ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος 29/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ. : 512
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης ακύρωσης της υπ. αριθμ. 45/2018 απόφασης και λήψη νέας απόφασης οριστικής χωροθέτησης, βάσει των κριτηρίων για τα επαγγελματικά και τουριστικά (ημερήσια και εβδομαδιαία) σκάφη στο λιμένα Σκιάθου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. 9/2018

Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 55/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου την 26/05/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 9/2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πρεβεζάνου Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).

Στη συνεδρίαση αυτή σε σύνολο επτά (7) Συμβούλων ήταν παρόντες οι έξι (6) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος 2. ΚΟΦΙΝΑΣ Φώτιος 3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ Αναστασία

4. ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Νικόλαος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος 2. ΣΤΑΜΕΛΟΣ Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 2. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ Παναγιώτης 3. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Δημήτριος

Στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος αποχώρησε το μέλος του Δ.Σ. και λιμενάρχης Σκιάθου κύριος Νικόλαος Κατσάμπας.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στο Δ.Σ. τα εξής:

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι συγκλήθηκε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα τη «Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένος του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου για τα επαγγελματικά και τουριστικά (ημερήσια και εβδομαδιαία) σκάφη», η οποία και ανακαλείτε προκειμένου να γίνουν διορθώσεις ως προς τους χώρους τοποθέτησης των σκαφών ύστερα από την χρησιμοποίηση των πλωτών εξεδρών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο ΔΣ τα εξής:

Με σκοπό τη βέλτιστη διευθέτηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την εύρυθμη λειτουργία του λιμένος, ώστε να διατίθενται κατάλληλοι χώροι πρόσδεσης σε όλες τις κατηγορίες πλοίων – σκαφών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και μέγεθος αυτών ως και την στατιστική κίνηση των παρελθόντων ετών, προτείνετε η τροποποίηση της χωροθέτησης του λιμένα Σκιάθου (συνημμένο σχεδιάγραμμα) ως εξής:

Α. ΒΟΡΕΙΟΣ Ή ΚΥΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

1.Το τμήμα Α-Β προορίζεται για την πρόσδεση ερασιτεχνικών λέμβων και μικρών σκαφών.

2.Τα τμήματα Β-Γ και Γ-Δ προορίζονται για την πρόσδεση Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής [ολικής ναυλώσεως].

3. Το τμήμα Ε-Δ και μέχρι την πρώτη πλωτή εξέδρα, προβλέπεται για σκάφη καταδυτικά, αλιευτικού τουρισμού και για επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναυλώσεως (ημερησίων πλοών).

4.Το τμήμα Ε έως το ΣΤ προορίζεται για την πρόσδεση Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής.

5.Το τμήμα ΣΤ-Ζ προορίζεται για την πρόσδεση Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής, ως και Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων [εφόσον δεν επαρκεί ο χώρος για την συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών, επί του παλαιού λιμένος].

6.Το τμήμα Ζ-Η προορίζεται αποκλειστικά για την προσέγγιση – πρόσδεση Ε/Γ – Ο/Γ δρομολογιακών πλοίων.

7.Το τμήμα Η-Θ προορίζεται αποκλειστικά για την προσέγγιση – παραβολή Ε/Γ δρομολογιακών πλοίων [FLYING CAT – FLYING DOLPHIN].

8.To τμήμα Θ-Ι προορίζεται για την παραβολή σκαφών προς ανεφοδιασμό καυσίμων και παράδοση αποβλήτων.

9.Το τμήμα Ι-Κ προορίζεται για την πρόσδεση μεγάλου μήκους Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής.

10.Τα τμήματα Κ-Λ και Μ-Ν προορίζονται για την πρόσδεση ερασιτεχνικών λέμβων και μικρών σκαφών.

11.Το τμήμα Λ-Μ προορίζεται αποκλειστικά για την παραβολή ΠΛΣ 208 Υπηρεσίας μας.

Β.ΝΟΤΙΟΣ Ή ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

1.Το τμήμα Ξ-Ο προορίζεται για την πρόσδεση Επιβατηγών Τουριστικών πλοίων εκτελούντων ημερινούς περιηγητικούς πλόες. Η θέση πρόσδεσης των πλοίων-σκαφών ρυθμίζεται σύμφωνα με το μήκος αυτών. Τα μικρότερου μήκους σκάφη θα προσδένουν πλησίον του σημείου Ξ [λόγω αβαθών υδάτων] ενώ η σειρά θα ακολουθείται σύμφωνα με την αυξανόμενη κλιμάκωση του μήκους των πλοίων, έως το σημείο Ο.

2.Το τμήμα Ο-Π προορίζεται για την παραβολή μικρών επιβατηγών τουριστικών σκαφών.

3.Το τμήμα Π-Ρ προορίζεται για την πρόσδεση μεγάλου μήκους Θαλαμηγών και σκαφών Αναψυχής, ως και χώρος παραβολής λέμβων μεταφοράς επιβατών – τουριστών καταπλεόντων κρουαζιεροπλοίων.

4.Τα τμήματα Ρ-Σ και Σ-Τ προορίζεται για την παραβολή και πρόσδεση επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

 lt

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου ανέφερε επίσης ότι:

Οι επαγγελματίες των ημερήσιων και εβδομαδιαίων τουριστικών και επαγγελματικών σκαφών ζητάνε, όπως κάθε χρόνο, να συζητηθεί και να καθοριστεί ο χώρος που τους παρέχεται για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους.

Για το λόγο αυτό, προτείνω να καθορίσουμε θέση εντός του λιμένος που να εξυπηρετεί και τις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου επαγγελματιών.

Επίσης, επειδή κάθε χρόνο διογκώνεται ο αριθμός των αιτήσεων για παραχώρηση θέσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας επαγγελματιών, προτείνεται η θέσπιση κριτηρίων για την παραχώρησή τους και συγκεκριμένα:

 1. Εντοπιότητα                               5 μόρια
 2. Δημοτικότητα                           5 μόρια
 3. Ιδιοκτησία οικίας στο νησί της Σκιάθου                                       1 μόριο
 4. Ιδιοκτησία σκάφους εφόσον είναι σε ποσοστό 50% και άνω και θα αποδεικνύεται από το έγγραφο εθνικότητας ή συμβόλαιο αγοράς και βεβαίωση γραφείου νηολογίων-υποθηκοφυλακίων5 μόρια
 5. Άσκηση επαγγέλματος στη Σκιάθο σε ιδιόκτητο σκάφος σε ποσοστό 50% και άνω

1 μόριο / έτος και με μέγιστη περίοδο τα 10 έτη

 1. Κύρια δραστηριότητα                                                                       1 μόριο

Σημειώνεται ότι όσοι ιδιοκτήτες διαθέτουν δύο (2) σκάφη, το πρώτο (1ο) λαμβάνει μέρος στην επιλογή βάσει κριτηρίων, ενώ το δεύτερο (2ο) τοποθετείται στην πρώτη πλωτή εξέδρα.

Σημειώνεται, επίσης ότι σε περίπτωση εταιρειών (ΝΕΠΑ, ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ) τα μόρια εντοπιότητας λαμβάνουν οι εταιρείες που έχουν έδρα τη Σκιάθο, στα δε υπόλοιπα κριτήρια λαμβάνεται υπ’ όψιν ο διαχειριστής τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του ΔΣ προτάθηκε χώρος ελλιμενισμού των ημερήσιων και εβδομαδιαίων τουριστικών και επαγγελματικών σκαφών από την γωνία του προβλήτα του λιμένος έναντι του πάρκου, αφήνοντας κενές τρείς θέσεις (τρία (3) μέτρα περίπου) και μέχρι το τέλος των πλωτών εξεδρών και η υιοθέτηση των ανωτέρω κριτηρίων για την παραχώρηση θέσεων, το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την ακύρωση της υπ. αριθμ. 45/2018 απόφασής του και εγκρίνει τη λήψη νέας απόφασης για τη χωροθέτηση των σκαφών στο λιμένα Σκιάθου σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση

Β. Εγκρίνει την θέσπιση κριτηρίων για την παραχώρηση θέσεων και συγκεκριμένα:

 1. Εντοπιότητα                               5 μόρια
 2. Δημοτικότητα                           5 μόρια
 3. Ιδιοκτησία οικίας στο νησί της Σκιάθου                                       1 μόριο
 4. Ιδιοκτησία σκάφους εφόσον είναι σε ποσοστό 50% και άνω και θα αποδεικνύεται από το έγγραφο εθνικότητας ή συμβόλαιο αγοράς και βεβαίωση γραφείου νηολογίων-υποθηκοφυλακίων5 μόρια
 5. Άσκηση επαγγέλματος στη Σκιάθο σε ιδιόκτητο σκάφος σε ποσοστό 50% και άνω

1 μόριο / έτος και με μέγιστη περίοδο τα 10 έτη

 1. Κύρια δραστηριότητα                                                                       1 μόριο

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 55/2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                ΚΟΦΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

                                                                                                ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      

                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                                ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

           

ΣΚΙΑΘΟΣ 29/05/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή