ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 19/5/2020

ΝΟMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                     Αριθμ. Πρωτ.4848

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350137

Mail:.                

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών στον Δήμο κατά την θερινή περίoδο έτους 2020.

      Ο Δήμος Σκιάθου θα προσλάβει εννέα (9 ) ΥΕ Εργάτες-Φύλακες πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με την αριθμ. 118/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 75/31-3-2020).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση (το έντυπο υπάρχει συνημμένο στην ανακοίνωση ) και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: . από 19/5/2020 ως και 25/5/2020. To εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση

των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι από 18 ως 65 ετών

Για τις θέσεις των ΥΕ Εργατών Φυλάκων Πυρασφάλειας

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγ. 2

του άρθρου 5 του ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Εκτυπώστε την αίτηση εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα

εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΔΟΥ,ΑΜΚΑ, Α.Μ. ΙΚΑ

2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους

άγαμους (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

4.Δίπλωμα οδήγησης δικύκλου ή αυτοκινήτου.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκιάθου .

                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή