ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜOΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                       Σκιάθος,  7/10 /2019 

 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                            Αριθμ. Πρωτ.9096                                

ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                               Αριθμ.Αποφ.470                             

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΛΑ

ΤΗΛ.2427350137                                                                             

Mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr        

                              Ο Δήμαρχος Σκιάθου

 

αφού έλαβε υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2.Tην εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

3.Την αρ.429/8135/5-9-2019  Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση   αρμοδιοτήτων, με την οποία ορίζεται πως « Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας, κ. Λιακόπουλος  Νικόλαος του Δημητρίου,  που αναπληρώνει το Δήμαρχο»

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά την απουσία του .

Β. Την παράλληλη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας, κ. Λιακόπουλου  Νικόλαου του Δημητρίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακών προγραμμάτων, Υποδομών και Τεχνικών έργων, κ. Τσανάκα  Ιωάννη  του Μιχαήλ.

 

 Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή