ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σκιάθος, 09/06/2023

ΝΟΜOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                                            

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν σήμερα 9/6/2023 στο πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου ο ονομαστικός πίνακας και οι πίνακες κατάταξης & επιλογής της ΣΟΧ 2/2023 (ΑΔΑ: 6ΕΤ7Ω13-ΚΜΡ) για την πρόσληψη προσωπικού είκοσι πέντε (25) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με σύναψη σχέσης εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

Προθεσμία υποβολής ένστασης από 10/06/2023 έως 19/06/2023

     Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά των πινάκων αυτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

   Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Συνημμένοι:

  1. Ονομαστικός πίνακας υποψηφίων
  2. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων
  3. Πίνακας επιλογής υποψηφίων

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή