ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σκιάθος, 19-11-2019

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                         Aρ.πρωτ. 10729                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                                                    

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350137

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr                

              ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚOY ΣΥΝΕΡΓΑΤH

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν.3584/2007

4.Την αρ.55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του τμήματος προσωπικού ΟΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών ,Αποκεντρωμένης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,όπου διευκρινίζεται πως για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον ΟΕΥ του Δήμου ,γιατί συνίσταται απευθείας από τον νόμο.

5. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 3852/2010» .

6.Το γεγονός ότι στον Δήμο Σκιάθου, σύμφωνα με τα ανωτέρω ,μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη .

7.Την αρ.8045/427/3-9-2019 Απόφαση του Δημάρχου Σκιάθου διατήρησης του ειδικού συνεργάτη κου Τασιόπουλου Νικόλαου του Αποστόλου ,ΠΕ Φυσικής Αγωγής από 1η Σεπτεμβρίου και εφεξής.

8.Tην αρ.πρωτ.8825/26-9-2019 γνωστοποίηση της πρόσληψης τριών (3) ειδικών συνεργατών στον Δήμο .

9.Την αρ.555/10519/14-11-2019 απόφαση του Αντιδημάρχου Σκιάθου που αφορά την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών ,της Βερβέρη Φιλίτσας του Γεωργίου, ΠΕ Φιλόλογο, και του Σανιδά Γεώργιου του Αδαμάντιου, ΠΕ Οικονομολόγο.

10.Την ανάγκη πλήρωσης της εναπομείνασας θέσης του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου για την παροχή βοήθειας σε ειδικά θέματα που αφορούν τη διαχείριση αισθητικών πάρκων, χώρων πρασίνου και τον σχεδιασμό νέων. Την παροχή οδηγιών για τη διευθέτηση των ορεινών υδάτων-ρεμάτων, την καταγραφή των βοσκότοπων και λιβαδιών, την εκτίμηση κινδύνων πρασίνου, τις εισηγήσεις ανάληψης προγραμμάτων οικοτουρισμού και την ανάπτυξη συμβουλευτικής σε θέματα δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

                                             ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Σκιάθου (βάσει του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και κλάδου συναφούς με το περιβάλλον, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί .Ζητούμενοι σχετικοί κλάδοι θεωρούνται:

-ΤΕ Περιβάλλοντος

- ΤΕ Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας

-ΤΕ Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α.-Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/2007 (άρθρα 11-17).Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

β.- Πτυχίο ΤΕΙ της αντίστοιχης με τη ζητούμενη ειδικότητας.

γ.- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

δ.- Καλή γνώση ξένης γλώσσας .

ε.- Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.

στ.-Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad που αποδεικνύεται με εμπειρία στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

ζ.-Θα εκτιμηθεί η επαγγελματική απασχόληση και εμπειρία, αν υπάρχει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1)Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

2) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού ,τα οποία θα δηλωθούν με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 :

-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της Χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)

-Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).

-Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).

-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007).

-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

3) Η εμπειρία στον σχεδιασμό του προγράμματος autocad αποδεικνύεται ως εξής:

-Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με:

α)Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης

β)Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και η εμπειρία του στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της εμπειρίας στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad.

- Για τους ελεύθερους επαγγελματίες με:

α)Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

β)Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα, για την υλοποίηση των οποίων έκανε χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad.

γ) Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 22/11/2019 έως 28/11/2019, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σκιάθου, (Δημαρχείο Σκιάθου Ταχ. Δ/νση: Νικοτσάρα 12 - Τ.Κ. 37002 Σκιάθος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα ενεργηθεί ,ύστερα από τη δημόσια γνωστοποίηση μέσω του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η απόφαση του Δημάρχου θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Ειδικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές, διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία της εν λόγω θέσης των Ειδικού Συνεργάτη.

Η Σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους την συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσή της.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας του Ν. Μαγνησίας.

                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π.ΤΖΟΥΜΑΣ

                                                                                                                                                              

                                                                            

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή