ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                                                              Σκιάθος  10/08/2017

          Αρ. Πρωτ.: 8076

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

Προκηρύσσει, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές,  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ((βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτηρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Σκιάθου και των νομικών του προσώπων (Σχολική επιτροπή Α/θμιας εκπ/σης, Σχολική επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου), με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά τιμή λιανικής πώλησης για τον Νομό Νησιωτικής Μαγνησίας, την ημέρα παράδοσής τους, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών και Τιμοληψιών της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή για τον Νομό Νησιωτικής Μαγνησίας, για δε τα λιπαντικά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδας. To ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης των υγρών καυσίμων μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Αριθμός Διακήρυξης :  8068/10-08-2017

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ:              ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

      Α.Φ.Μ.:                     090122675  Δ.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:             ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ 12 – 37002 ΣΚΙΑΘΟΣ

     ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2427350114,2427350102

      ΦΑΞ:                         2427023618

      e-mail:                      .

 

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ.

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 Γράσα και λιπαντικά 24951000-5
Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 24951200-7
Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 Υδραυλικά υγρά 24951300-8
Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 09211000-1 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 24951311-8

 

Υπό Προμήθεια είδη :

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Α/Α ΤΥΠΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μέση λιανική τιμή πώλησης (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ενδεικτικός

προϋπολογΙΣΜΟΣ (€)

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ LIT. 10.000  0,902**        9.020,00
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ LIT. 55.000 1,165*      64.075,00
3. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LIT. 12.000 1,397*       16.764,00
4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ LIT. 22.500             0,902**           20.295,00
5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ LIT. 5.200              0,902**             4.690,40
ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 114.844,40

Α/Α ΛΙΠΑΝΤΙΚA ΠΟΣΟ (€)
1. ΛΙΠΑΝΤΙΚA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2.086,00
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.202,00
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 270,00
4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (2Τ) ΜΙΞΗΣ 42,00
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 1.642,80
ΣΥΝΟΛΟ (Χωρίς Φ.Π.Α.) 6.242,80

Η δαπάνη για τη συνολική προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 150.148,13 € (με Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η προμήθεια για: τον Δήμο Σκιάθου θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 10-6643, K.A.15-6643, Κ.Α. 20-6641, Κ.Α. 30-6644, Κ.Α. 35-6641 και Κ.Α. 60-6643 του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Σκιάθου έτους 2017.

το Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ” θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του για το έτος 2017.

το Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ” θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του για το έτος 2017.

Διατηρείται το δικαίωμα να εκτελεστεί η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές μόνο για το σύνολο των καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της  διαδικτυακής πύλης «www.promitheus.gov.gr» του συστήματος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου, Γραφείο Προμηθειών, οδός Νικοτσάρα 12, Σκιάθος 37002, και στα τηλέφωνα 2427350114, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη ηλεκτρονική διεύθυνση:www.skiathos.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr).

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

14/08/2017

14/08/2017

06/09/2017

 Ημέρα Τετάρτη

Ώρα:15:00 μ.μ.

        Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 14/09/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ..

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

-          Απαιτούμενες εγγυήσεις:

-          Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης (121.087,20 χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι  2.421,74 ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (καύσιμα και λιπαντικά), άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα:

Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά μόνο για το σύνολο των λιπαντικών, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία των λιπαντικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη,  6.242,80 ευρώ ήτοι 124,86 ευρώ.

Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά μόνο για το σύνολο των καυσίμων, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία των καυσίμων που προβλέπεται από τη διακήρυξη,  114.844,40 ευρώ ήτοι 2.296,88 ευρώ.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: 4 μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Από ιδίους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή