Ανακοίνωση για κλήρωση μελών

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Σκιάθος, 02 Φεβρουαρίου 2022

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 1191
Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12
                 Σκιάθος 37002

Πληροφ.:    Αικατερίνη Σάχου

 

Τηλ.:            2427351301

Fax:           2427351308

 

e-mail:       erga@n-skiathos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Κλήρωση για την ανάδειξη μελών για επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ     30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

  1. Την ανάγκη ανάδειξης των τεχνικών μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α/7- 6- 2010),
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 170, 171, 172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ. Α' 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α' 226/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
  5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
  6. Τις υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (ΦΕΚ τ. Β' 2540/07.11.2011) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,
  7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 'Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση'»,
  8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45/09.03.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,
  9. Ότι το υπόψη έργο έχει δημοπρατηθεί με το Ν.4412/2016, και ως εκ τούτου παραλαμβάνεται με τις αντίστοιχες διατάξεις.

Ανακοινώνεται:

Την Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας του Δήμου Σκιάθου (Περιφερειακή οδός, κτίριο «Σταυρούλα»), θα λάβει χώρα η δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της ανωτέρω επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.n-skiathos.gr.

Με απόφαση Δημάρχου

Η Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας

 

Αικατερίνη Σάχου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με βαθμ. Α’

 

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή