Προμήθεια ηλεκτροφόρου οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σκιάθος, 06-07-2018

                                                    Αρ. Πρωτ. 685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

“Προμήθεια ηλεκτροφόρου οχήματος”

ΑΡ.  ΜΕΛ.  6/2018

                                                                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια ηλεκτροφόρου οχήματος”, ενδεικτικού προϋπολογισμού €32.258,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού €40.000,00, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη Μειοδότη προμήθειας των ζητούμενων ειδών όπως αναλυτικά αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 6/2018 μελέτη προμήθειας
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 6/2018 μελέτης προμήθειας
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 31-07-2018

Ημέρα: Τρίτη.

Ώρα: 11.00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αίθουσα συσκέψεων Δημαρχείου Σκιάθου 2ος όροφος

Νικοτσάρα 12, ΤΚ 37002, Σκιάθος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηλεκτροκίνητο όχημα (φορτηγό) με ανατρεπόμενη απορριμματοφόρα κιβωτάμαξα ως ορίζεται στην με αριθ. 6/2018 μελέτη προμήθειας
Κωδικός αριθμός CPV 2018 34144900-7
Ποσότητα 1
Μονάδα μέτρησης τεμάχια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €32.258,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (σύνολο €40.000,00)
Πηγή χρημάτων Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
Κ.Α.Ε. π/υ 2018 70-7135.08
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σκιάθος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατάθεση σφραγισμένου φακέλου στο Πρωτόκολλο του ΔΛΤ Σκιάθου, Καποδιστρίου 2,

ΤΚ 37002 Σκιάθος,

1ος όροφος

Στο πρωτόκολλο έως την Δευτέρα 30/07/ 2018 Γραφεία Δήμου ΣΚΙΑΘΟΥ

Ημερομηνία:

Τρίτη 31/07/ 2018 ΩΡΑ: 11.00

Ενώπιον της ορισθείσας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (δεν απαιτείται πρωτοκόλληση του κλειστού φακέλου) Ενώπιον της επιτροπής την Τρίτη 31/07/ 2018 πριν την καταληκτική ώρα 10:45 πμ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/2016.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τους όρους της αριθμ. πρωτ. 602/2018 διακήρυξης, της αριθμ. 6/2018 μελέτης, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν. 3842/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΔΛΤ Σκιάθου, στο τηλέφωνο 24270-23702 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΣΚΙΑΘΟΣ

06/07/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή