κεφαλαιουχική, προσωπική εταιρεία, κ.λ.π.) ή σε οποιαδήποτε άλλη παραλία του Δήμου Σκιάθου. Το ίδιο ισχύει και για τους όμορους στον αιγιαλό ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λοιπών μέσων αναψυχής που κάνουν χρήση του ίδιου αντικειμένου.

Άρθρο 20.            Ο  χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από μισθωτική σύμβαση αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού του Ν.2971/2001 και όχι για μίσθωση.

Άρθρο 21.            Οι αντηλιακές ομπρέλες μαζί με τις αντίστοιχες ξαπλώστρες (σε κάθε αντηλιακή ομπρέλα αντιστοιχούν δύο μόνο ξαπλώστρες), θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις  της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.

Άρθρο 22.            Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Άρθρο 23.            Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.

Άρθρο 24.            Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 25.            Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

Άρθρο 26.            Απαγορεύεται :  α)οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέργεση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και τοποθέτηση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π..

Άρθρο 27.            Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα- τέντες κ.λ.π.)

Άρθρο 28.            Τα υλικά των ομπρελο-καθισμάτων θα είναι από υλικά εναρμονισμένα  στο περιβάλλον  ( ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ : Ξύλινες με ύφασμα αδιάβροχο χρώματος μπεζ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ :  ξύλινος κυλινδρικός κορμός , καλαμωτή διαμέτρου 2m )

Άρθρο 29.            Ως ανώτερη τιμή ενοικίασης της κάθε ομπρέλας (με τις αντίστοιχες δυο ξαπλώστρες) ορίζεται το ποσό των 8,00 Ευρώ.

Άρθρο 30.            Ο χρήστης υποχρεούται σε ανάρτηση ξύλινης καλαίσθητης ενημερωτικής πινακίδας, εκτός των κοινοχρήστων χώρων, όπου θα αναγράφεται η τιμή της ενοικίασης των ομπρελοκαθισμάτων, το όνομα του υπεύθυνου μισθωτού, καθώς και το τηλέφωνο της επιτροπής παραλιών του Δήμου (Υποχρεωτική χρήσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας).

Άρθρο 31.            Ο κάθε χρήστης υποχρεούται στη βοήθεια των ναυαγοσωστικών αναγκών της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του.

Άρθρο 32.            Ο  χρήστης  υποχρεούται  άμεσα  με  δική  του  ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει τέσσερα (4) καλαίσθητα  δοχεία  απορριμμάτων, και πήλινα σταχτοδοχεία με άμμο ανά ομπρέλα, και να  διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή.

Άρθρο 33.            Απαγορεύεται αυστηρά, σε  όλη τη διάρκεια της χρήσης της παραλίας ,η τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.

Άρθρο 34.            Σε  περίπτωση  πρόωρης  λήξης  της  παραχώρησης, με υπαιτιότητα του χρήστη, αυτός  υποχρεούται  στην  καταβολή όλου του αντιτίμου που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της χρήσης.

Άρθρο 35.            Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στην μείωση του αντιτίμου χρήσεως, ούτε  έχει  ευθύνη  για  τυχόν  άρνηση  των  δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια, στον χρήστη.

Άρθρο 36.            Απαγορεύεται η  χρήση  αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων  αντικειμένων  πλην της έναρξης χρήσης και λήξης κάθε θερινής περιόδου.

Άρθρο 37.            Ο  χρήστης  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς  υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια  για  την  κατάσβεσή  της, οπουδήποτε  και εάν υπάρχει, όποτε του ζητηθεί  καθώς  επίσης  υποχρεούται  και  σε  βάρδια  πυρασφαλείας για ολόκληρη την θερινή περίοδο.

Άρθρο 38.            Απαραίτητη  η  ευπρεπής εμφάνιση (ενδυμασία : ΒΕΡΜΟΥΔΑ χρώματος μπλε και TSHIRT χρώματος άσπρου, στο οποίο θα είναι καρφιτσωμένο πλαστικοποιημένη κάρτα, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου, ο αριθμός μίσθωσης και σε περίπτωση υπαλλήλου θα είναι τυπωμένο και  το όνομα αυτού)  και η καλή συμπεριφορά του χρήστη, προς  τους επισκέπτες-τουρίστες του κάθε χώρου, από τους χρήστες και το υπαλληλικό προσωπικό αυτών.

Άρθρο 39.            Υποχρεωτική η ελάχιστη παραμονή των ομπρελοκαθισμάτων από 25/04 έως 25/10 για κάθε έτος.

Άρθρο 40.            Ο  χρήστης  οφείλει  να  δέχεται  τον  έλεγχο  του  Δήμου  για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως.

Άρθρο 41.            Τα έξοδα  δημοσίευσης  της διακήρυξης, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π.  βαρύνουν τον χρήστη.

Άρθρο 42.            Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.

Άρθρο 43.            Τα άρθρα της υπ΄ αριθμ. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. B 792/29.04.2009) Κ.Υ.Α., κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται στο κείμενο αυτής. 

Άρθρο 44.            Η   τυχόν  ανάκληση  της  παραχώρησης  προς  τον  Ο. Τ. Α. συνεπάγεται   αυτοδικαίως   και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.

Άρθρο 45.            Η  μη  τήρηση  όλων  των  παραπάνω  όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι  όροι  συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο  Σκιάθου, θα  επιφέρει  την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου  από  πλευράς  του  Δήμου  Σκιάθου εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις των κοινοχρήστων χώρων ή αυθαίρετες επεμβάσεις στους χώρους αυτούς, θα ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια κτηματική υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.    

 

Άρθρο 41.  1)Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν πλειοδότης.

2) δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου είκοσι (20) ημέρες, πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί την 28/01/2011 στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή