ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αθήνα, 11/4/2014

Αρ. Πρωτ: 660/4/21971

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ                           

                                    ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους για τις θέσεις:

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στους Δήμουςυλοποίησης των Πράξεων

και

(β) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων.) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686) και β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις της Ε.Υ.Δ. και την τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 7937/25-05-2012 καθώς και την 1833/85/31-3-2014 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

(β) Υπεύθυνους Οργάνωσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

 

Για την κάλυψη των κενών θέσεων που προέκυψαν από την 602/17/35477/3-12-2012 & 602/7/30437/4-6-2013 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και για την κάλυψη των θέσεων στους Δήμους που συμμετείχαν στη δεύτερη φάση ένταξης στο πρόγραμμα βάσει της Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δία Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

$11.                 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ενδεικτικά, είναι:

$1·         Υποστήριξη  για  την  ανάπτυξη  των  προτάσεων  των  Δήμων  για  συμμετοχή  στα  εθνικά προγράμματα

$1·         Υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα

$1·         Ευθύνη διενέργειας και συντονισμού διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου

$1·         Προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των δομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας

$1·         Προγραμματισμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού και καθορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος τμημάτων μάθησης

$1·         Συνεργασία και συμμετοχή στις διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής

$1·         Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα καθώς και τα παραδοτέα των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30η/06/2015.

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΙΛΙΟΥ

ΚΥΘΗΡΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΟΡΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΥΔΡΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΗΝΕΙΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δήμοι Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων

ΙΘΑΚΗΣ

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Το αντικείμενο εργασίας των Υπεύθυνων Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ., ενδεικτικά, είναι:

$1·         Η τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Κ.Δ.Β.Μ. (ενδεικτικά η συγκέντρωση και επεξεργασία αιτήσεων εκπαιδευομένων, η ένταξη επιλεγέντων εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης, η διάθεση των εκπαιδευτικών υλικών, η καταχώρηση δεδομένων στην τηλεματική δικτύωση των δομών, η συλλογή, οργάνωση και προετοιμασία παραστατικών δαπανών κ.α.)

$1·         Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας, χαρακτηρισμός, διανομή και αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων που αφορούν στις δραστηριότητες του Κ.Δ.Β.Μ.

$1·         Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα και τα παραδοτέα των Υπευθύνων Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

$1·         Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30/06/2015.

Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Δήμοι Περιφέρειας Αττικής

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΥΡΩΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Δήμοι Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΓΙΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Για να απασχοληθεί δεύτερος Υπεύθυνος Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων θα πρέπει ο Δήμος να έχει ενεργοποιήσει το 50% των τμημάτων που έχει επιλέξει προς υλοποίηση.

$12.     ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΘΕΣΗΣ:

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ένταξης στο πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία θέσης, είναι οι ακόλουθες:

 α. Υπεύθυνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

 

$11)    Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

$12)    Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς (βλ. Παράρτημα Α)

 β. Υπεύθυνων Οργάνωσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

$11)    Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

$12)    Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς (βλ. Παράρτημα Α)

$13.         ΣΥΣΤΗΜΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΙΡΙΑ

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ. θα επιλεγούν μέσω μοριοδότησης, δηλαδή, θα ενταχθούν, με βάση το σύνολο των μορίων τους, σε πίνακες και θα επιλεγούν σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις.

Πίνακας Μοριοδότησης:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΒΜ

Α. ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

 
   

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

   

Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

 

εφαρμογών διαδικτύου, από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το

 
   

ΑΣΕΠ.

   

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

40

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 30 μόρια)

30

 

Μεταπτυχιακό* στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή  Διοίκηση Εκπαιδευτικών

25

 

Μονάδων ή Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

 
   
     

Διδακτορικό* στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

   

ή Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

30

 

*Μεταπτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται. Μοριοδοτείται ο

   

ανώτερος μεταπτυχιακός τίτλος.

   

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

   

(0,50 μόρια ανά 25ωρο, με συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως 10 μόρια)

10

 

Από δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς  εξειδικευμένους στην εκπαίδευση

 
   

σε θέματα:

   

1. Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών

   

προγραμμάτων, συντονισμό και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου,

   

2. Διοίκησης εκπαιδευτικών Μονάδων.

   

3. Διασφάλισης Ποιότητας

   

ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών.

   

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

40

   

2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

40

   

Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με: σχεδιασμό και οργάνωση

   
     
 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συντονισμό υλοποίησης εκπαιδευτικής

       
 

διαδικασίας σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων

         
 

(0,50  μόρια /μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων τα

       
 

40 μόρια)

         
             
 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

5

     
 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη

5

     
 

πιστοποίηση)

       
           
 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

2

     
 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

3

     
 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

5

     
 

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο

       
 

γλώσσα

         
             
 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

15

     
 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

         
 

Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς

       
 

ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

 

15

     
 

Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας

     
         
 

και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων

       
 

μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.

         
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

100

     
 

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

         
 

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως

       
 

ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως

       
 

εξής:

         
 

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)   5%,

         
 

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)

10%

       
 

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)20%

         
 

Πίνακας Μοριοδότησης:

       
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ. Δ .Β.Μ.

   
             
 

Α. ΤΙΤΛΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

   
         
 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

         
 

Γνώση τουλάχιστον επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

   
 

εφαρμογών διαδικτύου, από πιστοποιημένους φορείς σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

       
             
 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

30

     
 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

10

     
 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

10

     
 

Πτυχιακοί τίτλοι πέραν του ενός δεν μοριοδοτούνται

         
             
                   


           

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

   

20

   

(0,50 μόρια ανά 25ωρο, με συνυπολογιζόμενα στο μέγιστο έως  20 μόρια)

     

Από δημόσιους  φορείς ή ιδιωτικούς φορείς εξειδικευμένους στην εκπαίδευση

     

ενηλίκων

         

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα  σχετικά με το αντικείμενο της θέση

     

ΔΕΝ μοριοδοτείται επιμόρφωση διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών.

     
           

2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

   

50

   

2.1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

     

Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με  διοίκηση  και οργάνωση εκπαιδευτικών

50

   

προγραμμάτων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

       
         

(0,50  μόρια /μήνα πλήρους απασχόλησης με μέγιστο αριθμό μορίων τα  50 μόρια)

     
           

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

5

     

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη

5

   

πιστοποίηση)

       
         

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

2

   

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

3

   

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

5

   

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο και για μία μόνο

     

γλώσσα

         
           

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

15

     

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

         

Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς

     

ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

   

15

   

Μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας

   
     

και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων

     

μηνών, με ανώτατο όριο τις δεκαπέντε μονάδες.

         

ΣΥΝΟΛΟ

 

100

     

4.2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Ή ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

         

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως

     

ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως

     

εξής:

         

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

5%,

       

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)

10%

   

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)20%

     
             

 

 

 

 

 

 

$14.                   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση (Α) ή (Β) σε ένα και μόνο προκηρυσσόμενο Δήμο επιλογής τους. Η επιλογή περισσότερων θέσεων ή/και Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

 

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (http://applications.inedivim.gr), όπου και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

 

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή ή που αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Δευτέρα 28/4/2014 έως και Παρασκευή 9/5/2014 και ώρα 15:00.

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση / δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (εως 15:00μ.μ)  μέχρι και την Παρασκευή 16/5/2014 στη διεύθυνση :

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη,

111 43 Αθήνα.

 (Κεντρική Γραμματεία - 2ος  όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/4/21971/11/4/2014 Πρόσκληση για τη θέση :

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο Δήμο..........................

ή

(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 στο Δήμο..........................

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

$15.              ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο φάκελος θα εμπεριέχει αντίγραφα, συνοδευόμενα με  Υπεύθυνη Δήλωση περί της γνησιότητάς τους , τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω πίνακα μοριοδότησης τα ακόλουθα:

α) Τίτλοι Σπουδών – Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με τον τίτλο σπουδών και το απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, απαιτείται φωτοτυπία του τίτλου ή του Απολυτηρίου στον οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

β) Επαγγελματική εμπειρία

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας είναι τα εξής: 

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

•             Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

•             Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

•             Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής

•             Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης.

Στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες και ο προσδιορισμός πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναγωγής σε πλήρη απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση η επαγγελματική εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη.

 Σε περίπτωση  που στην Βεβαίωση Προϋπηρεσίας δεν αναφέρονται με σαφήνεια το είδος και οι αρμοδιότητες της εργασίας απαιτείται η Υποβολή ενδεικτικών αντιγράφων συμβάσεων  ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που να αναφέρεται το είδος/ αρμοδιότητες της εμπειρίας.

 

γ)  Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα Β).

δ) Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

ε) Αποδεικτικό πολυτεκνίας – τριτεκνίας – μονογεονεϊκής οικογένειας:

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε..

ζ) Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ο Επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται.

Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Αντιθέτως σε περίπτωση μη προσδιορισμού ωρών σε βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί το επίσημο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της πραγματοποιηθείσας επιμόρφωσης .

 

Σημείωσεις: 1) Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής.

2)Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι ανά ειδικότητα όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε :

α) σύμφωνα με την αίτησή του  και

β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση).

Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

$16.         ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

 

Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 ,Αθήνα

( Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος,)

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

 

Για τη με αρ. πρωτ. 660/4/21971/11/4/2014   Πρόσκληση για τη  θέση:

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8

ή

(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων ή ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα προηγείται ο έχων τα περισσότερα μόρια στο πεδίο της εργασιακής εμπειρίας. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων  ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει Ιεραρχική Προσφυγή κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 200 Ευρώ.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του Έργου και την έναρξη της λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΒΜ. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κάποιου Δήμου.

$17.              ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

 

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:

$11.       Α.Π.Υ. (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) ή Α.Ε. . (Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

$12.       Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν. 1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και

$18.               ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να έχει παράλληλη σύμβαση έργου με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως μέλος ομάδας έργου ή Περιφερειακό Στέλεχος στο ίδιο ή σε άλλο έργο, παρά μόνο ως εκπαιδευτής.

β) Το ίδιο πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση έργου σε δύο θέσεις στο πλαίσιο του ίδιου έργου.

Σύμφωνα με το ΠΔ164/2004, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες των έργων , εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας των  έργων (από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), εάν η νέα σύμβαση αφορά  στην εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα  :   213 1314 630,-   213 1314 633, - 213 1314 634,    213 1314 635,  - 213 1314 636, -  213 1314 637,  - 231 1314 638

       O Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

 

 

             Παναγιώτης  Μανούρης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ  ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ)

 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),

β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),

γ) Infotest (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18−12−2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOSCERTΕΠΕ)

θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30.9.2009)

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

α) ECDL Eλλάς Α.Ε.

• ECDL Core Certificate

• ECDL Start Certificate

• ECDL Progress Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.

• Cambridge International Diploma in IT Skills

• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

γ) Infotest

• Internet and Computing Core Certification (IC3)

• Microsoft Office Specialist (MOS)

• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)

• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων «Επεξεργασία Κειμένου», «Υπολογιστικά Φύλλα», «Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Παρουσιάσεις» και «Βάσεις Δεδομένων»)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

• ICT Intermediate A

• ICT Intermediate B

• ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ−CERT

• Key Cert IT Basic

• Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

• Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E.

• Basic I.T. Standard

• Basic I.T. Thematic

• Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΜΦΟΣΕΡΤ−INFOCERT ΕΠΕ

• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• Basic Office ,Business Office

Η ισχύς των πιστοποιητικών των παραπάνω φορέων, τα οποία εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2010, παρατείνεται έως 30/6/2013. (Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ Β/23696/20.12.2012)

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 30.6.2013, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα

οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ .και η ισχύς τους έληγε την 31.12.2012, με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30.6.2013. (Σχετική απόφαση ΕΟΠΠΕΠ Β/23696/20.12.2012).

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Πληροφορικής

− Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών

− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

− Επιστήμης Υπολογιστών

− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

− Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

− Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών

− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική

− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Πληροφορικής

− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

− Βιομηχανικής Πληροφορικής

− Πληροφορικής και Επικοινωνιών

− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

− Τηλεπληροφορικής και Διοίησης

− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

− Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή

− Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής − Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

− Απολυτήριος τίτλος:

i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπως προβλέπεται από το ΑΣΕΠ)

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ. Α΄», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται

η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE

LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −MASTERY− και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά

για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations

Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− ΤΟΥ EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL −EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ− USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL..

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19

του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19

του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).

• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C1

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2.

• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο Β2

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίω−

ση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών−Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• Πιστοποιητικό GROSSESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

KLEINESDEUTSCHESSPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.

ZENTRALEOBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.

ZERTIFIKATV.B.L.T. PROFESSIONALESLEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

GOETHEZERTIFIKATC1 του Ινστιτούτου Goethe.

ZENTRALEMITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.

PRUFUNGWIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

GOETHEZERTIFIKATB2 του Ινστιτούτου Goethe.

• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.

• ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.

• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .

• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.

•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

DIPLOMADILINGUAITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας).

DIPLOMAAVANZATODILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

CERTIFICAΤODICONOSCENZADELLALINGUAITALIANALIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

CERTIFICATOV.B.L.T. LIVELLOOPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

DIPLOMADILINGUAITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης).

• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).

• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).

• DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(γ) Καλή γνώση (Β2):

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή