ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ: 14-02-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1332 Τ.Κ. 37002 -Σκιάθος Τηλ.: 24273 50111 Φαξ: 24270 23618 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Tο Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81), 2. Tο άρθρο 192 Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), 3. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 4. Την αριθμ. 305/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 5. την αριθμ. 9/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες 6. Την αριθμ.22/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας Διακηρύττει ότι, στη Σκιάθο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου στο Μπούρτζι την 10η του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) , και από ώρα 11:30 θα γίνει ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο Επιτροπής, φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) του Π.Δ. 270/1981, (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81) και του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων», για την εκμίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ , του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας. Το εν λόγω ακίνητο ισόγειο πετρόχτιστο προ του έτους 1950 πάνω σε εσοχή βράχου, με ξύλινη επένδυση, με εσωτερική και εξωτερική διαρρύθμιση, εμβαδού 63,63 τμ, που βρίσκεται στη θέση ΜΠΟΥΡΤΖΙ. Κουζίνα και λάντζα 28,60 τμ Αποθήκη 4 τμ Τραπεζοκαθίσματα εσωτερικά 7 τμ Τοιχοποιία κτιρίου 10,03 τμ Κεντρικό ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 14 τμ ( πλέον 7τμ σε περίπτωση που ο εκμισθωτής θέλει να τοποθετήσει μη μόνιμους υαλοπίνακες προκειμένου να προστατεύσει το χώρο αυτό), Εξωτερικό υπαίθριο χώρο εμβαδού 426 τμ του πέριξ χώρου εκατέρωθεν αυτού.( αριστερά και δεξιά) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, Τουαλέτες και προθάλαμος ( ανεξάρτητος χώρος εμβαδού 21,72 τμ περίπου) σύμφωνα με τις κατόψεις και τομές κτιρίου του Μηχανολόγου Μηχανικού Παπαβαγγέλη Τριαντάφυλλου. Η εκμίσθωση του ακινήτου δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, γιατί το μίσθιο βρίσκεται εντός Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου – Δημοτικού άλσους, καθόσον η νησίδα «Μπούρτζι» έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χαρίζει ιδιαίτερης προστασίας και μέριμνας ( Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ αριθμ.237/29-4-1983, Απόφαση 63497/17-03-1983 Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνας Μερκούρη). ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ''Μπούρτζι'' στη Σκιάθο, ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπής την 10η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. Άρθρο 2. ο παραχωρούμενος προς εκμίσθωση χώρος αποτελεί τμήμα της νησίδας ΜΠΟΥΡΤΖΙ που ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο Σκιάθου, πρόκειται για ένα προ του έτους 1950 ισόγειο πετρόχτιστο ακίνητο πάνω σε εσοχή βράχου, με ξύλινη επένδυση, με εσωτερική και εξωτερική διαρρύθμιση, εμβαδού 63,63 τμ, και περιλαμβάνει: · Κουζίνα και λάντζα 28,60 τμ · Αποθήκη 4 τμ · Τραπεζοκαθίσματα εσωτερικά 7 τμ · Τοιχοποιία κτιρίου 10,03 τμ · Κεντρικό ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 14 τμ (πλέον 7τμ σε περίπτωση που ο εκμισθωτής θέλει να τοποθετήσει μη μόνιμους υαλοπίνακες προκειμένου να προστατεύσει το χώρο αυτό ), · Εξωτερικό υπαίθριο χώρο εμβαδού 426 τμ του πέριξ χώρου εκατέρωθεν αυτού ( αριστερά και δεξιά ) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, Τουαλέτες και προθάλαμος ( ανεξάρτητος χώρος εμβαδού 21,72 τμ περίπου) σύμφωνα με τις κατόψεις και τομές κτιρίου του Μηχανολόγου Μηχανικού Παπαβαγγέλη Τριαντάφυλλου. Άρθρο 3. Η δημοπρασία, θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, ή αν κριθεί ο φάκελος του αναπτυξιακού-επενδυτικού σχεδίου ότι δεν συμβαδίζει με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη της χερσονησίδας, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. Άρθρο 4. ΤΟ μίσθιο παραχωρείται ως έχει με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ερμάρια-ντουλάπια-ψυγεία-πάγκοι καθώς και τον υαλικό εξοπλισμό που βρίσκονται στο χώρο της κουζίνας, τα οποία και θα παραδοθούν ως έχουν μετά τη λήξη της μίσθωσης . Άρθρο 5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής και από ώρα 10:00 π.μ έως και 11:00 π.μ. Α) φάκελο δικαιολογητικών και Β)φάκελο Αναπτυξιακού-Επενδυτικού σχεδίου 5.1 Στο φάκελο (Α) δικαιολογητικών πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού : 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αν είναι φυσικό πρόσωπο 2. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία 3. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου για ΕΝΑ ΕΤΟΣ της μίσθωσης (ΕΤΗΣΙΑ) ήτοι 5.000,00 Ευρώ η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραμείνει στην υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου, μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας, ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για όλη την διάρκεια της μίσθωσης ( ΕΠΤΑΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ). 4. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και Υπεύθυνη Δήλωση των εταίρων μη συμμετοχής σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής η οποία έχει οφειλές προς τον Δήμο Σκιάθου. 5. Βεβαίωση από την Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου & Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του συμμετέχοντος (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία), 7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. 8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 9. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια διαμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου. 11. Πληρεξούσιο Συμβολαιογραφικό εφόσον ο συμμετέχων ή α)υποβάλει τα δικαιολογητικά μέσω αντιπροσώπου ή β)όταν πλειοδοτεί μέσω αντιπροσώπου 12. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η χρήση του μισθίου. 13. ‘Ολες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού κατ των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές ( ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 14. Αναφορικά με το πρόσωπο του εγγυητή θα πρέπει να προσκομιστούν: · Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για χρέη προς το Δημόσιο ( φορολογική ενημερότητα) · Θεωρημένο αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 ( ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) · Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του · Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν οφείλει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάθου και στην ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ. · Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιαδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο και · Αντίγραφο ( επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της επιλογής. Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος. Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής : α) όσοι έχουν καταδικαστεί: · Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. · Για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών · Για παραβίαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους του ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του ΔΣ για ΑΕ. · Για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία και β) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Σκιάθου, στο νομικό πρόσωπο και επιχείρηση του Δήμου. 5.2. Στο ( Β ) φάκελο Αναπτυξιακού-Επενδυτικού σχεδίου πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά όλα επί ποινή αποκλεισμού : 1) Για το Γενικό Σχέδιο Λειτουργίας : · Έκθεση που θα περιγράφει την γενική λειτουργία του καταστήματος ( προσδιορισμός χρήσης μισθίου ) με αναφορά στον τρόπο λειτουργίας, τα προαναφερόμενα είδη και υπηρεσίες, το ωράριο λειτουργίας, περίοδος λειτουργίας, την εκτίμηση απασχολούμενου προσωπικού, την τυχόν ειδική τιμολογιακή πολιτική σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, για ειδικές ομάδες, συνταξιούχους κατοίκους του νησιού, μαθητές κτλ. 2) Για Σχέδια Γενικής Διαμόρφωσης Χώρου · Κάτοψη γενικής διάταξης χώρου ΚΛ 1:100 η οποία θα περιλαμβάνει την διαμόρφωση του χώρου, την διάταξη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και σκιαδίων. · Τεχνική έκθεση με φωτογραφίες και προδιαγραφές τυποποιημένων τραπεζοκαθισμάτων και επίπλων που θα ενταχθούν στο διαμορφούμενο χώρο. Τα τραπεζοκαθίσματα και γενικά ο εξοπλισμός πρέπει να ταιριάζουν αισθητικά στο χώρο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αλλοίωση του περιβάλλοντος. · Σχέδιο διάταξης φωτισμού ΚΛ 1:200 και τεχνική έκθεση, όπου θα περιγράφεται η διάταξη η ένταση και η χρωματική χρεία των φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό τόσο του χώρου του καταστήματος όσο και της ευρύτερης περιμέτρου με σκοπό την ανάδειξη της διαδρομής και του ιστορικού μνημείου, το οποίο θα αποτελεί και υποχρέωση του πλειοδότη. 3) Για Ανταποδοτικές Δράσεις · Ο πλειοδότης θα οφείλει να συμμετέχει και να φιλοξενεί δράσεις του Δήμου Σκιάθου που θα ενισχύουν τα πολιτιστικά δρώμενα και την προβολή του νησιού και να προσφέρει έκπτωση ( 30% ) σε παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά στους οργανωτές και συμμετέχοντες στη διεξαγωγή δράσεων , μουσικών συναυλιών κλπ. · Στα πλαίσια της στήριξης της προσπάθειας τουριστικής προβολής του νησιού θα πρέπει να παραχωρεί το χώρο να προσφέρει έκπτωση ( 30% ) σε παρεχόμενες υπηρεσίες και αγαθά σε εκδηλώσεις προβολής του νησιού, φιλοξενίας δημοσιογράφων, ομαδικές εκδηλώσεις κτλ. του Δήμου Σκιάθου. · Στα πλαίσια τοπικών εορτών και συγκεκριμένα στα ΚΑΤΣΩΝΕΙΑ , στην επέτειο της πυρπόλησης Σκιάθου την 23η Αυγούστου και σε μια ακόμη εκδήλωση μετά από συνεννόηση με τον Δήμο Σκιάθου, οφείλει να φιλοξενεί τους διοργανωτές και συμμετέχοντες σε αυτές καθώς και να τους παρέχει δωρεάν καφέ αναψυκτικά ούζο και λουκούμια . · Για τις παραπάνω εκδηλώσεις θα ενημερώνεται ο πλειοδότης τρεις ημέρες νωρίτερα και θα δεσμεύεται για την τήρηση. · Για τις ανταποδοτικές δράσεις οι ενδιαφερόμενοι θα δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών του αναπτυξιακού –επενδυτικού φακέλου αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την διαδικασία της επιλογής. Επίσης η επιτροπή κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, μπορεί να αποκλείσει με αιτιολογημένη απόφασή της η οποία αναγράφεται στα πρακτικά, ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία της φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας αν κρίνει ότι τα υποβληθέντα ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά του αναπτυξιακού-επενδυτικού φακέλου δεν συμβαδίζουν με την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη της χερσονησίδας. Άρθρο 6. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε επτά ( 7 ) έτη .Ειδικότερα, η μίσθωση αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/12/2020 , οπότε και ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο και να εγκαταλείψει την παραχωρηθείσα έκταση. Άρθρο 7. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία, όποιοι (ΠΛΕΙΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ) έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σκιάθου εντός της τελευταίας πενταετίας. Άρθρο 8. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πενήντα Χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ) Ευρώ. Άρθρο 9. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε επόμενη προσφορά πλειοδοσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των Χιλίων Ευρώ (1.000,00), της αμέσως προηγηθείσας προσφοράς. Άρθρο 10. Ο τελευταίος πλειοδότης μαζί με τον εγγυητή του, υποχρεούται, όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Άρθρο. 11 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% επί του επιτευχθησομένου μισθώματος υπολογιζόμενου για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης η οποία θα επιστραφεί στον μισθωτή μετά την λήξη της συμβάσεως και την αποχώρηση του από το μίσθιο και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. Διαφορετικά θα καταπίπτει για την κάλυψη αντίστοιχης αξίας οφειλών οποτεδήποτε αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες . Η εγγυητική επιστολή θα εγγυάται την εμπρόθεσμη καταβολή των ποσών και την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης και το ποσό αυτής δεν μπορεί να συμψηφιστεί από τον μισθωτή με οφειλόμενα μισθώματα. Άρθρο. 12 Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Άρθρο. 13 Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, ούτε από τη καθυστέρηση της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως. Άρθρο. 14 Μετά τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε όποια κατάσταση το παρέλαβε ευθυνόμενος σε αποκατάσταση κάθε φθοράς , βλάβης ή ζημιάς πέρα από τη συνήθη χρήση. Διαφορετικά ο Δήμος Σκιάθου θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο και οι δαπάνες αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών ή ζημιών και εν γένει επαναφοράς του μισθίου στην αρχική του μορφή ως είχε στο χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως, θα βαρύνουν τον μισθωτή και θα βεβαιωθούν και εισπραχθούν κατά τις διατάξεις βεβαιώσεως και εισπράξεως των δημοτικών εσόδων. Άρθρο. 15 Τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο πέραν του χρόνου της λήξεως της συμβάσεως, θα τον επιβαρύνει με ημερήσια ποινική ρήτρα ποσού Πέντε Χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ), πέραν του οφειλόμενου μισθώματος και για όσο χρόνο θα κάνει χρήση του μισθίου, συνομολογούμενος από τώρα της ποινικής ρήτρας αυτής ως εύλογης και δίκαιης. Άρθρο. 16 Η εκμίσθωση του ακινήτου δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, γιατί το μίσθιο βρίσκεται εντός Κοινόχρηστου Δημοτικού Χώρου – Δημοτικού άλσους, καθόσον η νησίδα «Μπούρτζι» έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που χαρίζει ιδιαίτερης προστασίας και μέριμνας ( Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β’ αριθμ.237/29-4-1983, Απόφαση 63497/17-03-1983 Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνας Μερκούρη). Άρθρο. 17 Το αντίτιμο του μισθώματος θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου: Για το έτος 2014 αμέσως με την υπογραφή της σύμβασης το 100% του συνολικού ετησίου μισθώματος και Για τα επόμενα πέντε ( 5 ) έτη : Το 30% την 28η Φεβρουαρίου έκαστου έτους Το 30% την 30η Ιουνίου εκάστου έτους Το υπόλοιπο 40% την 14η Αυγούστου εκάστου έτους, στο Ταμείο του Δήμου Σκιάθου Για τον έβδομο χρόνο της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολόκληρου του μισθώματος, όπως στον 1ο χρόνο της μίσθωσης. Άρθρο. 18 Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που η υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης πραγματοποιηθεί : α) το Α΄ εξάμηνο θα λαμβάνεται υπόψη ο τιμάριθμος του μηνός Οκτωβρίου όπως ανακοινώνεται τον μήνα Νοέμβριο του προηγούμενου εξαμήνου ( σύγκριση τιμών του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους με τις τιμές του μηνός Οκτωβρίου προηγούμενου έτους εξάμηνο κάθε έτους και β) το Β’ εξάμηνο θα λαμβάνεται υπόψη ο τιμάριθμος του μηνός Μαΐου όπως ανακοινώνεται τον μήνα Ιούνιο του προηγούμενου εξαμήνου ( σύγκριση τιμών μηνός Μαΐου εκάστου έτους με τις τιμές του μηνός Μαΐου προηγούμενο έτους ). Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο. Στο ετήσιο ποσό που θα προκύψει αλλά και στο κάθε μετέπειτα αναπροσαρμοζόμενο ετήσιο ποσό θα προστίθεται το τέλος χαρτοσήμου και το χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ. Άρθρο 19. Απαγορεύεται απόλυτα η αλλοίωση του χαρακτήρα και της αισθητικής του μισθίου. Καμία μετατροπή των υφισταμένων εγκαταστάσεων του μισθίου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δήμου Σκιάθου όπως επίσης και οποιαδήποτε απόπειρα κοπής κλαδιών ή δέντρων χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Οποιαδήποτε δαπάνη, αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής που θα πραγματοποιηθεί στο μίσθιο, βαρύνει τον μισθωτή και γίνεται με ευθύνη του. Οι δαπάνες αυτές παραμένουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση του μισθωτή, εφόσον δεν μπορούν να αποσπαστούν απ’ αυτό χωρίς να προκληθεί βλάβη του. Επίσης ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση και να συντηρεί αυτό και τις εγκαταστάσεις του και να αποκαθιστά με δική του φροντίδα και δικά του έξοδα τυχόν ζημίες που θα προξενηθούν σ’ αυτό από οποιαδήποτε αιτία, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση. Άρθρο. 20 Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, με υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλων των μισθωμάτων που αφορούν στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της μίσθωσης, καθισταμένων αυτών, ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Άρθρο. 21 Το μίσθιο παραχωρείται ως έχει και ευρίσκεται χωρίς ο Δήμος Σκιάθου να έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάστασή του, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας επ’ αυτού και συνεπώς δεν υποχρεούται (ο Δήμος Σκιάθου) στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε στη λύση της μισθώσεως εξ’ αυτού του λόγου. Άρθρο 22. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του μισθίου , ολική ή μερική, από τον μισθωτή, όπως και η με οποιοδήποτε τρόπο παράταση της συμβατικής διάρκειας της παρούσας. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μισθώσεως να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άλλως υποχρεούται σε αποζημίωση. Αλλαγή της χρήσης του μισθίου απαγορεύεται. Άρθρο. 23 Επιτρέπεται η χρήση της μουσικής σύμφωνα με τα ανεκτά και προβλεπόμενα από το Νόμο όρια, τα οποία δεν θα διαταράσσουν τον χώρο και τις γύρω περιοχές, και μέχρι του επιτρεπόμενου ωραρίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράταση του ωραρίου. Άρθρο. 24 Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση και ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων – υλικού και άλλων μέσων διαφημιστικής προβολής και τοποθέτηση μεταλλικών ή άλλων αντικειμένων εξωτερικά του μισθίου και οποιαδήποτε αλλαγή θα επιτρέπεται μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Σκιάθου Επιτρέπεται μόνο στο «λαιμό» όπου και προϋπάρχουν βάσεις . Άρθρο. 25 Ο μισθωτής υποχρεούται να φωτίζει τον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου και να συντηρεί τον δημοτικό φωτισμό κατά μήκος και περιμετρικά της νησίδας. Η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του μισθίου καταστήματος θα γίνει από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑ Σκιάθου αντίστοιχα στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη και όλες οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν αυτόν, σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού είναι υποχρεωμένος ο μισθωτής να προσκομίσει έγγραφο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο όνομα του . Άρθρο. 26 Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει πυρασφάλεια-πυροπροστασία όχι μόνο στο μίσθιο αλλά και σε ολόκληρη την νησίδα « Μπούρτζι » και να μεριμνά για την φύλαξη του χώρου υποχρεωτικά όλο το εικοσιτετράωρο.Ο μισθωτής σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια για την κατάσβεσή της οπουδήποτε και αν υπάρχει στην νησίδα « Μπούρτζι ». Άρθρο. 27 Γίνεται σαφές ότι η μίσθωση αφορά μόνο το χώρο του Δημοτικού ακινήτου « Μπούρτζι » όπως περιγράφεται παραπάνω και σε καμία περίπτωση τους λοιπούς χώρους της νησίδας « Μπούρτζι ». Ο μισθωτής με κανένα τρόπο δεν παρεμβαίνει στην λειτουργία των υπόλοιπων χώρων ( είσοδος Λαιμού, πρόσβαση στη θάλασσα, αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου, ανοιχτό θέατρο, διέλευση προς όλους τους προσβάσιμους χώρους κτλ). Η λειτουργία του μίσθιου είναι ανεξάρτητη από αυτούς . Η λειτουργία των χώρων αυτών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Σκιάθου και γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η είσοδος στη χερσονησίδα των επισκεπτών, η παραμονή τους σε αυτήν, κατά κανένα τρόπο δεν αφορά το μισθωτή. Επίσης ιδιαίτερα τονίζεται ότι η είσοδος , η διέλευση και η παραμονή των επισκεπτών στο μίσθιο είναι ελεύθερη χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα ( χρηματικό κτλ.). Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο κατά τρόπο που να μην αίρεται η έννοια του κοινόχρηστου στον ευρύτερο χώρο. Η καθαριότητα περιμετρικά της νησίδας ΜΠΟΥΡΤΖΙ βαρύνει τον μισθωτή εκτός του πολιτιστικού χώρου. Άρθρο. 28 Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο του Δήμου Σκιάθου για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της σύμβασης . Άρθρο. 29 Ο μισθωτής υποχρεούται, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, να τηρεί με ακρίβεια τις αστυνομικές, υγειονομικές και λοιπές διατάξεις οι οποίες αφορούν την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης που θα ασκηθεί στο μίσθιο ( ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής ). Ο εκμισθωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς το αν το μίσθιο πληροί τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης που θα ασκήσει σ’ αυτό ο μισθωτής και εν γένει δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση άρνησης της αρμόδιας αρχής να χορηγήσει άδεια λειτουργίας του καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιαδήποτε άλλη) για λόγους που αφορούν το μίσθιο. Άρθρο. 30 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση μεγαλυτέρου χώρου από αυτόν που παραχωρείται, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Άρθρο. 31 Υποχρεούται ο μισθωτής να λειτουργεί την επιχείρησή του σύμφωνα με την νόμιμη άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο καταστημάτων του Δήμου Σκιάθου. Άρθρο. 32 Η από μέρους του μισθωτή αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης, που όλοι θεωρούνται ως ουσιώδεις και θα είναι όροι της μισθωτικής συμβάσεως που θα υπογραφεί, καθώς και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος συνεπάγεται τη λύση της μισθώσεως και την έξωση του μισθωτή, καθώς και την κατάπτωση εις βάρος αυτού και υπέρ του Δήμου Σκιάθου της καταβληθείσας εγγυοδοσίας. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του μισθωτή ή πρόωρης λήξης της μίσθωσης με υπαιτιότητά του, η καταβληθείσα εγγυοδοσία θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σκιάθου και ο μισθωτής θα υποχρεούται στην καταβολή όλων των μισθωμάτων που αφορούν στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ( 31/12/2020 ), καθιστάμενων αυτών ληξιπρόθεσμων και απαιτητών. Άρθρο. 33 ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί το μίσθιο κατ ελάχιστο από 25/04 έως 25/10 για κάθε έτος. Άρθρο. 34 Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης (βάψιμο, καθαριότητα κ.λ.π.) του καταστήματος . Άρθρο. 35 Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά την λήξη αυτής. Άρθρο. 36 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί κατ' αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: A)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας B)μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Άρθρο. 37 Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον μισθωτή. Άρθρο. 38 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου και του προγράμματος Διαύγεια και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σκιάθου και στα δημοσιότερα σημεία της Σκιάθου (Λιμάνι, οδό Παπαδιαμάντη και Ακρόπολη) σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 4 το ΠΔ 270/1981 καθώς και περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ( ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ), σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα ( ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ) και μια εφημερίδα των Αθηνών ( ΗΧΩ των Δημοπρασιών) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή