ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Λ7Ω13-ΗΟΨ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 – 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής, απορριπτέων των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2022 για την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την στελέχωση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής

του παιδικού σταθμού του Δήμου Σκιάθου και ειδικότερα:

  • Ενός/Μίας (1) ΠΕ Διοικητικών
  • Δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • Ενός/Μίας (1) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Ενός/Μίας (1) ΥΕ Καθαριστών/στριών

Σύμφωνα με τη ΣΟΧ 1/2022: «Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον

κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.».

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει στις 26/2/2022 και λήγει στις 7/3/2022.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» .

Συνημμένα:

Οι πίνακες ανά εκπ/κή κατηγορία

(ονομαστικός, κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων)

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_YΕ_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕ_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_TE

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠE_ΕΣΠΑ_ΣΟΧ1_2022

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_YΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΠΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΠΕ

                     Η αναπληρώτρια προϊσταμένη τμ. Διοικητικών Υπηρεσιών

                                               Μπαλαλά Σοφία

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή