ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ: 13/02/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1280 Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος Τηλ.: 24273 50111 Φαξ: 24270 23618 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 270/81 ( Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81) 2. Το Ν. 3852/2010 3. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 4. Την αριθμ. 104/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή χρήσης του μίσθιου ( Ν 2 ) ακινήτου – καταστήματος( Άδεια οικοδομής 254/1985) που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας για να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείο . 5. την αριθμ. 8/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικού Συμβουλίου περί Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες. 6. την 21/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκιάθου την 28η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) , και ώρα 11:30 και θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου 22 τ.μ.(No 2) που περιλαμβάνει ένα ενιαίο χώρο με ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κατάστημα κάθε υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και ιχθυοπωλείου . Με τους παρακάτω όρους Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι στη Σκιάθο ενώπιον της αρμόδιας από το νόμο επιτροπής την 28η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η αρμόδια Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Στην περίπτωση που η δημοπρασία αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας. Άρθρο 2. τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 200,00 Ευρώ μηνιαίως, κατά την διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ΠΕΝΗΝΤΑ Ευρώ ( 50,00 Ευρώ ), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. Άρθρο 3. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από 10:00π.μ. έως και 11:00 π.μ. τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο 2. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ΕΝΑ ΕΤΟΣ της μίσθωσης (ΕΤΗΣΙΑ) ήτοι 240,00 Ευρώ η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου, μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για όλη την διάρκεια της μίσθωσης 4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Σκιάθου. 5. Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), 7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. 8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 9. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται καθώς και της πραγματικής κατάστασης. 11. Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α)υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β)όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου πλην αποθήκης. 13. ‘Ολες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού κατ των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 14. Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν: · Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική ενημερότητα) · Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) · Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του · Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Σκιάθου. · Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο και · Αντίγραφο ( επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της επιλογής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος. Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής : A) όσοι έχουν καταδικαστεί: · Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. · Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών · Για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους του ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ για ΑΕ. · Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και · Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και Β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις του Δήμου. Άρθρο 4. Ο τελευταίος πλειοδότης μαζί με τον εγγυητή του, υποχρεούται, όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Άρθρο 5. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρη την διάρκεια της μίσθωσης έξη έτη η οποία θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη της συμβάσεως και την αποχώρηση του από το μίσθιο και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. Διαφορετικά θα καταπίπτει για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών οποτεδήποτε αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες . Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών και την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης. Άρθρο 6. Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, ούτε από τη καθυστέρηση της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως. Άρθρο 7. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σκιάθου εντός της τελευταίας πενταετίας. Δεν θα γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, όσοι ενδιαφερόμενοι ( φυσικά πρόσωπα, εταιρείες κάθε νομικής μορφής καθώς και τα εταιρικά μέλη αυτών ) κατά την διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας είναι μισθωτές Δημοτικών Ακίνητων του Δήμου Σκιάθου. Άρθρο 8. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου έως την 5η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός, υπό ποινή λύσεως της μισθώσεως και εξώσεως του μισθωτού, αν καθυστερήσει την καταβολή του μισθώματος περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, ευθυνόμενος και για την καταβολή και των υπολοίπων μηνιαίων μισθωμάτων μέχρι την λήξη του χρόνου μισθώσεως. Η παραπάνω ευθύνη ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση θα λυθεί με υπαιτιότητα του μισθωτή Άρθρο 9. Στο μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει αλλά και στο κάθε μετέπειτα αναπροσαρμοζόμενο μηνιαίο μίσθωμα θα προστίθεται το τέλος χαρτοσήμου και το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή. Άρθρο 10. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σε περίπτωση που η υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης πραγματοποιηθεί : α) το Α΄ εξάμηνο θα λαμβάνεται υπόψη ο τιμάριθμος του μηνός Οκτωβρίου όπως ανακοινώνεται τον μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου εξαμήνου ( σύγκριση τιμών του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους με τις τιμές του μηνός Οκτωβρίου προηγούμενου έτους εξάμηνο κάθε έτους και β) το Β’ εξάμηνο θα λαμβάνεται υπόψη ο τιμάριθμος του μηνός Μαΐου όπως ανακοινώνεται τον μήνα Ιούνιο του προηγούμενου εξαμήνου ( σύγκριση τιμών μηνός Μαΐου εκάστου έτους με τις τιμές του μηνός Μαΐου προηγούμενο έτους ). Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Στο ετήσιο ποσό που θα προκύψει αλλά και στο κάθε μετέπειτα αναπροσαρμοζόμενο ετήσιο ποσό θα προστίθεται το τέλος χαρτοσήμου και το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ. Άρθρο 11. Μετά τη λήξη της σύμβασης ο ποιούμενος τη χρήση του παραχωρηθέντος μισθίου υποχρεούται να αποδώσει αυτό ελεύθερο προς χρήση, διαφορετικά ο Δήμος Σκιάθου θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και οι δαπάνες αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή ζημιών και εν γένει επαναφοράς του μισθίου στην αρχική του μορφή ως είχε στο χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως, θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν κατά τις διατάξεις βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοτικών εσόδων. Άρθρο 12. Η παραχώρηση της χρήσεως αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και της καταβολής του προαναφερθέντος ποσού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, και λήγει μετά την παρέλευση 6 ετών, ακριβώς δυνάμενη να επεκταθεί εφόσον πληροί αθροιστικά τους πιο κάτω όρους: α)Εξόφληση μισθωμάτων μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες β)Τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως γ)Έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της δ)Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 13. Σε περίπτωση που η μίσθωση παραταθεί για οπουδήποτε λόγο , και μετά την πάροδο της τελικής συμβατικής διάρκειας το μηνιαίο μίσθωμα, θα αναπροσαρμόζεται α) για το πρώτο έτος πέραν της συμβατικής διάρκειας σε ποσοστό 20% και β) για τα υπόλοιπα έτη θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος σε σχέση με το μίσθωμα του αμέσως προηγούμενου έτους. Άρθρο 14. Καμία μετατροπή των υφιστάμενων του μισθίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής που θα πραγματοποιηθεί στο μίσθιο, βαρύνει τον μισθωτή και γίνεται με ευθύνη του. Οι δαπάνες αυτές παραμένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, εφόσον δεν μπορούν να αποσπαστούν απ’ αυτό χωρίς να προκληθεί βλάβη του. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να συντηρεί αυτό και τις εγκαταστάσεις του και να αποκαθιστά με δική του φροντίδα και δικά του έξοδα τυχόν ζημίες που θα προξενηθούν σ’ αυτό από οποιαδήποτε αιτία, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του μισθίου χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 15. Το μίσθιο παραχωρείται ως έχει και ευρίσκεται, χωρίς ο Δήμος Σκιάθου να έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάστασή του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού και συνεπώς δεν υποχρεούται (ο Δήμος Σκιάθου) στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μισθώσεως εξ’ αυτού του λόγου. Άρθρο 16. Σιωπηρά αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου, ολική ή μερική, από τον μισθωτή, απαγορεύεται απολύτως. Η εκμετάλλευση του μισθίου θα γίνεται προσωπικώς από τον μισθωτή. Η μεταβίβαση του δικαιώματος μισθώσεως του καταστήματος σε τρίτο απαγορεύεται και η θεωρούμενη εκμίσθωση αποτελεί λόγο άμεσης έξωσης και διάλυσης της μισθώσεως από το Δήμο Σκιάθου και δεν επιτρέπεται η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής. Επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη γιατί θα αποτελεί λόγο άμεσης έξωσης και διάλυσης της μίσθωσης από το Δήμο Σκιάθου. Άρθρο 17. Η λειτουργία του καταστήματος είναι υποχρεωτική καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Άρθρο 18. Ο Δήμος Σκιάθου έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσεως της σύμβασης εφόσον είναι αναγκαία η ιδιόχρηση του ακινήτου πριν τη λήξη της μισθώσεως αφού προηγηθεί ειδοποίηση του μισθωτή προ ενός μηνός. Άρθρο 19. Ο μισθωτής υποχρεούται, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να τηρεί με ακρίβεια τις αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές διατάξεις οι οποίες αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο. Ο εκμισθωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς το αν το μίσθιο πληρεί τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που θα ασκήσει σ’ αυτό ο μισθωτής και εν γένει δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση άρνησης της αρμόδιας αρχής να χορηγήσει άδεια λειτουργίας του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη) για λόγους που αφορούν το μίσθιο. Άρθρο 20. Η από μέρους του μισθωτή αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, που όλοι θεωρούνται ως ουσιώδεις και θα είναι όροι της μισθωτικής συμβάσεως που θα υπογραφεί, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος συνεπάγεται τη λύση της μισθώσεως και την έξωση του μισθωτή, καθώς και την κατάπτωση εις βάρος αυτού και υπέρ του Δήμου Σκιάθου της καταβληθείσας εγγυοδοσίας. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή ή πρόωρης λήξης της μίσθωσης με υπαιτιότητά του, η καταβληθείσα εγγυοδοσία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκιάθου και ο μισθωτής θα υποχρεούται στην καταβολή όλων των μισθωμάτων που αφορούν στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της μίσθωσης , καθιστάμενων αυτών ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Άρθρο 21. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται εξ ολοκλήρου εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη. Άρθρο 22. Η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του μισθίου καταστήματος θα γίνει από τη ΔΕΗ και τη Δ.Ε.Υ.Α. αντίστοιχα στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη και όλες οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αυτόν, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού είναι υποχρεωμένος ο μισθωτής να προσκομίσει έγγραφο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο όνομα του . Άρθρο 23. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Άρθρο 24. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981 καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ( ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ), σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα ( ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) και μια εφημερίδα των Αθηνών ( ΗΧΩ των Δημοπρασιών) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή