ANAKOINΩΣΗ
 

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

……………………………………

             Αριθμ. πρωτ. Αίτησης

              Συμπληρώνεται από το φορέα

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη στο Δήμο Σκιάθου με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

(άρθρο 206 του Ν.3584/2007)

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα τα ατομικά σας στοιχεία]
Επώνυμο:                                                           Όνομα:
Όνομα πατέρα:                                                                     Όνομα μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης: …………/……/…………..             Φύλο:     Α ………….. Γ …………..  
Α.Δ.Τ.:                                                                  Τόπος κατοικίας:          
Οδός:                                                         Αριθμ.                             Τ.Κ.
Τηλ.:                                                         Κινητό:                                     E-mail:
Α.Μ.Κ.Α.:                                                     Α.Φ.Μ.:                                          Δ.Ο.Υ.:
Οικογενειακή Κατάσταση:   Άγαμος ……….. Έγγαμος ……… Χήρος …..… Διαζευγμένος ………….
Αριθμός τέκνων:                       0-18 ετών ……….…………………. Άνω των 18 ετών…………………………
Περιγραφή θέσης:
Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης

1. ………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………...........

5……………………………………………………………………………                   Συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ.22 του Ν.1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:

  1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986.
  2. Πληρώ τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο α΄ μέρος του Ν. 3584/2007.
  3. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ)έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
  4. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ.6 Ν.2207/1994).
  5. Έχω απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία τους τελευταίους δώδεκα μήνες ως εποχικός εργαζόμενος ως ……………………………………… ,από …………………………έως………………….

(Αν έχετε εργαστεί να αναγράψετε την ειδικότητα με την οποία απασχοληθήκατε και το χρονικό διάστημα απασχόλησης ) ή

/ Δεν έχω απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία τους τελευταίους δώδεκα μήνες ως εποχικός εργαζόμενος.

Ημερομηνία: ...........................                                                    Ο/Η υποψήφι……

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………….                                                  [υπογραφή]

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή