ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                             ΣΚΙΑΘΟΣ: 04-06-14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5975

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12                                                       

Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος

Τηλ.: 24273 50110-111

Φαξ:  24270 23618                              

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:.

   

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                                  

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010,(ΦΕΚ Α’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’77/30-03-1981), «Περί των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 3. Την υπ’αρίθμ Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 328/13-02-2014 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»
 4. Τον Ν.2971/2001  «Αιγιαλός  παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001).
 5. Τον Ν.3463/2006, (ΦΕΚ Α’114/08-06-2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 6. Την υπ’αρίθμ 49/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την οποία αποφασίστηκε η Έγκριση της περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ από ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ  προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β):
 7. Την αρίθμ 82/2014 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης
 8. Το αρ. πρωτ. 3551/04-04-14 έγγραφό μας προς Κτηματική Υπηρεσία για παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ Δ10Β 1027032ΕΞ 2014/1033/11-02-2014.
 9. Το αρίθμ 3793/11-04-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας περί Παροχής σύμφωνης γνώμης

 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΥΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ α)ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ( ΟΜΟΡΟΙ) & β) ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81. (αρ.πρωτ. 1225/55751/31-3-2014  απόφασης νομιμοποίησης της Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.&Στ.Ε.  ).

 1. το  αρ. 1/03-06-2014 Πρακτικό άγονου διαγωνισμού για το τμήμα στη θέση Κουτσουρή
 2. την αρίθμ 3798/11-04-2014 διακήρυξη Δημάρχου

Διακηρύττει επαναληπτική δημοπρασία της αρ. πρωτ. 3798/11-04-2014 διακήρυξης , στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο  Μπούρτζι την 10η  του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες  δέκα τέσσερα  (2014) , και από ώρα 10:30 μέχρι 10:45 (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών), θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, επαναληπτική φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, ένα (1) τμήμα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ όπως περιγράφεται στο συνημμένο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ και το τοπογραφικό διάγραμμα και απαριθμείται παρακάτω:

Α/Α 

 ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

 

1

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

120,00 ΤΜ

ΑΡ.17

 
 

Τα παραπάνω σημείο θα υλοποιηθεί στο έδαφος με ευθύνη του παραχωρησιούχου καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση για την ορθή τοποθέτηση βάσει των ανωτέρω.

    Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 3.500,00 ευρώ.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται ανώτερη από την τιμή εκκίνησης κατά διακόσια Ευρώ (200,00 Ερώ) και κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των διακοσίων ευρώ (200,00 Ευρώ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς.

 Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τo Γραφείο Εσόδων του Δήμου Σκιάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις  υπαλλήλους Στύλα Χρυσούλα και Κεφάλα  Κυριακή : email: . και στα τηλέφωνα : 2427350110-50111. Αντίγραφο της Περιληπτικής διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών. 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή