ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                           ΣΚΙΑΘΟΣ: 17-07-15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6660

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                      

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ: 24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:esoda@n-skiathos.gr

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. 2.Τον Ν.2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).
 3. 3.Την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07-04-2015(ΦΕΚ578/09-04-2015 τεύχος Β΄) και την ΔΔΠ0006398/691Β'ΕΞ2015 27-04-2015 (ΦΕΚ 828/12-05-15/τ.Β), τροποποίησή της.
 4. 4.Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. 5.Τις υπ’αρίθμ 104/2015 και 127/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1167/77601+1307/87308/18.5.2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΩΥ7ΟΡ10-5ΚΓ).
 6. 6.Την αρίθμ 135/2015 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης
 7. 7.Την με αρ. Πρωτ. 4152/21-05-2015 έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελές Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Μαγνησίας όπως ρητά αναφέρεται στην ΚΥΑ
 8. 8.Την αρ. Πρωτ. 744/9267/05-09-2014 (ΑΔΑ:7ΘΒΒΩ13-22Β) Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 9. 9.Την αρ. 241/2014 (ΑΔΑ:Ω4ΓΑΩ13-7ΟΜ) Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, περί Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών
 10. 10.Την αρίθμ 4156/2015 διακήρυξη Δημάρχου
 11. 11.Την αρ.5030/2015 Επαναληπτική Διακήρυξη Δημάρχου
 12. 12.Τα αρ. 2,3, και 4 Πρακτικά άγονου διαγωνισμού για τα τμήματα στις θέσεις Μικρός Βασιλιάς, Βρωμόλιμνος και Ξάνεμο τα οποία εγκρίθηκαν με την αρ. 160/2015 Α.Ο.Ε.
  1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣΕΚΤΑΣΗΣ 15,00 Τ.Μ. ΜΕ ΑΡ.24Β ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ
  2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 15,00 Τ.Μ. ΜΕ ΑΡ.10ΔΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ
  3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΕΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 15,00 Τ.Μ. ΜΕ ΑΡ.27Β ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ
  4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 1.500,00 ΕΥΡΩ
  5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ 40.000,00 ΕΥΡΩ
  6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΕΜΟ 1.000,00 ΕΥΡΩ

Διακηρύττει δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία της αρ. πρωτ. 4156/21-05-15 διακήρυξης , στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι την 23η του μηνός Ιουλίου ημέρα Πέμπτη του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) , και ώρα 10:15, θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, δεύτερη επαναληπτική φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝόπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω:

Τα παραπάνω σημεία θα υλοποιηθούν στο έδαφος με ευθύνη του παραχωρησιούχου καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση . Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει ,ο παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το Δήμο Σκιάθου καθώς και το αρμόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των:

-Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά διακόσια Ευρώ (500,00 Ερώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακοσίων ευρώ (500,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

-Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα Κυριακή : email: .">. και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της Περιληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

-Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜ.ΗΛΙΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή