ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Σκιάθος, 16/01/2012

Αρ. πρωτ.: 265

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση

α. της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80

β. της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών

γ. των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών και

δ. των επιτροπών παραλαβής υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 46 του Ν. 11389/1993.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών την Τετάρτη, ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και τις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και τις επιτροπές παραλαβής υλικών για την προμήθεια:

  • 1. Είδη ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτ/των, οχημάτων κάθε είδους και μηχανημάτων έργων) καθώς και ανταλλακτικών και αναλώσιμων αυτών

Καύσιμα και λιπαντικά

Μέσα ατομικής προστασίας και είδη ένδυσης προσωπικού

  • 2. Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και λογισμικού για Η/Υ.

Ηλεκτρολογικό υλικό, μικροεργαλεία και μικροϋλικά και υλικά φωταγωγήσεων.

3. Βιβλία, έντυπα, γραφική ύλη, είδη γραφείου, είδη παντοπωλείου, καθαριότητας και φαρμακευτικό και χημικό υλικό

Είδη σημαιοστολισμού, έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός

4. Σπόρια, φυτά, λουλούδια, δενδρύλλια και φυτοπαθολογικό υλικό, χώμα και λίπασμα

Αδρανή υλικά, μονωτικά, υδραυλικά, χρώματα, οικοδομικά και εν γένει υλικά οικοδομής

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.skiathos.gr)

Η Διευθύντρια του Δήμου

 

Άννα Καραστατήρα

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή