ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σκιάθος, 21 Φεβρουαρίου 2020

NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Αρ.πρωτ. 2516

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                  

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ                        

ΤΗΛ. 2427350137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr                

                                          

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                      Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)

2.Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09.

3.Την αρ.39/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την «πρόσληψη δύο(2) ΥΕ Καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας ».

4.Την αρ.πρωτ.2515/21-2-2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την ύπαρξη των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου.

                                            

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου IΟΧ δύο (2) Καθαριστών/στριών εσωτερικού χώρου με για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών σε κτιριακές δομές του Δήμου:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΥΕ Καθαριστές/στριες (χωρίς τυπικό προσόν άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997 ) 2 Δύο (2) μήνες

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Καλούμε όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σκιάθου από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 ως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

3.Στοιχεία (από επίσημες αρχές) ΑΜΚΑ ,ΑΜΑ, ΑΦΜ & αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση πρόσληψης).

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια,στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος με πρωτόκολλο ανάρτησης.

Υπεύθυνη υπάλληλος για την παραλαβή ορίζεται η Σοφία Μπαλαλά ,ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α .  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του ν.2190/1994.

Β) Παράταση ,ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδίκαια άκυρη.

                                                                                       Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή