ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                               ΣΚΙΑΘΟΣ: 10-06-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                                      ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4823

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Email.:esoda@n-skiathos.gr

              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Ο

                                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αρ. 4622/2016 σύμβαση παραχώρησης, χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου
 2. Το Π.Δ. 270/81 ( Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/19-012-2001 (ΦΕΚ 285 Α’) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α’), και την παρ.11 του άρθρου 39 του Ν.3105/2003
 4. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 5. Το άρθρο 56 του Ν.4384/16,ΦΕΚ 78/26-4-2016 τεύχος Α για την παράταση της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος α της ανωτέρω ΚΥΑ.
 6. Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 7. Tην αριθμ. 132/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε  ο καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και οι όροι χρήσης του αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου«Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου»,  από τρίτους και ειδικότερα : ο καθορισμός των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας  για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος με δημοπρασία .
 8. Την αρ. 146/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου με την οποία καθορίσθηκαν οι  όροι δημοπράτησης της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής για το έτος 2016
 9. Την αρ. Πρωτ. 744/9267/05-09-2014 (ΑΔΑ:7ΘΒΒΩ13-22Β) Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 10. Την αρ. 293/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, περί Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών
 11. Την αρ.3818/8-6-16 έγκριση αποτύπωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας προς  δημοπράτηση  από την ΕΤΑΔ ΑΕ .
 12. Την αρ 3878/2016 έγγραφη σύμφωνη γνώμη όπως ρητά αναφέρεται στην αρ.4622/2016 σύμβαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της Ε.Τ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου
  1. Η  δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στο  ''Μπούρτζι''  στη  Σκιάθο  σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με σχετική διακήρυξη του Δημάρχου Σκιάθου, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Στην περίπτωση που η δημοπρασία αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο ημέρα και ώρα που θα ορισθεί με την διακήρυξη του Δημάρχου.
  2. Τα  προς  παραχώρηση  χρήσεως  τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας, όπως περιγράφονται και  απαριθμούνται :  
  3. Η  διάρκεια  της παραχώρησης χρήσεως ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής  της  σύμβασης και λήγει την 31/10/2016. Ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή των θαλασσίων μέσων αναψυχής  από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και 15/10/2016 με ποινή ακυρότητας σε περίπτωσης μη τήρησης των ανωτέρω. Ο μισθωτής οφείλει να  παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους στην αρχική τους κατάσταση μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.
  4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει  να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας α)  στο Δημοτικό κατάστημα Σκιάθου  έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στην  αρμόδια κατά νόμο επιτροπή πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας και ώρα από τις 11: 00 έως 13:00 ή β) την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 11:30  έως και 12:00, τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 21η μηνός Ιουνίου ημέραΤρίτη  του έτους δύο χιλιάδες  δέκα έξι  , και  ώρα 12:00 , θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τεσσάρων (4) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω:

                  

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜ

ΑΡ. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

1

ΠΟΣΤΟ Α

300,00

ΑΡ. 6

2

ΠΟΣΤΟ Β

300,00

ΑΡ. 7

3

ΠΟΣΤΟ Γ

300,00

ΑΡ. 8

4

ΠΟΣΤΟ Δ

300,00

ΑΡ. 9

                                                                                                                                                                           

Με τους παρακάτω όρους

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜ

ΑΡ. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

1

ΠΟΣΤΟ Α

300,00

ΑΡ. 6

2

ΠΟΣΤΟ Β

300,00

ΑΡ. 7

3

ΠΟΣΤΟ Γ

300,00

ΑΡ. 8

4

ΠΟΣΤΟ Δ

300,00

ΑΡ. 9

(Τα ανωτέρω τμήματα συμπεριλαμβάνουν ξύλινο οικίσκο εμβαδού 9 τ.μ )

και θα χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  για την τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  που εξυπηρετούν τους λουόμενους και  την αναψυχή του κοινού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας  επιφέρει  την καταγγελία της σύμβασης. Στους παραχωρούμενους χώρους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ξύλινος διάδρομος θα πρέπει να παραμένει ελεύθερος για την απρόσκοπτη  διέλευση των λουομένων και χωρίς να παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος.

4,1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο

4,2    Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

4,3 Εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας  θα  επιστραφεί  στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη  που θα  παραμείνει  στην  υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος.

4,4  Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Σκιάθου.

4,5  Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

4,6 Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου  και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία),

4,7 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.

4,8  Αντίγραφο ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που προβλεπεται στο ΠΔ180/79 άρθρο 1 παρ.2 και 3

          Α) των φυσικών προσώπων

          Β) των εταίρων των προσωπικών εταιριών

          Γ) για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες του προέδρου, του διευθύνοντα συμβούλου,

          του διαχειριστή της εταιρείας και

                  Δ) για συνεταιρισμούς του προέδρου του συνεταιρισμού

4,9 Απόφαση του ΔΣ της εταιρίας(κεφαλαιουχική /συνεταιρισμός) για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και   του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την ως άνω απόφαση να συμμετέχει σε αυτόν.

4.10  Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

4,11 Υπεύθυνη   δήλωση  του Ν. 1599/1986, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι  αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

4,12 Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α)υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β)όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου

4,13 Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

4,14 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει   κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 37 της παρούσης.

4.15 Θεωρημένο αντίγραφο της αίτησης του συμμετέχοντος από την Λιμενική Αρχή, που έχει υποβληθεί στο Λιμεναρχείο Σκιάθου, στην οποία περιγράφονται τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που θα χρησιμοποιήσει.

  -Για τις σχολές θαλασσίων σπορ, θεωρημένο αντίγραφο του συμμετέχοντος από την Λιμενική Αρχή του διπλώματος προπονητή θαλασσίου σκι Γ΄κατηγορίας, που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει προσλάβει νόμιμα διπλωματούχο προπονητή θαλασσίου σκι Γ΄κατηγορίας εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. θεωρημένο αντίγραφο από την Λιμενική Αρχή του διπλώματος αυτού καθώς και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

4,16 Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική ενημερότητα)
 • Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων)
 • Βεβαίωση από την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του Δήμου περί μη οφειλής του
 • Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής 
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο και
 • Αντίγραφο ( επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.

Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη δημοπρασία. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.

Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής :

1)Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική  αίτηση ή  βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική  εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη    πτωχευτική διαδικασία και

2) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, στο νομικό πρόσωπο  και  επιχείρηση  του Δήμου.

 1. Oι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τους πρώτους στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο, προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό δικό του.
 2. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ΄απλού χάρτου.
 3. Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά πεντακόσια ευρώ ( 500,00 €) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων ευρώ ( 500,00 € ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.
 4. Ο τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, θα είναι αλληλεγγύως  και  σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της  παραχώρησης  χρήσεως .
 5. Ο  τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη  έγκρισης  των  πρακτικών  της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου και στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
 6. Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τον Δήμο Σκιάθου προς τρίτους διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία(3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 7. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των:
 8. Το  αντίτιμο  χρήσεως  θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου σε δύο (2) δόσεις: το 50% με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% μέχρι 29/7/2016.  Σε περίπτωση άρνησης η καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί σε άμεση καταγγελία της σύμβασης με όλες τις σε βάρος του χρήστη συνέπειες και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αποβολή του από το μίσθιο.
 9. Ο  τελευταίος  πλειοδότης  υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την  κοινοποίηση  σ' αυτόν  με  αποδεικτικό  παραλαβής  της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί  κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της  δημοπρασίας, να  προσέλθει  μαζί με τον εγγυητή του, για την υπογραφή του συμφωνητικού καταθέτοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων σύμφωνα με το  άρθρο 4.3  της παρούσης  , διαφορετικά κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση συμμετοχής  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται  δε  αναπλειστηριασμός  σε  βάρος  αυτού  και του εγγυητή  του  και  ενέχονται  και  οι  δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.
 10. Ο  Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  χρήστη,  ούτε υποχρεούται σε επιστροφή  ή  μείωση του αντιτίμου χρήσεως ή και πρόωρη λήξη της χρήσης άνευ αποχρώντος λόγου.
 11. Ο  χρήστης  υποχρεούται  να  διατηρεί  την κατοχή του παραχωρημένου χώρου, τις  υπέρ  αυτού  δουλείες, τα  όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε   καταπάτηση   και   γενικά   να   διατηρεί   το   χώρο   σε  καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ
 12. Ο χρήστης  υποχρεούται  όταν  λήξει η διάρκεια της παραχώρησης να παραδώσει   τον  παραχωρηθέντα   χώρο   στην   κατάσταση   που   το παρέλαβε, διαφορετικά  ευθύνεται  σε  αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς, πέρα από τη συνήθη χρήση. Ο Δήμος Σκιάθου μπορεί να ζητήσει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση.
 13. Απαγορεύεται  απόλυτα  η σιωπηρή αναμίσθωση ή η περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους χρήστες  με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα.
 14. Ο  χρήστης δεν αντλεί κανένα δικαίωμα από την μισθωτική σύμβαση αφού πρόκειται για απλή παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα ,με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί αιγιαλού και παραλίας και όχι για εμπορική μίσθωση.
 15. Στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας, που παραχωρούνται για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής επιτρέπεται  να τοποθετηθούν οκτώ (8) ομπρελοκαθίσματα για την εξυπηρέτηση των πελατών τους άνευ πληρωμής, με αναρτημένη υποχρεωτικά πινακίδα ανά σετ ομπρελοκαθίσματος που θα αναγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η επισήμανση « ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» (Ως «σετ» νοείται o συνδυασμός 1 ομπρέλα με τραπεζάκι και 2 ξαπλώστρες τοποθετημένες εκατέρωθεν ). Κατά τη διάρκεια παραχώρησης τόσο οι ομπρέλες, όσο και τα ανάκλιντρα(ξαπλώστρες) δύνανται να παραμένουν ανοικτά για όλο το εικοσιτετράωρο. Μετά τη λήξη της θερινής περιόδου χρήσης τα είδη αναψυχής ( θαλάσσια ποδήλατα, κανό κλπ ) και τα ομπρελοκαθίσματα απομακρύνονται από το χώρο του αιγιαλού και παραλίας, και σε περίπτωση μη απομάκρυνσης αυτών ευθύνεται ο πλειοδότης και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση.
 16. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα.
 17. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας.
 18. Ο χρήστης θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ο προορισμός του ως κοινόχρηστος και χωρίς να επέρχεται αλλοίωση στην γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του.
 19. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή, που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, κ.λπ.). Απαγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων, αυτοκινήτων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού-παραλίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Επιτρεπόμενοι τρόποι σύνδεσης των κινητών κατασκευών επί του αιγιαλού και της παραλίας  είναι εκείνοι που δεν αλλοιώνουν τη φυσική μορφολογία τους και δεν ενέχουν χαρακτηριστικά μόνιμης σύνδεσης με το έδαφος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή έδρασης (απλής έμπηξης - πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις - πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της επόμενης περιόδου.
 20. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ,  προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα .
 21. Ο  κάθε χρήστης υποχρεούται στη βοήθεια των ναυαγοσωστικών αναγκών της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του .
 22. Ο  χρήστης  υποχρεούται  άμεσα  με  δική  του  ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει δύο (2) καλαίσθητα  δοχεία  απορριμμάτων, και πήλινα σταχτοδοχεία με άμμο ανά σετ ομπρέλας, και να  διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, υγιεινής και ασφαλείας ,προβαίνοντας με μέριμνα και δαπάνες του στις σχετικές ενέργειες που υποχρεούται, πλην άλλων, για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων ( ξύλινου οικίσκου) εντός των παραχωρούμενων τμημάτων.
 23. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή στην μείωση του αντιτίμου χρήσεως, ούτε  έχει  ευθύνη  για  τυχόν  άρνηση  των  δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οποιαδήποτε άδεια, στον χρήστη.
 24. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος έπειτα από την υπογραφή του συμφωνητικού να λειτουργεί αδιάκοπα το μίσθιο έως και την 15-10-2016 καθώς και να προβεί άμεσα σε έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.,  ειδάλλως ο δήμος θα προβεί στην ακύρωση της σύμβασης και θα θεωρηθεί έκπτωτος.
 25. Απαγορεύεται η  χρήση  αυτοκινήτου μέσα στις παραλίες για μεταφορά διαφόρων  αντικειμένων  πλην της έναρξης χρήσης και λήξης της θερινής περιόδου.
 26. Απαραίτητη  η  ευπρεπής εμφάνιση και η καλή συμπεριφορά του χρήστη, προς  τους επισκέπτες-τουρίστες του κάθε χώρου, από τους χρήστες και το υπαλληλικό προσωπικό αυτών. Απαραίτητη  η  ευπρεπής εμφάνιση (ενδυμασία : ΒΕΡΜΟΥΔΑ χρώματος κόκκινου και TSHIRT χρώματος άσπρου, στο οποίο θα είναι καρφιτσωμένο πλαστικοποιημένη κάρτα, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου, ο αριθμός μίσθωσης και σε περίπτωση υπαλλήλου θα είναι τυπωμένο και  το όνομα αυτού)  και η καλή συμπεριφορά του χρήστη, προς  τους επισκέπτες-τουρίστες του κάθε χώρου, από τους χρήστες και το υπαλληλικό προσωπικό αυτών .
 27. Ο  χρήστης  οφείλει  να  δέχεται  τον  έλεγχο  του  Δήμου  για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της παραχώρησης χρήσεως.
 28. Απαγορεύεται η χρήση μεγαλύτερου χώρου από αυτόν που παραχωρείται.
 29. Τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ  βαρύνουν τον χρήστη και καταβάλλονται με την υπογραφή του συμφωνητικού.
 30. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής.
 31. Η   τυχόν  ανάκληση  της  παραχώρησης  προς  τον  Δήμο Σκιάθου  συνεπάγεται   αυτοδικαίως   και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής.
 32. Δεν θα γίνει δεκτός στην δημοπρασία, όποιος έχει κηρυχθεί έκπτωτος από οποιαδήποτε δημοπρασία του Δήμου εντός της τελευταίας εξαετίας .
 33. Απαγορεύεται ο πλειοδοτήσας-παραχωρησιούχος χρήστης να συμμετάσχει σε περισσότερους από έναν από τους οριζόμενους χώρους στον ίδιο καθώς  σε  άλλο  πλειοδοτικό διαγωνισμό του ιδίου αντικειμένου, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως συμμετέχων σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής (κεφαλαιουχική, προσωπική εταιρεία, κ.λ.π.) και σε οποιαδήποτε άλλη παραλία του Δήμου Σκιάθου.
 34. Ο χρήστης  υποχρεούται  να εφαρμόζει με δική του ευθύνη και δαπάνες όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων και εν γένει για την προστασία των λουομένων, αναλαμβάνοντας επίσης, την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε υλική ζημία ή σωματική βλάβη τρίτου προκληθεί εντός του Μισθίου.
 35. Ο χρήστης  υποχρεούται να προβει  στις απαιτούμενες παρεμβάσεις και ενέργειες στο Μίσθιο, προς το σκοπό της εξυπηρέτησης των λουομένων (π,χ. απομάκρυνση φερτών υλικών, διάστρωση και καθαρισμός της άμμου κλπ.) και να το διατηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, ασφάλειας, τάξης και υγιεινής, αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις και έξοδα για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του στο σύνολό του.
 36. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος όπως με μέριμνα και δαπάνες του λάβει από τις αρμόδιες αρχές τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για την κατά τα ανωτέρω χρήση του Μισθίου καθώς και για την άσκηση επιχείρησης εντός του Μισθίου.
 37.  Ο χρήστης  ευθύνεται αποκλειστικά για την καταβολή κάθε φύσεως φόρων, τελών, προστίμων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας κλπ.
 38. Ο Δήμος Σκιάθου δεν υπέχει ευθύνη έναντι του χρήστη για τυχόν ελαττώματα, πραγματικά ή νομικά, του Μισθίου καθώς και για τυχόν νόμιμη απαγόρευση ή περιορισμό της χρήσης ή εν γένει εκμετάλλευσης του Μισθίου για οποιονδήποτε λόγο.
 39. Απαγορεύεται αυστηρά, σε  όλη τη διάρκεια η   τοποθέτηση στο χώρο αυτό, αντικειμένων ξένων προς τη χρήση.
 40. Ο κάθε πλειοδότης υποχρεούται να εκμεταλλεύεται και να λειτουργεί το μίσθιο σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του δάσους και της παραλίας των Κουκουναριών.
 41. Να εφαρμόζονται ρητά οι όροι- κανόνες του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτόπου των Κουκουναριών.
 42. Ο μισθωτής σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια για την κατάσβεσή της οπουδήποτε και αν υπάρχει, καθώς και να μετέχει στην πυροφύλαξη-πυρασφάλεια του Βιοτόπου των Κουκουναριών όποτε του ζητηθεί
 43. Ο μισθωτής υποχρεούται δύο (2) φορές την εβδομάδα κατά τις νυχτερινές ώρες να προσφέρει τις υπηρεσίες του για τη φύλαξη του ευρύτερου χώρου του Βιοτόπου των Κουκουναριών, κατά την θερινή περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκπονείται από τον Δήμο Σκιάθου.
 44. Απαγορεύεται αυστηρά, σε  όλη τη διάρκεια της χρήσης ,η μουσική στο χώρο αυτό.
 45. Η  μη  τήρηση  όλων  των  παραπάνω  όρων από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι  όροι  συμφωνούν όλοι ως ουσιώδεις, όταν αυτό διαπιστωθεί από το Δήμο  Σκιάθου, θα  επιφέρει  την καταγγελία της παραχώρησης χρήσεως του χώρου  από  πλευράς  του  Δήμου  Σκιάθου εις βάρος των χρηστών και την πρόωρη λήξη της χρήσης. Κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων  που έχει  καταθέσει  καταπίπτει  υπέρ  του  Δήμου  Σκιάθου  χωρίς δικαστική παρέμβαση.
 46. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) 
 47. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: ." style="color: #081ea8;">. και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

ο Δήμος δικαιούται να υπομισθώνει τον αιγιαλό και την παραλία ή τμήματα αυτών σε δημοτικές επιχειρήσεις ή τρίτους, για απλή χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί αιγιαλού και παραλίας, υπό συγκεκριμένους όμως όρους, η παράβαση των οποίων επιφέρει την καταγγελία της παρούσας σύμβασης. Περαιτέρω, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση προ της δημοσίευσης προκήρυξης οιουδήποτε διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού ή παραλίας να αποστέλλει το σχέδιο της σχετικής προκήρυξης στην ΕΤΑΔ με ορθοφωτοχάρτες όπου θα αποτυπώνονται οι προς εκμίσθωση χώροι και θέσεις, προκειμένου αυτή να δίδει την συναίνεσή της αφενός ως προς την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού και αφετέρου ως προς την ακριβή αποτύπωση των εκμισθούμενων τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, ο δε Δήμος απαγορεύεται να εκκινήσει οιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία εάν προηγουμένως δεν έχει λάβει την έγκριση της ΕΤΑΔ. Επίσης ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τα σχετικά υπομισθωτήρια συμβόλαια στην ΕΤΑΔ εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψή τους.

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡ. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

1

ΠΟΣΤΟ Α

300,00

4.000,00€

ΑΡ. 6

2

ΠΟΣΤΟ Β

300,00

4.000,00€

ΑΡ. 7

3

ΠΟΣΤΟ Γ

300,00

4.000,00€

ΑΡ. 8

4

ΠΟΣΤΟ Δ

300,00

4.000,00€

ΑΡ. 9

              2) δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

             α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό  συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

             β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

            Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

            Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                                       ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή