ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Τηλέφωνο: 24273 50114

Fax: 24270 23618

e-mail: .

web site: www. skiathos.gr

 

    Σκιάθος, 19/03/2014

    Αριθμ. πρωτ.: 2924

ΕΡΓΟ: Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Σκιάθου προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό), για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Σκιάθου», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με έναρξη των εργασιών 1/5/2014, συνολικού προϋπολογισμού 220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% και διατιθέμενη πίστωση σε βάρος οικείου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2014 220.000,00€ Κ.Α. 20.6277.

Η έγκριση για την ανάθεση σε ιδιώτη έγινε με την υπ’ αριθμ. 35/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η κατάρτιση των όρων της παρούσας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 72/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Η πράξη ανάληψης υποχρέωσης θα αποσταλεί στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 1ο. Κανόνες δημοσιότητας

Η παρούσα διακήρυξη είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του δήμου στη διεύθυνση: www.skiathos.gr.

1.1      Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων, σε  μια (1) ημερήσια εφημερίδα δημοπρασιών, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

1.2    Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 2ο. Λήψη πληροφοριών

2.1   Η παρούσα διακήρυξη θα παραδίδεται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερομένους, εφόσον ζητηθεί έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της και μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

2.2   Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και η βεβαίωση, παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία, που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

2.3   Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δήμου, τηλ. 24273 50114, Φαξ: 24270 23618, Αρμόδιος υπάλληλος: Παπαβαγγέλη Γαρυφαλλιά.

Άρθρο 3ο. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

3.1   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σκιάθου ενώπιον της Επιτροπής, στις 14/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 09:00 και ώρα λήξης την 09:30.

3.2   Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, με ίδια παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.3   Προσφορές, που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού, που προβλέπουν οι παρ. 3.1 & 3.2, καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, δεν λαμβάνονται υπ' όψη και επιστρέφονται με απόδειξη χωρίς να αποσφραγιστούν.

3.4   Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει πρωτίστως τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 4ο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων) και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, προσωπικό, την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 5ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

5.1   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους, που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι.

5.2   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

α) Οι Έλληνες Πολίτες:

$11.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

$12.    Απόσπασμα Ποινικού μητρώου (πρωτότυπο), τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

$13.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

$14.    Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$15.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$16.    Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

$17.    Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον, που υποβάλει την προσφορά.

$18.    Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας.

Σε περίπτωση, που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ανάδοχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την  προσφορά εντός του «φακέλου δικαιολογητικών».

β) Αλλοδαποί:

$11.    Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

$12.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

$13.    Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.

$14.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

$15.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

$16.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάριση ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$17.    Πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$18.    Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$19.    Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά.

$110.Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού.

Σε περίπτωση, που στη χώρα τους ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή τους ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωσή τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εντός του «φακέλου δικαιολογητικών». Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

γ) Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:

$11.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

$12.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος τους. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$13.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος τους να δηλώνει ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτα από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

$14.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και ο διευθύνων σύμβουλός του ή ο διαχειριστής του δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$15.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$16.  Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης , από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$17.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$18.  Το καταστατικό ίδρυσης τους με όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις.

$19.  Τα ΦΕΚ στα οποία έχουν καταχωρηθεί η σύστασή τους και η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

$110.Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας. 

$111.Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου τους, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπός τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της. Το πρακτικό αυτό θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

δ) Οι συνεταιρισμοί:

$11.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

$12.  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπησή τους και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύστασή τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό των εκπροσώπων τους. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

$13.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

$14.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να δηλώνει ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

$15.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$16.  Πιστοποιητικά οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης , από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερα ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$17.  Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$18.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την προσφορά.

$19.    Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή τους ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

ε) Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

$11.  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

$12.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$13.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους να δηλώνει ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτα από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δ) δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητάς τους.

$14.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους και ο διευθύνων σύμβουλός τους ή ο διαχειριστής τους δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$15.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους, ως επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάριση ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας τους. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$16.  Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερα ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$17.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερα ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

$18.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον, που υποβάλει την προσφορά.

$19.  Το καταστατικό ίδρυσής τους με όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις.

$110.Έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει η καταχώρηση τους στα οικεία μητρώα και ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

$111.Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου τους, με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπός τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγισή της σε όλα τα στάδιά της. Το πρακτικό αυτό θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Σε περίπτωση που στη χώρα τους ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωσή τους ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωσή τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας τους στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

στ) Ενώσεις/ Κοινοπραξίες

$11.    Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

$12.  Πρέπει επίσης να κατατεθεί συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:              

Α. να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

Β. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά,

Γ. να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας

Δ. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

$13.  Να κατατεθεί πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο διαγωνισμό.

$14.  Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, θα υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

$15.  Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

$16.  Σε περίπτωση, που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από το Δήμο, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το Δήμο.

5.3   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

5.3.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται :

5.3.2  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας του ιδιόκτητου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού μηχανολογικού εξοπλισμού (σε είδος - τύπο και ποσότητα) που θα χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση του έργου και ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην παράγραφο 16.3 της παρούσης ως ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός (τα δε αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού θα περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς) καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών ιδιοκτησίας του απαιτούμενου εξοπλισμού (ελάχιστος που ορίζεται στο άρθρο 16.3 της παρούσας). Γίνονται δεκτά ως δικαιολογητικά ιδιοκτησίας: για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό τιμολόγια αγοράς.

5.3.3 Επικυρωμένο σε ισχύ αντίγραφο αποδεικτικού αδειοδότησης από την οικεία Νομαρχία ή Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την αποκομιδή/συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι σε θέση να εκτελούν τις συμβατικές εργασίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5.3.4 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5.3.5 Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής ποιότητας και διαχείρισης σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού :

1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του διαγωνιζόμενου παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά) και καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων.

2. Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 του διαγωνιζόμενου παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά) και καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων.

3. Πιστοποιητικό OHSAS 18001 του διαγωνιζόμενου παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά) και καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων.

4. Πιστοποιητικά άλλων αναγνωρισμένων προτύπων, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται με την αποδοχή απόδειξης εκ μέρους των υποψηφίων της πλήρωσης ισοδύναμων απαιτήσεων ποιοτικής διασφάλισης χωρίς την απόδειξη των εν λόγω διαπιστεύσεων.

5.3.6 Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ότι επισκέφτηκαν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο του έργου και έλαβαν γνώση  τον τοπικών συνθηκών σχετικά με το δημοπρατούμενο έργο.

Επί ποινή αποκλεισμού το σύνολο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Νόμου 1599/86 που θα υποβληθούν στους φακέλους δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 6ο. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

6.1   Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ, ήτοι  3.793,10 ευρώ.

6.2   Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται υπό μορφής γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφής εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.

6.3   Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα :

10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

6.4   Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.5    Η εγγύηση συμμετοχής, που αφορά τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός , επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόμενων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Άρθρο 7ο. Προσφορές

7.1   Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα με τις ενδείξεις «πρωτότυπο» και «αντίγραφο» αντίστοιχα, μέσα σε ένα κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις, που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Προσφορές, που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο.

β) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

7.2   Σε περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7.3   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής στοιχεία, που θα τοποθετούνται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς:

7.3.1  Ρητή αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων εργασιών και εξοπλισμών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των όρων της παρούσας.

7.3.2   Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικός πίνακας του Εφεδρικού ιδιόκτητου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού μηχανολογικού εξοπλισμού (σε είδος - τύπο και ποσότητα) που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ή βλαβών .

7.3.3  Μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου.

–  Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην προσφορά τους τα τεχνικά και μηχανικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό με τα οποία θα πραγματοποιούν το έργο καθώς και να προτείνουν την μεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεσή του.

–  Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην εκτέλεση του έργου.

–  Για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της εργολαβίας, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να διαθέτουν τον απαιτούμενο και κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό σε είδος, αριθμό και λειτουργικότητα που θα καθορίζουν στην προσφορά τους.

Ειδικότερα για τον προσφερόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό του εργολάβου θα αναφέρουν όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία και κυρίως:

–  Τύπος, Εργοστάσιο κατασκευής,

–  Στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία),

–  Γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά,

–  Λεπτομερή τεχνική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού του εργολάβου και ειδικότερα για την προσφερόμενη τεχνολογία,

–  Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

7.3.4 Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

$1   Τεχνική υποστήριξη, που θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος στον απασχολούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό του (συνεργείο, service, κλπ). Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ιδιόκτητου ή συνεργαζόμενου συνεργείου στην περιοχή του Δήμου. Σε περίπτωση ιδιόκτητου συνεργείου θα προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ή σε περίπτωση συνεργασίας αυτή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και service στο μηχανολογικό εξοπλισμό του διαγωνιζόμενου για όλη την διάρκεια του έργου .

$1   Πλύση και απολύμανση για λόγους δημόσιας υγείας των οχημάτων που θα παράσχει ο διαγωνιζόμενος στον απασχολούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη συνεργαζόμενου πλυντηρίου οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Η συνεργασία αυτή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον ιδιοκτήτη του πλυντηρίου, στην οποία θα αναφέρεται ότι θα παρέχει υπηρεσίες πλύσης και απολύμανσης στον μηχανολογικό και μηχανικό εξοπλισμό του διαγωνιζόμενου για όλη την διάρκεια του έργου .

$1   Τεκμηρίωση της ικανότητας να προβούν στην έναρξη των εργασιών εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

$1   Διάθεση επάρκειας έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού για την ομαλή εκτέλεση του έργου.

7.3.5  Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου:

Κάθε στοιχείο, που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση του διαγωνιζόμενου στην εκτέλεση αντίστοιχων εργολαβικών δραστηριοτήτων:

α) Δήλωση για εκτέλεση ή μη αντίστοιχων έργων με τις προσφερόμενες εργασίες, κατά τα τελευταία τρία έτη τουλάχιστον, που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και άλλους φορείς που έχουν εκτελέσει. Επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εκτέλεση αντίστοιχων έργων τουλάχιστον από τρία (3) παρόμοια έργα την τελευταία τριετία ίσο με το 50% του προϋπολογισμού (συμβάσεις, συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).

β) Στοιχεία, που να αποδεικνύουν την μορφή της επιχείρησης, την επιχειρηματική δομή της, το εύρος των δραστηριοτήτων της, το κύρος της, την οικονομική επιφάνειά της και την επαγγελματική αξιοπιστία της.

γ) Βιογραφικά σημειώματα, που βεβαιώνουν την εμπειρία στελεχών της επιχείρησης σε τέτοια έργα.

7.4   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7.5   Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

7.6   Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7.7   Οι προσφορές, οι βεβαιώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένες (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχέδια, προσπέκτους που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική).

Άρθρο 8ο. Προσφερόμενη τιμή

8.1   Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» και θα δίδεται υπό τη μορφή ποσοστού επί τοις εκατό έκπτωσης επί του συνολικού προϋπολογισμού (εκτός ΦΠΑ), για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών που ορίζεται στο άρθρο 16. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.

8.2   Οι προσφερόμενες τιμές και το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ και ποσοστό επί τοις εκατό. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

8.3   Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής.

8.4    Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:

Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού όπως προσδιορίζεται στην παρ. 16.3. Το service και συντήρησή, καθώς και τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, πλύση, κλπ) του συνόλου του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται στο έργο.

Την ασφαλιστική κάλυψη του έργου και του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ,  τέλη κυκλοφορίας, κλπ) του διαγωνιζόμενου.

Την αμοιβή του προσωπικού που θα απασχολήσει (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους. Την εποπτεία εκτέλεσης του έργου, κλπ. Τα αναλώσιμα (χαρτιά υγείας, καθαριστικά, σακούλες απορριμμάτων κλπ). Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν την τελική διάθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ.

Άρθρο 9ο. Χρόνος ισχύος προσφορών

9.1   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9.2   Η ισχύς των προσφορών θα ορίζεται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

9.3   Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9.4   Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον Δήμο πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο υπό ανάδειξη μειοδότης.

Άρθρο 10ο. Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές

10.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ' αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα, μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Ένσταση κατά συμμετοχής διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό , μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

10.2 Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

10.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 11ο. Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Ολοκλήρωση της διαδικασίας

11.1 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που προσδιορίζονται στο άρθρο 3, από την επιτροπή διαγωνισμού.

Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσης τους. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές που έχουν κατατεθεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυμίες των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με  σειρά καταγραφής τους στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν υπάρχουν και οι 3 φάκελοι, ή ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν είναι σφραγισμένος καλά, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των Διαγωνιζομένων, μονογράφει το περιεχόμενο τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται σε συνεδριάσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "Δικαιολογητικών Συμμετοχής" όλων των διαγωνιζομένων και για τους διαγωνιζόμενους που έγιναν δεκτοί στον Διαγωνισμό, η Επιτροπή προχωράει στο άνοιγμα των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών. Στους διαγωνιζόμενους των οποίων οι προσφορές δεν έγιναν δεκτές κατά την εξέταση των Δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή επιστρέφει σφραγισμένους τους φακέλους της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Η επιτροπή μονογράφει τα περιεχόμενα του φακέλου και εξετάζει τη συμφωνία τους με τα απαιτούμενα στην παρούσα Διακήρυξη αλλά και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει. Στην συνέχεια η συνεδρίαση της επιτροπής λύεται και συγγράφεται το σχετικό Πρακτικό. Μετά την ολοκλήρωση του, το σχετικό Πρακτικό τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού και εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή σχετικά με αυτές αλλά και σχετικά με τους διαγωνιζόμενους που έγιναν δεκτοί.

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εκδίκασης τυχόν αντιρρήσεων/ενστάσεων, η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση.

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που θα γίνουν δεκτές στον Διαγωνισμό, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την Επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.

11.2 Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό έκπτωσης. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και η εγγύηση του εκπίπτει υπέρ του δήμου λόγω ειδικής προς τούτο ποινής  και επαναλαμβάνεται η δημοπρασία διατηρούμενου του δικαιώματος της αποκατάστασης πάσης τυχόν ζημιάς του δήμου από την επανάληψη της δημοπρασίας εις βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με fax προς όλους τους διαγωνιζόμενους, εκτός του επιλεγέντος Αναδόχου. Η Οικονομική Επιτροπή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφαση της, να ανακαλέσει την Διακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσμα πριν ή μετά την κατακύρωση.

Εάν η οικονομική προσφορά του επιλεγέντος Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού καλεί με αποδεικτικό τον επιλεγέντα Ανάδοχο να υποβάλλει γραπτώς διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αφορούν:

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασία, των συνθηκών εργασίας, των αμοιβών των εργαζομένων και την ασφάλιση αυτών όπως ισχύουν με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ο Δήμος και η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει σε συνεννόηση με τον προσφέροντα την σύνθεση της προσφοράς βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών ελέγχει δηλ. εάν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά.

Ο Δήμος δύναται να αποκλείσει τον επιλεγέντα Ανάδοχο, εάν κατά την απόφαση του δεν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά και η σύμβαση ανατίθεται στον

επόμενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

Άρθρο 12ο. Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης έργου

12.1 Μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική επιτροπή αποστέλλεται στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το περιεχόμενο του έργου, την τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

12.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

12.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

12.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού και σχετική εισήγηση της Οικονομική Επιτροπής, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

12.5 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου και είναι σύμφωνο με την προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης.

12.6  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

Άρθρο 13ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

13.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας για εκτέλεση του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α..

13.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

13.3 Όλα όσα αναφέρονται στην παρ. 6.3 του άρθρου 6 της παρούσας και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

13.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, προσαυξημένου κατά δύο (2) μήνες.

13.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε δύο μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Άρθρο 14ο. Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών

14.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

14.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται μόλις εγκατασταθεί να υποβάλλει στην υπηρεσία του Δήμου κατάσταση που να εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και την χωρητικότητα των αυτοκινήτων που θα χρησιμοποιήσει.

14.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης του έργου κατά 10 εργασίμων ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας, και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

14.4 Στην αξιολόγηση των προσφορών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ικανότητα του διαγωνιζόμενου να προβεί στην έναρξη του έργου κατά την συμβατική προθεσμία.

Άρθρο 15ο. Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

15.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με έναρξη των εργασιών 1/5/2014.

Άρθρο 16ο. Αντικείμενο έργου

16.1  Διάκριση χώρου εργασίας

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές του Δήμου Σκιάθου:

Για την αποκομιδή

Επιβατικός Λιμένας από περίπτερο Ξύδη – Παραλιακή – Αμμουδιά – Αεροδρόμιο – Ξάνεμο - Πούντα.

Περιφερειακή οδός από Λιμάνι - Ακρόπολη – Νεκροταφείο, Μεγάλη Άμμος έως Κουκουναριές.

Αγία Παρασκευή – ΠλατανιάςΚολιός – Καλαμάκι – Τρούλος – Ζορμπάδες – Ασέληνος.

Για τους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων

Σε όλο τον Δήμο όπου παρουσιάζεται ανάγκη και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, που θα δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει για την αποκομιδή και διάθεση των παραγόμενων απορριμμάτων καθώς και με τους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων. Επειδή η εργασία σχετίζεται µε την καθαριότητα και την υγεία των κατοίκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όσον το δυνατόν τελειότερα βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να αποκοµίζει τα απορρίμματα όσα θα χρειαστεί για να παραµένει ο Δήμος καθαρός.

16.2 Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου

16.2.1 Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και υποβοήθηση του έργου των απορριμματοφόρων του Δήμου

Ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων με την απασχόληση του κατάλληλου ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και έμπειρου προσωπικού (εργάτες, οδηγοί).

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τα παρακάτω οχήματα και προσωπικό, που είναι απαραίτητο για την επάνδρωση των παρακάτω απορριμματοφόρων οχημάτων:

Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16μ3 για εφταήμερη εργασία (1 οδηγός, 2 εργάτες)

Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6μ3 για εφταήμερη εργασία (1 οδηγός, 2 εργάτες), περιλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα) την αμοιβή του πληρώματος (μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους στις περιοχές του Δήμου Σκιάθου.

Τα οχήματα θα επανδρώνονται με έξι (6) άτομα αποτελούμενα από δυο (2) οδηγούς και τέσσερις (4) εργάτες.

Οι ανωτέρω εργάτες θα φροντίζουν την περισυλλογή των οικιακού τύπου απορριμμάτων και την φόρτωση τους στα απορριμματοφόρα από όλες τις κατοικημένες περιοχές, οικοδομικά τετράγωνα, οδούς, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εντός και εκτός σχεδίου πόλεως που βρίσκονται εντός του χώρου συμβατικής εργασίας.

Οι εργάτες θα παραλαμβάνουν χωρίς αντίρρηση όλα τα απορρίμματα που θα τους παραδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε κάδους, είτε έξω από αυτούς μέσα σε πλαστικές σακούλες, είτε ελεύθερα στον δρόμο και ειδικότερα:

$1        απορρίμματα των οικιών, ιδρυμάτων, εκκλησιών, σχολείων, καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, γραφείων, κλπ.

$1        απορρίμματα που προέρχονται από καθαρισμό οδών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

$1        υπολείμματα που προέρχονται από κοπή «γκαζόν» ή κλαδέματα.

$1        τα τυχόν πτώματα ζώων και πτηνών.

Οι εργάτες της Αναδόχου με αποκλειστική τους ευθύνη θα επαναφέρουν τους κάδους στις ορισμένες από τον Δήμο θέσεις.

Τα οχήματα αποκομιδής και το προσωπικό που τα στελεχώνει θα απασχολούνται με το παρακάτω πρόγραμμα:

Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16μ3 για εφταήμερη εργασία με ένα (1) πλήρες πρόγραμμα αποκομιδής ανά ημέρα από τις περιοχές :

Επιβατικός Λιμένας από περίπτερο Ξύδη – Παραλιακή - Αμμουδιά – Αεροδρόμιο – Ξάνεμο

Περιφερειακή οδός από Λιμάνι – Ακρόπολη – Νεκροταφείο, Μεγάλη Άμμος έως Κουκουναριές

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6μ3 για εφταήμερη εργασία με ένα (1) πλήρες πρόγραμμα αποκομιδής ανά ημέρα από τις περιοχές :

Πούντα - Αγία Παρασκευή – Πλατανιάς – Κολιός – Καλαμάκι – Τρούλος - Ζορμπάδες – Ασέληνος.

$116.2.2Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το χειρονακτικό καθαρισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων με το ανάλογο προσωπικό και μέσα συγκεκριμένα:

Για τις εργασίες χειρωνακτικού καθαρισμού θα απασχοληθεί έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και η παρεχόμενη εργασία χειρωνακτικού καθαρισμού θα εκτελείται από τρία (3) άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής. Τα άτομα αυτά θα απασχολούνται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε μια κυλιόμενη βάρδια ανά ημέρα εργασίας. Τα άτομα θα εκτελούν εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. Στον χειρωνακτικό καθαρισμό θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες σχετικά την τοποθέτηση στα WC στην παραλία Κουκουναριές αναλώσιμων (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, σακούλες απορριμμάτων, κλπ) και καθαριστικών.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η καθαριότητα των οδών, πλατειών, κοινόχρηστων χώρων, το άδειασμα των καλαθιών μικροαπορριμμάτων που βρίσκονται εντός των χώρων συμβατικής εργασίας καθώς και τακτικός ο καθαρισμός και η τοποθέτηση αναλώσιμων (χαρτιά υγειάς κλπ) των WC που βρίσκονται στην παραλία Κουκουναριές. Επειδή η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας σχετίζεται τόσο με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης, όσο και με την υγεία των κατοίκων, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τον καθαρισμό όσον το δυνατόν τελειότερα, βάσει των όρων της παρούσας μελέτης, και των οδηγιών της επιβλέπουσας υπηρεσίας ώστε να παραμείνει η περιοχή της συμβατικής του εργασίας καθαρή.

Για την εργασία αυτή θα απασχολεί έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό εφοδιασμένο με ειδικά τροχήλατα αμαξίδια, πλαστικούς σάκους, σκούπες, φαράσια και αναλώσιμα (χαρτιά υγείας, καθαριστικά κλπ). Η κατανομή του προσωπικού σε τομείς θα γίνεται σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

16.3 Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων για τον μηχανολογικό εξοπλισμό

Ο εξοπλισμός που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ιδιόκτητος στο 100% κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Ως ελάχιστος μηχανολογικός εξοπλισμός που θα πρέπει να διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου (επί ποινή αποκλεισμού) είναι:

$1      Ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 16μ3

$1      Ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6μ3

$1      Τουλάχιστον τρία (3) καροτσάκια οδοκαθαρισμού  

Επί ποινή αποκλεισμού όλα τα παραπάνω οχήματα θα είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EUROIV και πρώτη άδεια κυκλοφορίας 2008 και μετά.

Με την εγκατάσταση στο έργο, τα οχήματα του αναδόχου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις απαραίτητες άδειες κυκλοφορίας, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και να είναι ασφαλισμένα – καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης – όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα ελεγχθούν από τον Δήμο με την ανάληψη καθηκόντων από τον ανάδοχο.

Επίσης επί ποινή αποκλεισμού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με το σύνολο του ιδιόκτητου εξοπλισμού που διαθέτουν προκειμένου να αποδείξουν την δυνατότητα αντικατάστασης των ανωτέρω οχημάτων λόγω βλάβης ή την κάλυψη εκτάκτων αναγκών από την οποία θα προκύπτει η ύπαρξη τουλάχιστον ενός (1) ιδιόκτητου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3 και ενός (1) ιδιόκτητου απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 4-6 m3 κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 17ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου

17.1   Επί ποινή αποκλεισμού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας και να λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.

17.2   Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στην διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα.

17.3   Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χώρου εργασίας, διαθέτοντας με δαπάνες του τα αναγκαία μέσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό (οδηγοί, χειριστές, εργατικό προσωπικό και εποπτεία) για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

17.4   Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά (ανάλογα με την εποχή) να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού, ώστε ο χώρος της συμβατικής εργασίας του να εμφανίζει πολιτισμένη εικόνα καθ' όλη την χρονική περίοδο της διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης.

17.5   Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι).

17.6   Επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση, που θα εφαρμόσουν (συνεργεία, σέρβις, πλύση εξοπλισμού κλπ).

17.7   Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

17.8   Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνη εποπτεία, προκειμένου να συντονίζει το έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.

17.9   Το έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί και χειριστές θα έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδηγήσεως και επαρκή προϋπηρεσία.

17.10 Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου

17.11 Το προσωπικό του ανάδοχου θα φορά ειδική στολή με τα διακριτικά στοιχεία του Δήμου και του ιδίου.

17.12 Επί ποινή αποκλεισμού ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και επιβάλλεται να πλένεται κατά τακτικά διαστήματα τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα στο σύνολο του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα οχήματα και καροτσάκια οδοκαθαριστών).

17.13 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Η διακοπή εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα 24 ωρών. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην επανόρθωση της.

17.14 Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.

17.15 Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

17.16 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

17.17 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να δίνει γραπτή ενημέρωση στον Δήμο, δια της εποπτείας του, για περιπτώσεις που οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προβαίνει στην απόρριψη αντικειμένων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην ρύπανση δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου, απόθεση οικοδομικών υλικών κλπ.

17.18 Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δέσμευση του ανάδοχου να προσλάβει προσωπικό που κατά προτεραιότητα θα είναι δημότες Σκιάθου και θα αναφερθεί στο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 18ο. Παραλαβή και πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών

18.1   Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα στο τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/5 της  συμβατικής συνολικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης που θα εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.

18.2   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

18.3   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθεισών εργασιών είναι το μηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το τιμολόγιο του ανάδοχου και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 19ο. Δαπάνη του Έργου

Η συνολική δαπάνη του έργου διάρκειας πέντε (5) μηνών προϋπολογίζεται στο ποσό των 220.000,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% .

Άρθρο 20ο. Επιβαρύνσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.

Άρθρο 21ο. Ρήτρες

21.1   Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα πέντε χιλιάδων ευρώ   (5.000,00€) για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 15 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

21.2   Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.

21.3   Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών καθαριότητας. Διευκρινίζεται ότι η διακοπή των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της μίας ημέρας με υπαιτιότητα του ανάδοχου. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται, ως ρήτρα ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), ανά περίπτωση και για κάθε ημέρα διακοπής.

21.4   Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με την συμβατική ημερήσια πιστοποιούμενη αμοιβή του εργολάβου, για τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς.

21.5   Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής του συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

Άρθρο 22ο. Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία, που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

γ) Η προσφορά του ανάδοχου.

Άρθρο 23ο. Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις:

$11.  του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

$12.  του Π.Δ. 60/07 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992».

$13.  της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

$14.  του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

$15.  του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 138/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  και λοιπές διατάξεις».

$16.   του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14.02.2005) «Περί μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και   την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/10.11.2005) «περί τροποποίησης του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

$17.  του Ν. 3886/2010  (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

$18.  της ΚΥΑ 114218/97 «Περί κατάρτισης πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

$19.  της ΚΥΑ 69728/824/96 «Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

$110.      της ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί μέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών

αποβλήτων- Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».

$111.      του Ν. 1959/91 «Περί οδικών μεταφορών και λοιπών διατάξεων».

$112.      των σχετικών ισχυόντων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο Περιβάλλον και τη Διαχείριση στερεών αποβλήτων γενικότερα.

$113.      της με αριθμό 1/2006 εγκυκλίου (Δ17γ/09/9/ΦΝ 417/18.01.2006) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

$114.      των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

$115.      όλων των σχετικών εγκυκλίων, που αφορούν στο εν λόγω έργο και της κοινοτικής νομοθεσίας.

$116.      το Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’ – 15 /7/2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»

Άρθρο 24ο. Άλλα στοιχεία

24.1 Ο Δήμος Σκιάθου δεν θα δεχτεί προσφορές που θα υπερβούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

24.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισμού.

24.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου

ΝικόλαοςΠλωμαρίτης

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή