ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                        ΣΚΙΑΘΟΣ: 13-06-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4883

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                       

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:esoda@n-skiathos.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                

Έχοντας υπόψη:

  1. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010
  3. Το Π.Δ. 270/81 ( Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
  4. Το άρθρο 192 Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
  5. Την αριθμ. 7/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  6. Την αρίθμ 2978/2016 διακήρυξη Δημάρχου
  7. Το  αρ. 1 Πρακτικό άγονου διαγωνισμού για το τμήμα στη θέση Άγιος Αντώνιος πόστο 1 έκτασης 570,00 τ.μ.  το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 117/2016 Α.Ο.Ε.
  8. Ότι η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Διακηρύττει επαναληπτική περιληπτική δημοπρασία της αρ. πρωτ. 2978/2016 διακήρυξης , στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 23η  του μηνός Ιουνίου ημέρα Πέμπτη του έτους δύο χιλιάδες  δέκα έξι  (2016) , και ώρα 10:00 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, επαναληπτική φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία πυλώνων, ιστών ( κεραιών ) και εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιών, δικτύου κινητής τηλεφωνίας ( GSM )  και απαριθμείται παρακάτω:

Στη περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ θέση πλαγιά του Δήμου Σκιάθου έκτασης πεντακοσίων ( 570,00) τ.μ.  πόστο 1

 Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000,00 ευρώ.

 Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά χίλια Ευρώ (1.000,00 Ερώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων ευρώ (1000,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

 Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: ." style="color: #081ea8;">. και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της Περιληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

                                                                 Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή