ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23618

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

       Σκιάθος, 13/04/2016

       Αριθμ. πρωτ.:  2833

ΘΕΜΑ:«Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2016» 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 Ο Δήμαρχος Σκιάθου διακηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με υποβολή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας : «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου» προϋπολογισμού 254.610,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή 13η Μαΐου και ώρα 23:00, η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαΐου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό δυο τις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου δηλ. 4.140,00 ευρώ.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου (τηλ. 2427351318, 2427350114) από τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σκιάθου

                                                                                                      ΗΛΙΑΣ ΣΤ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Διακήρυξη με ΑΔΑ και ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΕΣΥ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή