ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Σκιάθος, 01/06/2023

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                            

Αναρτήθηκαν σήμερα 1/6/2023 στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου ο ονομαστικός πίνακας, ο πίνακα κατάταξης & επιλογής και ο πίνακας απορριπτέων των υποψηφίων ΔΕ Οδηγών που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.3818/13-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΤ7Ω13-ΚΜΡ) ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 του Δήμου Σκιάθου.

Προθεσμία υποβολής ένστασης από 2/06/2023 έως 11/06/2023

     Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

   Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Συνημμένοι:

  1. Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων
  2. Πίνακας κατάταξης & επιλογήςυποψηφίων
  3. Πίνακας απορριπτέων

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή