ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΗΡ.:ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ


   Κοινοποιούμε σήμερα ,23/7/2020, τους πίνακες που αφορούν τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ στην υπηρεσία καθαριότητας με την αρ.ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωση του Δήμου Σκιάθου   και σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ αυτής:
" Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο."

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ YE ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή